Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.07.2014

Gdy podatnik jest kontrolowany przez pracowników Urzędu Skarbowego czy też Urzędu Kontroli Skarbowej nie zawsze potrafi rozpoznać, jakie postępowanie tak naprawdę jest prowadzone. Jest to jednak potrzeba umiejętność.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Większość podatników myśli, że „kontrola podatków” ma jedną jedynie formę. Nie jest tak. Podatnicy standardowo mogą spotkać się z kontrolą podatkową, kontrolą skarbową, czynnościami sprawdzającymi, a także kontrolą podatkową w toku kontroli skarbowej, bowiem organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową.

 

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Zaś celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych oraz badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Do zakresu kontroli skarbowej należy co do zasady:

 

 • kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;
 • ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej;
 • kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
 • kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego;
 • kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których mowa powyżej;
 • kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej;
 • audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych, w tym certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia, zwany dalej „audytem”;
 • badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu;
 • badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa;
 • kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji;
 • kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem;
 • zapobieganie i wykrywanie naruszeń krajowych przepisów celnych oraz ściganie naruszeń krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykonywanie nadzoru transgranicznego osób, miejsc, środków transportu i towarów oraz dostawy kontrolowanej, w rozumieniu Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31);
 • kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób – obowiązanych do ich składania – zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra;
 • badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych urzędowych – w granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
 • badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;
 • współdziałanie ze Służbą Celną w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

 

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez:

 

 • naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom tego urzędu;
 • naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego – funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu;
 • wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego – pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego;
 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę zastępującą ministra właściwego do spraw finansów publicznych – pracownikom urzędu obsługującego tego ministra, a także na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez organ kontroli skarbowej, gdy kontrola podatkowa prowadzona jest w ramach kontroli skarbowej.

 

Znacznie mniej sformalizowaną formą działania organu są czynności sprawdzające prowadzone przez organy podatkowe pierwszej instancji, które mają na celu sprawdzenie: terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów (oraz stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów ww.), a także ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

 

Jak widać na bazie powyżej przedstawionych regulacji, przykładowo poprawność dokonywanych rozliczeń w podatku od towarów i usług za określone okresy rozliczeniowe może być weryfikowana w każdym z wyżej wymienionych postępowań, przy czym w ramach czynności sprawdzających tylko w ograniczonym zakresie. Ponadto może być tak, że kontrola tego samego okresu i podatku zostanie przeprowadzona kilka razy np. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Jako że każde z ww. form działania organów ma inny przebieg, koniecznym jest ich rozróżnianie celem dostosowania własnych działań w ramach kontroli.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć minus 1 =

 

»Podobne materiały

Dopuszczalna ilość równoczesnych kontroli w spółce

Co do zasady niedozwolone jest prowadzenie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy jednocześnie. Od zasady tej prawo ustanawia jednak szereg wyjątków, w przypadku zaistnienia których może on spodziewać się kontroli prowadzonej przez dwa różne organy w tym samym czasie.

 

Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

Autor omawia podstawowe zasady i procedury prowadzenia kontroli podatkowej, podając informacje niezwykle przydatne z punktu widzenia przedsiębiorcy – czyli potencjalnego kontrolowanego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »