Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola skarbowa w firmie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.11.2013

W mojej firmie przeprowadzana jest obecnie kontrola skarbowa za kilka lat. Rozliczałem się ryczałtem w wysokości 3%, ale okazało się, że przekroczyłem 50 tys. zł i powinienem płacić również VAT. Nie miałem niestety o tym pojęcia. Teraz urząd kontroli skarbowej naliczył mi kwotę, której z pewnością nie będę w stanie spłacić. Chciałbym wystąpić o rozłożenie zaległości na raty, ale słyszałem, że urzędy skarbowe chętniej oddają sprawy w ręce komornika, który zajmuje nieruchomości. Czy jeśli przekażę dom mojej dorosłej córce, to uchroni to nas przed zajęciem domu? Co zrobić, żeby urząd zgodził się na rozłożenie zaległości na raty? Czy jest jeszcze jakieś inne wyjście z sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z kontrolą skarbową w Pana firmie.

 

W zależności od tego, w jakim trybie i jakie postępowanie (postępowania) prowadzi urząd kontroli skarbowej w Pana firmie, jego zakończenie może mieć różne formy, np. może to być decyzja zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (u.k.s.) lub (pamiętać należy, że organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową) wynik kontroli, gdy np. kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 u.k.s. korygującą deklarację obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości (art. 24. ust. 2 lit. c u.k.s.). W trakcie postępowania, jeśli prowadzona jest kontrola podatkowa, protokół z kontroli podatkowej ujawni już nieprawidłowości.

 

Gdy znana jest wysokość zobowiązania podatkowego, które w Pana przypadku stanowi już zaległość podatkową (tj. zobowiązanie po terminie płatności, czyli podatek niezapłacony w terminie płatności), może Pan wnioskować o udzielenie ulgi podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (O.p.).

 

Zgodnie z art. 67a § 1 O.p.: „organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym, może:

 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

 

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

 

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

 

Natomiast w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą pewne ograniczenia wprowadza art. 67b § 1 O.p. i tak: „organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:

 

1) które nie stanowią pomocy publicznej;

 

2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

 

3) które stanowią pomoc publiczną:

 

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

 

b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

 

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

 

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,

 

e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,

 

f) na szkolenia,

 

g) na zatrudnienie,

 

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

 

i) na restrukturyzację,

 

j) na ochronę środowiska,

 

k) na prace badawczo-rozwojowe,

 

l) regionalną,

 

m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów”.

 

Innymi słowy może Pan wnioskować, np. argumentując swoim własnym ważnym interesem, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej bądź jej umorzenie poprzez udzielenie pomocy de minimis, o której mowa powyżej. Zatem wniosek oprze Pan na art. 67a § 1 pkt 1 w zw. z art. 67b § 1 pkt 2 O.p.

 

Czym jest ważny interes, prawo nie definiuje; przyjmuje się, że jest to np. zagrożenie zdrowia, minimum socjalnego, trudna, niezawiniona sytuacja finansowa wynikająca z losowych zdarzeń itp. Musi Pan pamiętać jednak, że organ, nawet jeśli ważny interes Pan wykaże, może, ale nie musi, ulgi udzielić (tj. rozłożyć na raty, umorzyć).

 

Warto przytoczyć w tym miejscu fragment uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 lipca 2011 r. (sygn. II FSK 425/10), w którym sąd słusznie analizuje, że: „Instytucja umorzenia zaległości podatkowej oparta jest na uznaniu administracyjnym, z istoty którego wynika pozostawienie organowi swobody wyboru konsekwencji prawnych. Przedmiotem uznania jest tutaj określenie skutku prawnego w postaci umorzenia bądź też odmowy umorzenia zaległości podatkowej” (LEX nr 895907). W orzeczeniu tym NSA wskazuje, że „Przepis art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej zawiera oprócz uznania administracyjnego dwa pojęcia niedookreślone, jakimi są »ważny interes podatnika« oraz »interes publiczny«. Pojęcia te ograniczają zakres stosowanego uznania. Wskazują one bowiem sytuację faktyczną, w której można dokonać umorzenia zaległości podatkowej.

 

Inaczej mówiąc, pojęcia ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego stanowią warunki skorzystania przez organ podatkowy z uznania. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 sierpnia 2010 r. (II FSK 689/09, CBOSA), organ podatkowy dysponuje pewnym marginesem swobody zarówno w odniesieniu do wykładni tych pojęć, jak i oceny sytuacji faktycznej sprawy. Tej swobody nie można jednak utożsamiać z uznaniem administracyjnym. Weryfikacja istnienia przesłanek udzielenia ulgi, o jakiej mowa w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, poddana jest bowiem rygorom postępowania podatkowego. Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciami niedookreślonymi wymaga mianowicie od organu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych po to, aby na tej podstawie stwierdzić, czy dana sytuacja faktyczna mieści się w zakresie przesłanki ważnego interesu podatnika tudzież interesu publicznego, czy też nie. Natomiast z samym uznaniem będziemy mieli do czynienia dopiero wówczas, gdy organ podatkowy stwierdzi istnienie jednej z tych przesłanek lub obu łącznie. Jeżeli jednak nie stwierdzi wystąpienia sytuacji odpowiadających użytym pojęciom ważnego interesu podatnika tudzież interesu publicznego, wówczas w ogóle nie będzie wchodziło w grę zastosowanie przez ten organ uznania administracyjnego. Oznacza to, że w takim przypadku organ nie będzie dysponował wyborem, tylko decyzja będzie miała charakter związany (por. M. Jaśkowska, glosa do wyroku NSA z 26 września 2002 r., III SA 659/01, OSP 2003, nr 9, s. 481).

 

Tak też konstrukcja uznania administracyjnego rozumiana jest w orzecznictwie (por. wyrok NSA z 18 grudnia 2009 r., II FSK 1117/08, CBOSA) oraz w literaturze (por. B. Dauter w: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 378 i n.). Podkreśla się mianowicie, że w świetle przyjętej w przepisach Ordynacji podatkowej koncepcji uznania administracyjnego, organ jest skrępowany w zakresie oceny przesłanek zastosowania ulgi, ale pozostaje nieskrępowany w zakresie tego, jak postąpić w przypadku ich stwierdzenia. Uznanie nie wyraża się zatem w swobodzie oceny w danym stanie faktycznym sprawy okoliczności odpowiadających użytym pojęciom ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, ale w możliwości negatywnego dla podatnika rozstrzygnięcia nawet przy ich ustaleniu (zob. R. Dowgier w: System prawa finansowego, pod red. L. Etela, tom III, Prawo daninowe, 2010 r., s. 569 i przywołany tam wyrok NSA).

 

Tym samym w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonując wykładni art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej Sąd I instancji doszedł do prawidłowego wniosku, iż nawet wystąpienie powyższych przesłanek nie zobowiązuje organu podatkowego do udzielenia ulgi (s. 9 uzasadnienia wyroku). Przepis ten nie wyznacza bowiem decyzji organu podatkowego, lecz pozostawia mu wybór co do jej podjęcia”.

 

Uzyskanie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej (oczywiście wraz z odsetkami) jest realniejsze, bardziej prawdopodobne, niż uzyskanie ulgi w postaci umorzenia.

 

Odnośnie do darowizny – proszę zauważyć, że zgodnie z art. 300 § 1 Kodeksu karnego każdy: „kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Nie jest to zakaz darowizny nieruchomości, więc można jej dokonać, jeśli jednak darowizna spowoduje udaremnienie lub uszczuplenie majątku w taki sposób, że organ będący wierzycielem nie zaspokoi się w całości, może Pan odpowiadać karnie. Nie ma takiego zagrożenia, jeśli po dokonaniu takiej darowizny ciągle będzie Pan w posiadaniu majątku wystarczającego na pełne zaspokojenie wierzyciela.

 

Ponadto skuteczność takiej darowizny może być kwestionowana skargą pauliańską, tj. wierzyciel może wnosić o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez Pana z osobą trzecią, jako czynności celowo dokonanej w celu pokrzywdzenia wierzyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - V =

»Podobne materiały

Powtórna kontrola skarbowa w firmie

Prowadzę działalność gospodarczą i rok temu miałem kontrolę z urzędu skarbowego. Decyzja została wydana w postaci wyroku przez sąd grodzki, zasądzono mi grzywnę. A od wczoraj mam znowu kontrolę i to za ten sam okres, ale z Urzędu Kontroli Skarbowej. Jak mam ją traktować? Czy tamta decyzja i wyrok są

 

Kontrola z urzędu skarbowego

Prowadzę działalność gospodarczą, obecnie trwa kontrola z urzędu skarbowego. Mam dostarczyć wyciąg z firmowego konta bankowego za rok 2007. Zorientowałem się, że w tym roku miałem kilka nierozliczonych usług. Jaka kara czeka mnie za ukrywanie dochodów? Co robi urząd, gdy wykryje nieudokumentowane do

 

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Prowadziłem jednoosobową firmę przez wiele lat. W pewnym momencie zaczęły się problemy finansowe. Mam zaległości podatkowe oraz w ZUS. Co zrobić, aby wstrzymać egzekucję komorniczą? Czy jest szansa na umorzenie lub rozłożenie na raty? Co trzeba w tym celu zrobić?

 

Zaległość podatkowa

Moja żona od kilku lat nie pracuje. W 2011 r. odziedziczyła po swoim ojcu mieszkanie. Mimo moich protestów sprzedała je (miało być przeznaczone dla naszego syna, który wtedy rozpoczynał studia). Uzyskane pieniądze zainwestowała w rozwój firmy, która bardzo szybko splajtowała – żona straciła pr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »