Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola z urzędu skarbowego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.09.2010

Prowadzę działalność gospodarczą, obecnie trwa kontrola z urzędu skarbowego. Mam dostarczyć wyciąg z firmowego konta bankowego za rok 2007. Zorientowałem się, że w tym roku miałem kilka nierozliczonych usług. Jaka kara czeka mnie za ukrywanie dochodów? Co robi urząd, gdy wykryje nieudokumentowane dochody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą prawną do ukarania podatnika, który ukrył swoje dochody, jest art. 54 Kodeksu karnego skarbowego (w skrócie K.k.s.). Zgodnie z nim „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca tego czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Poniżej wyjaśniam pojęcia użyte w przytoczonym artykule.

 

„Stawka dzienna” to kwota dziennego wynagrodzenia pracownika (podatnika). Nie ma ona zatem stałej wartości i sąd może orzec jej wartość, biorąc pod uwagę dochody podatnika, jego warunki osobiste i majątkowe. Stawka dzienna nie może jednak być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia ani też wyższa niż jego czterystukrotność (art. 23 § 3 K.k.s.).

 

„Mała wartość” to wartość, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie przekroczyła dwustukrotności najniższego wynagrodzenia – a więc jeżeli zatajony podatek nie przekracza tej wartości, nieuczciwy podatnik poniesie karę co najwyżej grzywny do 720 stawek dziennych.

 

„Próg ustawowy” to próg, poniżej którego mamy do czynienia z wykroczeniem, natomiast powyżej – z przestępstwem skarbowym. Próg ten ustala się również w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia. Jest to pięciokrotność tego wynagrodzenia w chwili popełniania czynu.

 

Wreszcie kara grzywny musi mieścić się w granicach 1/10 do dwudziestokrotności najniższego wynagrodzenia.

 

W pytaniu prosi Pan o wskazówki, jak ma Pan postępować w trakcie kontroli z urzędu skarbowego. Przede wszystkim proszę pamiętać, że jeśli urząd będzie uważał, że Pan jako podatnik nie ujawnił wszystkich dochodów, powinien przedstawić na to dowody. W przypadku postępowania w sprawie dochodów nieujawnionych są to dowody na wydatki, jakie poniósł podatnik, np. na kupno domu, samochodu. Ciężar dowodu spoczywa tu na organie podatkowym. Powinien też umieć on wskazać dowody na to, że podatnik nie miał dostatecznych środków na taki zakup (może to zrobić np. w oparciu o Pańskie zeznania, informacje z banku itp.).

 

Jeżeli przedstawiciele urzędu skarbowego takimi dowodami dysponują, powinni wezwać podatnika do wyjaśnienia źródeł finansowania jego wydatków, ale tylko tych, na których poniesienie przedstawił podatnikowi dowody. Jeśli podatnik wykaże m.in., że miał oszczędności z lat poprzednich, zaciągnął kredyt w banku itp., to postępowanie powinno się zakończyć.

 

Dopiero gdy podatnik nie jest w stanie wskazać źródeł finansowania swoich nadzwyczajnych zakupów, organ podatkowy może wezwać go do wypełnienia deklaracji majątkowej (ankieta) po to, by móc określić, jak wysokie są wydatki podatnika nieznajdujące pokrycia w ujawnionych przez niego źródłach przychodów.

 

Warto też zauważyć, że w postępowaniu dotyczącym opodatkowania dochodów nieujawnionych organy podatkowe wymagają od podatników dwóch rodzajów oświadczeń: deklaracji majątkowej oraz oświadczenia majątkowego.

 

Deklaracja (ankieta) jest formą wyjaśnień podatnika, natomiast oświadczenie majątkowe jest składane pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, co oznacza, że podatnik może w deklaracji majątkowej podawać informacje w pewnym przybliżeniu, natomiast oświadczenie majątkowe musi zawierać precyzyjne dane.

 

Informacje dotyczące przychodów, zasobów majątkowych podatnika mają wpływ na wysokość podatku z tytułu dochodów nieujawnionych, dlatego podatnik powinien wykazywać wszelkie dane, które są w stanie udokumentować lub uwiarygodnić. Należy pamiętać o tym, że organy podatkowe mogą weryfikować prawdziwość podawanych informacji również poprzez kontrolowanie dochodów osób wskazanych jako darczyńcy lub członkowie rodziny podatnika, jeżeli podatnik poda, że rodzinne pożyczki i darowizny były źródłem finansowania zakupów.

 

To podatnik musi wykazać, że poniesione wydatki znajdują pokrycie w ustalonym źródle lub źródłach przychodów bądź posiadanych zasobach majątkowych. W tym celu podatnik może skorzystać ze wszystkich środków dowodowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Darowizny i inne nieodpłatne przysporzenia powinny być udokumentowane pisemnie. Podatnik może również powołać świadków i brać aktywny udział w postępowaniu.

 

Jeżeli podatnik wskaże lub chociażby uprawdopodobni źródło przychodów, z którego pokrywane były wydatki, to na organie podatkowym będzie ciążył obowiązek obalenia takiego dowodu.

 

Co istotne, organ podatkowy nie ma prawa odmówić przeprowadzenia dowodu powoływanego przez podatnika, chyba że uzna, iż przedmiotem dowodu są okoliczności niemające znaczenia dla sprawy lub zostały stwierdzone w wystarczającym stopniu innym dowodem.

 

Trudno jest mi udzielić odpowiedzi jak zachowa się urząd w Pana sprawie, gdyż nie znam wszystkich szczegółów.

 

Oprócz odpowiedzialności karnej, o której już wspomniałem, za ukrywanie dochodów grozi również karny podatek dochodowy w wysokości 75%.

 

Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania organ podatkowy lub urząd kontroli skarbowej dojdzie do wniosku, że podatnik nie ujawnił wszystkich swoich dochodów, wówczas wydaje decyzję, ustalając wysokość zobowiązania podatkowego w ten sposób, że od nadwyżki wydatków nad przychodami, która stanowi podstawę opodatkowania, ustala podatek według stawki 75%.

 

Podatek z tytułu nieujawnionych dochodów w wysokości 75% ma charakter sankcji. Oznacza to, że po przeprowadzonym postępowaniu może go nałożyć na podatnika tylko organ podatkowy. Jeśli podatnik postanowi przyznać się, że ukrywał dochody, i złoży odpowiednie zeznania podatkowe, wykazany w nich dochód będzie objęty stawkami przewidzianymi w skali PIT. Dodatkowo podatnik będzie musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowych. W takiej sytuacji 75% podatek nie będzie miał zastosowania. Dlatego też, jeśli zdarza się kontrola z urzędu skarbowego, zawsze lepiej samemu przyznać się i ujawnić ukrywane zarobki, niż czekać, aż nieprawidłowości wykryje fiskus. W takim przypadku konsekwencje, zwłaszcza finansowe, będą mniej dotkliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus III =

»Podobne materiały

Wszczęcie postępowania kontrolnego

Otrzymałem postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego. Dostałem listę dokumentów, które mam dostarczyć do urzędu w określonym terminie. Zwróciłem się do urzędu kontroli skarbowej z prośbą o przeprowadzenie postępowania kontrolnego w siedzibie firmy m.in. ze względu na dużą ilość dokumentów.

 

Dokumenty do urzędu skarbowego

Moja matka zmarła w 2006 roku, jednak mój ojciec dopiero w 2011 roku złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd wydał postanowienie, które uprawomocniło się w styczniu 2012 roku. Jakie formularze (SD-3, SD-Z2) muszę dostarczyć do urzędu skarbowego (czy mogą to być kserokopie, czy urzą

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »