Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola UOKiK

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 30.04.2013

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ściślej Prezes UOKiK, jest organem administracji państwowej, który podejmuje działania antymonopolowe oraz przeciwdziała praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. W toku prowadzonych postępowań Prezes UOKiK może przeprowadzać kontrole u przedsiębiorców.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania antymonopolowe (w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji) oraz postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stroną postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK są podmioty gospodarcze. Przed wszczęciem właściwego postępowania może być wszczęte postępowanie wyjaśniające. W toku każdego z postępowań jego strona może się spodziewać kontroli ze strony pracownika UOKiK lub Inspekcji Handlowej.

 

Kontrola UOKiK

 

Zasady kontroli UOKiK prowadzonej w toku postępowania przed Prezesem reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów1 oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej2. Kontrolę może przeprowadzić upoważniony pracownik UOKiK lub Inspekcji Handlowej (Prezes UOKiK jest najwyższym organem Inspekcji Handlowej). Upoważnienie dla pracowników UOKiK wydaje Prezes Urzędu lub w jego imieniu dyrektor delegatury UOKiK. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla inspektorów Inspekcji Handlowej wydają na wniosek Prezesa UOKiK poszczególni wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.

 

Wszczęcie kontroli

 

Do wszczęcia kontroli UOKiK nie jest konieczne zawiadamianie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli. Przepisy dotyczące obowiązku takiego zawiadomienia wyłączone są w przypadku kontroli Urzędu3. Wszczynając kontrolę, kontrolujący ma natomiast obowiązek wręczyć upoważnienie oraz okazać legitymację służbową. Upoważnienie może być wręczone samemu kontrolowanemu, osobie przez niego upoważnionej lub jakiemukolwiek pracownikowi kontrolowanego, którego kontrolujący zastanie w miejscu wykonywania kontroli. W przypadku gdy doręczenie upoważnienia nie jest możliwe żadnej z tych osób, kontrola UOKiK może być prowadzona w obecności przywołanego świadka, którym musi być funkcjonariusz publiczny (w takiej sytuacji upoważnienie przesyła się do kontrolowanego w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli).

 

Uprawnienia pracowników kontroli UOKiK

 

Podczas postępowania kontrolnego kontrolerzy UOKiK mają w szczególności prawo wstępu na grunty kontrolowanego, do jego lokali oraz środków transportu. Mogą również żądać udostępnienia akt, ksiąg oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów (obowiązek sporządzania wszelkich kopii dokumentów spoczywa na kontrolowanym). Ponadto mogą oni przyjmować ustne i pisemne wyjaśnienia, dokonywać oględzin i zabezpieczać dowody.

 

Za zgodą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) wydaną na wniosek Prezesa UOKIK, kontrolujący mogą także dokonać przeszukania pomieszczeń lub rzeczy. Na postanowienie SOKiK o udzieleniu zgody nie przysługuje zażalenie.

 

Zakończenie kontroli

 

Przebieg kontroli UOKiK dokumentuje się w protokole. Powinien on zawierać w szczególności wskazanie kontrolowanego oraz kontrolujących, datę rozpoczęcia i zakończenia postępowania kontrolnego oraz opis stanu faktycznego ustalonego w jego toku. Przed podpisaniem protokołu kontrolowany ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do jego treści. Powinien to zrobić w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu protokołu do podpisu. UOKiK ma obowiązek dokonać analizy zgłoszonych zastrzeżeń, a w razie ich nieuwzględniania powiadomić o tym kontrolowanego na piśmie.

 

 

 

 

---------------------------

1 Art. 105a-105 l ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

2 Art. 77-84d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

3 Art. 79 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.04.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dziesięć =

 

»Podobne materiały

Klauzule niedozwolone

Omówienie tzw. klauzuli niedozwolonych oraz wynikających skutków prawnych z ich używania.

 

Klauzule niedozwolone w umowach

Większość umów zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami nie jest obecnie uzgadniana indywidualnie, lecz opiera się na przygotowanych wcześniej wzorcach. Nie wszystkie postanowienia tak zawartych umów wiążą konsumentów, gdyż mogą być one sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowić niedoz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »