Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontynuacja działalności

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 04.07.2012

Od wielu lat prowadzę ze starszym bratem spółkę cywilną (sklep). Teraz brat chce przejść na emeryturę, a ja planuję kontynuację działalności jako firma jednoosobowa. Jak dokonać tej zmiany, by było jak najszybciej i jak najtaniej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku spółki cywilnej dwuosobowej wystąpienie jednego ze wspólników powoduje rozwiązanie spółki. Należałoby zatem zastosować reguły likwidacji, o których mowa w Kodeksie cywilnym. Jednak skoro Pan zamierza działalność kontynuować, to proste reguły o zwrocie wkładów nie będą miały zastosowania.

 

W praktyce proponuje się dwa możliwe rozwiązania:

 

  1. rozwiązanie spółki, a następnie zbycie lub wprowadzenie składników majątku pozostałego po rozwiązanej spółce do działalności zarejestrowanej przez jednego ze wspólników,
  2. zarejestrowanie działalności jednoosobowej przez jednego ze wspólników, sprzedaż majątku spółki do nowo zarejestrowanej działalności, a następnie rozwiązanie spółki.

 

Najpierw jednak drugi wspólnik musi wypowiedzieć umowę spółki stosownie do treści łączącej Panów umowy lub zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Art. 869 Kodeksu cywilnego stanowi, że „jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego”. Jednak „z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony”. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Sądzę, że za ważny powód można uznać przejście wspólnika na emeryturę.

 

Następnie należy sporządzić spis z natury na dzień likwidacji, który będzie obejmował towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki, dla ustalenia dochodu wspólników uzyskanego do dnia rozwiązania spółki, z uwzględnieniem różnic remanentowych.

 

Konsekwencje obu sposobów uregulowania sytuacji należy rozpatrywać pod kątem skutków dotyczących podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług związanych z przeniesieniem na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność składników majątku wspólników spółki cywilnej w związku z jej likwidacją, a kontynuacją działalności.

 

Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego

 

W przypadku rozwiązania spółki i zbycia majątku na rzecz jednego ze wspólników trzeba pamiętać, że od 1 stycznia 2011 r. przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba że zbycie to nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Do przychodów tych nie zalicza się natomiast środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Kwestia ta jest uregulowana w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem otrzymanie przez każdego ze wspólników środków pieniężnych stanowiących nadwyżkę ponad dochód obliczony zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie podlegało opodatkowaniu.

 

Natomiast jeśli w związku z likwidacją spółki jeden ze wspólników dokona odpłatnego zbycia składników majątku na rzecz drugiego ze wspólników, który prowadził będzie indywidualną działalność gospodarczą (kontynuację działalności spółki), to dla pierwszego z nich będzie to przychód z działalności gospodarczej. Chodzi oczywiście o składniki powstałe przy likwidacji spółki. W takim przypadku przychód ten będzie podlegał podatkowi od dochodu.

 

Jeśli jednak majątek spółki sprzedany zostanie wspólnikowi, który rozpocznie indywidualną działalność gospodarczą, jeszcze przed likwidacją tego podmiotu, to w spółce powstanie dodatkowy przychód i dochód związany ze sprzedażą środków trwałych i wyposażenia.

 

Z jednej strony powstanie przychód do rozliczenia w spółce, ale u wspólnika, który rozpoczął działalność gospodarczą, powstaną koszty uzyskania przychodu i w tej części wydatek (podatek) się wyzeruje.

 

Konsekwencje w zakresie podatku od towarów i usług

 

Na mocy art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług zawsze w sytuacji likwidacji spółki cywilnej opodatkowane podatkiem VAT są towary pozostałe po likwidacji. Przez towary takie rozumie się towary w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zatem również środki trwałe (w tym budynki, budowle i grunty) i inne, oprócz towarów handlowych i wyrobów własnych, składniki majątku spółki.

 

Takie towary ujmuje się w spisie z natury (odrębnym od spisu dla potrzeb podatku dochodowego), sporządzonym na dzień likwidacji, ale obejmuje się tym spisem tylko te towary, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Postępowanie takie jest zgodne z brzmieniem art. 14 ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług.

 

Reasumując, w przypadku zastosowania pierwszej metody spółka, która podlega likwidacji, uiszcza podatek należny od spisu wycenionego według cen nabycia, a nie rzeczywistej wartości składników majątku na dzień likwidacji. Wspólnicy mogą zbywać składniki majątku likwidowanej spółki przez 12 miesięcy od dnia likwidacji, nie płacąc podatku. Podatek zapłacony nie zostanie jednak odzyskany jak w przypadku powstania kosztów u wspólnika, który zamierza dalej prowadzić działalność.

 

Zastosowanie drugiej metody kontynuacji działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej spowoduje, że – ponieważ spółka sprzeda swój majątek jeszcze przed dniem likwidacji – spis z natury wykaże, iż majątek ma wartość zero. Podatek, jaki należy wówczas uiścić od sprzedaży zostanie obliczony od ceny transakcji. Ta będzie z reguły niższa niż cena nabycia. Taki podatek będzie podatkiem naliczonym u nabywcy, przez co niejako będzie podlegał odzyskaniu. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 7 =

»Podobne materiały

Likwidacja działalności gospodarczej a zwolnienie pracownika korzystającego z ochrony

Prowadzę mikrofirmę, w której zatrudniony jest jeden pracownik. Planuję likwidację i jednoczesne zwolnienie tego pracownika. Czy w takiej sytuacji nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem i mogę rozwiązać umowę o pracę z osobą w wieku przedemer

 

Przejęcie firmy przez córkę na wypadek śmierci ojca

Mam pytanie o przejęcie firmy przez moją córkę. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jak to zrobić, by mieć pewność, że na wypadek mojej śmierci firmę przejmie moja córka? Czy żeby umożliwić przejęcie firmy w przyszłości, należy spisać odpowiednią umowę? Czy raczej powi

 

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a kontynuacja działalności

Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę cywilną i prowadzimy dwa sklepy. Wspólnik chce zrezygnować z uczestnictwa w spółce. Co powinienem teraz zrobić? Zmienić nazwę firmy i kontynuować działalność? Jakie będą skutki dla naszych sklepów w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej? Czy do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »