.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kopiowanie danych produktów ze stron producentów i sklepów

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 28.06.2019

Mam zamiar stworzyć aplikację poświęconą pielęgnacji skóry. W sieci nie ma ogólnodostępnej bazy danych produktów pielęgnacyjnych, więc chciałbym taką bazę utworzyć samodzielnie. Czy mam prawo do kopiowania danych produktów ze stron producentów i sklepów? W szczególności chodzi mi o nazwę produktu, opis jego działania, skład, ale również zdjęcie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kopiowanie danych produktów ze stron producentów i sklepów

Fot. Fotolia

Na początek kilka rzeczy oczywistych, ale z punktu widzenia kompletności odpowiedzi koniecznych.

 

– Zdjęcie to w rozumieniu prawa autorskiego utwór podlegający ochronie.

– Twórcy przysługują autorskie prawa majątkowe prawa osobiste. Prawa majątkowe są zbywalne w każdy dozwolony przez prawo sposób, a nadto podlegają dziedziczeniu. Prawa majątkowe to posiadanie, eksploatacja utworu, rozporządzanie utworem i prawami do niego oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W ramach praw majątkowych twórca może także ograniczyć swoje prawa, udostępniać je innym, itd.

– Władztwo twórcy skierowane jest przeciwko wszystkim, którzy chcieliby utwór wykorzystywać (eksploatować).

– A zatem wyłącznie za zgodą twórcy można korzystać z jego utworu, tj. praw do eksploatacji utworu, na dowolnym polu.

– Korzystanie z utworu przez osoby trzecie wymaga zgody twórcy (autora lub jego reprezentanta). Korzystanie to nie może nastąpić wcześniej niż twórca udzieli na nie zgody.

– Brak zgody na korzystanie z utworu to naruszenie autorskich praw majątkowych. Twórca ma prawo majątkowe do każdego możliwego dla danego rodzaju utworu sposobu jego eksploatacji, sposobu rozpowszechniania, czyli udostępniania innym.

– Na korzystanie z utworu na każdym ze szczegółowych pól eksploatacji, musi być udzielona oddzielna zgoda twórcy lub jego następców prawnych.

– Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

– Nadto, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.

– Tylko autor może decydować o nienaruszalności treści i formy utworu, nawet jeśli prawa majątkowe zostały przekazane innemu podmiotowi.

– Tylko autor może zdecydować, czy utwór, który stworzył, zostanie udostępniony osobom trzecim oraz na jakich zasadach to nastąpi. Jeśli więc twórca stworzył zdjęcie, które znajduje się tylko na jego komputerze (lub innym nośniku), nikt poza autorem nie ma prawa go rozpowszechnić w jakikolwiek sposób.

 

Jak wskazałem – twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

 

Od powyższej zasady istnieją wyjątki. Wyjątek dotyczy tzw. dozwolonego użytku, zgodnie z którym bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

 

UWAGA

Za każdym razem jednak należy wymienić imię i nazwisko twórcy oraz źródło utworu, ponadto dozwolony użytek nie może w żaden sposób godzić w interesy twórcy.

 

W niniejszej sprawie nie ma mowy o tym, aby skopiowanie zdjęcia oraz opisu produktu, stanowiło dozwolony użytek.

 

Jak wskazuje ustawa prawo autorskie:

1) Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

2) Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.

3) Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione.

4) Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.

5) Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

 

Zdjęcia produktu i jego opis służą przedstawianiu oferty lub promowaniu produktu.

 

Zdjęcia (z opisem produktu, jego działania, itp.) pojawiają się w katalogach przedsiębiorstw jako element informujący o działalności firmy lub jako element opisu przedmiotu w sklepie. Sieć internetowa umożliwia (poprzez różne narzędzia) wyszukiwanie i przedstawienie plików jako gotowych do pobrania.

 

Internet nie jest przestrzenią wspólną, w której to, co znajdzie wyszukiwarka jako gotowe do pobrania może być pobrane oraz wykorzystane w sposób dowolny (wg uznania pobierającego).

 

Nie każde zdjęcie będzie korzystało z ochrony wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze – czyli utwór. W związku z tym zdjęcie, które nie posiada cech indywidualnych, narzuconych przez autora, nie będzie utworem.

 

Autor powinien ubrać zdjęcie w swoje „znaki szczególne” – czyli wybrać: kadr, oświetlenie, moment fotografowania, przesłonę, czas naświetlania, itp., itd. Ujęcie konkretnego produktu, kompozycja fotografii, aranżacja przedmiotu, dokonana przez osobę fotografującą to elementy świadczące o indywidualności i twórczym charakterze zdjęcia. Są to właściwie jedyne wymogi, jakie musi spełniać fotografia produktu, by twórca mógł cieszyć się pełnią praw autorskich.

 

Twórca nie ma obowiązku zaznaczać, że zdjęcie na stronie internetowej jest chronione prawem autorskim, że nie zezwala na wykorzystywanie lub kopiowanie utworu – albowiem powstrzymanie się od takich czynności stanowi prawny obowiązek odwiedzających stronę.

 

Jeżeli zdjęcie nie ma indywidualnego charakteru, to nie można uznać go za utwór. W konsekwencji rozpowszechnienie go w internecie nie będzie naruszało cudzych praw autorskich.

 

Każde zdjęcie należy ocenić indywidualnie. Trudno jednoznacznie wskazać, które zdjęcie będzie utworem, a które nie.

 

Jednak są pewne kategorie zdjęć, w których fotografie pozbawione indywidualnego wyrazu będą pojawiać się częściej niż w innych. Utworami w rozumienia prawa autorskiego mogą nie być: proste zdjęcia produktów, zdjęcia wykonywane według określonych procedur, wytycznych – np. zdjęcia do dokumentów zawierające czyjś wizerunek.

 

Z ostrożności procesowej – należy przyjąć, że zdjęcia i opisy w katalogach firm (sklepów) są utworami chronionymi prawem autorskim. Wykorzystywanie cudzych fotografii bez zezwolenia stanowi naruszenie praw autorskich ich twórcy lub posiadacza takich praw.

 

Kopiowanie zdjęć jest dozwolone do użytku własnego. Używanie kopii do stworzenia własnej bazy danych celem jej prezentacji wymaga zgody na takie wykorzystanie danego zdjęcia.

 

Dla celów dowodowych wystarczy, gdy zgoda wyrażona jest w sposób wyraźny, np.: pisemnie, w mailu. Zgoda może obejmować konkretny produkt albo dotyczyć wszelkich produktów danego przedsiębiorcy (producenta, hurtownika, sklepu).

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochroną prawa autorskiego objęty jest: „wszelki przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze […]”. Aby można było nazwać coś utworem, trzeba zatem czegoś rzeczywiście nowego – pewnej twórczej, indywidualnej działalności, choćby była ona bardzo mała. Cechami twórczości są według J. Błeszyńskiego: osobiste przedstawienie uczuć, idei, faktów i pojęć oraz pewna odrębność intelektualna czy niepowtarzalność obiektu, który wyszedł spod ręki człowieka. Dalej stawia (za W. Tatarkiewiczem) tezę, że twórczość jest dawaniem czegoś z siebie i od siebie. A zatem, jak widać, w takich kryteriach określania utworu mieściłyby się również samodzielnie stworzone opisy sprzedawanych produktów, aczkolwiek nie ukrywam, że mam tu pewien opór w uznaniu rzeczonych opisów za przejaw działalności indywidualnej o twórczym charakterze, który zasługiwałby na ochronę prawnoautorską, z powodu niedostatku tychże elementów.

 

Przy ustaleniu, czy stworzone przez kogoś opisy sprzedawanych produktów mają charakter twórczy, należałoby zważyć, ile w tym inwencji tworzącego, a ile podania suchych danych technicznych opisywanego obiektu.

 

Trzeba zważyć, że przy opisach produktu podawane są w zasadzie informacje techniczne, które same w sobie ochronie prawnoautorskiej nie podlegają, natomiast sposób, w jaki zostaną one przedstawione, może taką ochroną być już objęty.

 

A zatem twórczą część opisu produktu może stanowić użycie konkretnych zwrotów oraz układ tekstu, tj. kolejność opisu poszczególnych elementów produktu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, na ile ten opis powodowany jest własną inwencją, a na ile determinowany jest charakterem produktu, który taki opis sam z siebie narzuca (np. kolorystyka, sposób używania, zestawienie parametrów produktu w sposób alfabetyczny, itp.). W tym drugim przypadku nie ma mowy o twórczym charakterze opisu danego produktu. W zależności więc od układu pierwiastka twórczego do parametrów opisowych czysto technicznych możemy mówić o utworze bądź nie. Oceniając więc spełnianie wymagań stawianych utworom w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, należy brać pod uwagę całość cech w ich konkretnym, oryginalnym stroju.

 

Nie stanowi więc przeszkody w uznaniu za utwór okoliczność, że wykorzystano w nim elementy ogólnie dostępne. Jako takie elementy te nie są objęte ochroną, gdyż utworem może być kompilacja powszechnie dostępnych danych, byleby sposób doboru, segregacji, ujęcia lub przedstawienia tych danych miał znamiona oryginalności. Wynika to wyraźnie z art. 3 prawa autorskiego. Jeżeli zdecydujemy zatem, że pierwiastek twórczy polega tu na oryginalnym doborze danych, to opis taki, jako utwór, podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być kopiowany czy modyfikowany.

 

Stwierdzić jednak należy, że szansa ustalenia przez sąd, że mamy do czynienia z twórczym opisem produktu jest duża, ponieważ sądy dość chętnie uznają za przejaw twórczości wszystko, co nosi choćby śladowe oznaki samodzielnego wkładu w dany obiekt.

 

Można samodzielnie ustalać, czy dany opis jest utworem czy też nie. Czy podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Jednakże nie będzie to dowodem na to, że dany opis nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.

 

Zdjęcia i opisy produktów podlegają ochronie jako bazy danych.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym w Unii Europejskiej i międzynarodowym prawem właścicielem praw autorskich i praw do bazy danych zamieszczonych na stronie internetowej oraz ich zawartości jest właściciel danej strony / twórca dzieła / twórca bazy danych. Wynika to z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

Baza danych to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

 

Dla ochrony bazy danych nie ma znaczenia, czy poszczególne dane (np. w postaci opisów produktów) są utworami; ważne jest tylko, aby taka baza zawierała zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki lub metody.

 

Jeżeli zatem sklep, producent posiada zbiór opisów oferowanych produktów, możemy mówić o bazie danych, pod warunkiem, że zostanie wykazany nakład danej firmy na powstanie tej bazy bądź też tylko jej prezentacji. A z tym nie będzie ona miała żadnych problemów.

 

Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych:

1) do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej bazy danych,

2) w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,

3) do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego,

4) dla dobra osób niepełnosprawnych będących beneficjentami w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, odpowiednio na zasadach określonych w rozdziale 3 w oddziale 3a tej ustawy.

 

Wskażę, iż wg cytowanej ustawy: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub wtórnie wykorzystuje w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych, podlega karze grzywny”.

 

UWAGA

Zgoda na takie a nie inne wykorzystanie danych z bazy danych (zdjęcia i opisy) powinna obejmować ich upublicznienie, z prawem do powielania i/lub rozpowszechniania w całości lub części, niezależnie od celu i/lub stosowanych form, w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem podania źródła danych. Informacja taka musi być zamieszczona na każdej kopii materiału.

 

Zgoda na takie a nie inne wykorzystanie danych z bazy danych (zdjęcia i opisy) powinna obejmować cytowanie danych bez uzyskania wcześniejszego pozwolenia, pod warunkiem podania źródła danych w każdym wypadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton