Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrolowana praca na cele społeczne

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 10.03.2014

Mój brat został skazany na ograniczenie wolności i wykonywanie kontrolowanej pracy na cele społeczne. W czasie tej pracy uległ wypadkowi i zmarł. Jego żona wystąpiła do ZUS o jednorazowe odszkodowanie, ale otrzymała odpowiedź odmowną. Czy to zgodne z prawem? Czy możemy domagać się jakiejś rekompensaty od innej instytucji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytania należy posłużyć się przepisami prawa, które mają zastosowanie do osób odbywających kontrolowaną pracę na cele społeczne.

 

Po pierwsze należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 56a Kodeksu karnego wykonawczego (dalej – K.k.w.):

 

„§ 1. Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych, wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, ponosi Skarb Państwa.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, a także minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, podmioty uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia oraz termin zawierania umów, mając na uwadze potrzebę zagwarantowania skazanym, wykonującym nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną, odpowiedniej rekompensaty w przypadku zaistnienia przy wykonywaniu tej pracy nieszczęśliwego wypadku oraz sprawne wykonywanie czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia”.

 

Idąc dalej, zgodnie z treścią art. 234 Kodeksu pracy (dalej – K.p.):

 

„§ 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§ 31. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca”.

 

Ponadto, jak stanowi przepis art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w przypadku spełnienia powyższych przesłanek uznania przedmiotowej sprawy za wypadek przy pracy po stronie uprawnionych zaistnieje roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS.

 

Jak bowiem stanowi art. 13 przywołanej ustawy:

 

„1. Członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

2. Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

1) małżonek, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;

3) rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

3. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji”.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na zapis art. 22 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy, zgodnie z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku m.in. nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku.

 

Dlatego też w chwili obecnej zasadne byłoby podjęcie działań w kierunku sporządzenia przez pracodawcę wymienionego protokołu.

 

W tym celu należałoby zgłosić pracodawcy fakt zaistnienia wypadku podczas wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne (najlepiej pisemnie za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym), a pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy do sporządzenia protokołu.

 

Zgodnie bowiem z przepisem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 870 z późn. zm.):

 

„1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej »protokołem powypadkowym«, według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.

3. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia”.

 

Po uzyskaniu zaś powyższego protokołu konieczne byłoby ponowne zwrócenie się do ZUS o wypłatę na rzecz osób uprawnionych należnego jednorazowego odszkodowania.

 

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w sytuacji, gdyby ustalono winę pracodawcy w zakresie powstania wypadku, a wypłacona przez ZUS kwota odszkodowania nie rekompensowałaby doznanej przez osoby bliskie krzywdy związanej ze śmiercią pracownika, osoby te mogłyby dochodzić dalszych roszczeń od pracodawcy na drodze postępowania cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 5 =

09.01.2018

kontrolowane prace na cele społeczne nie są pracami w rozumieniu kp ;)

Jarecki

»Podobne materiały

Prośba ZUS o dosłanie aktualnego druku N-9

Powiedziano mi w ZUS, że druk N-9, który wysłałem do ZUS po swoim wypadku, jest ważny tylko 1 miesiąc i poproszono mnie o dosłanie aktualnego. Dlaczego ZUS wymaga takiego zaświadczenia? W tej chwili normalnie pracuję i jestem po badaniach okresowych. Dlaczego dostałem odmowę wypłaty odszkodowania? C

 

Jak się odwołać od decyzji komisji w sprawie wypadku przy pracy?

Kilka miesięcy temu uległem wypadkowi przy pracy – podnosiłem ciężkie towary i poczułem ostry ból w kręgosłupie. Odwieziono mnie do szpitala, spisano protokół powypadkowy. Komisja jednak uznała, że moje schorzenie nie jest wypadkiem przy pracy, więc odwołałem się od tej decyzji i wci

 

Szczególne warunki pracy – jak je udokumentować?

Pracowałem w latach 1970-1973 jako elektromonter w dawnym zakładzie pracy, który został później zrestrukturyzowany. Zdaniem pracownika kadr praca nie była szkodliwa dla zdrowia. Jeśli jednak była, to jak to można udokumentować na świadectwie pracy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »