Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasada prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 26.11.2007

Omówienie zagadnień związanych z zasadą prowadzenia jednej kontroli u przedsiębiorcy w danym czasie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z dniem 21 sierpnia 2004 r. wprowadzono zasadę, że w danym czasie u przedsiębiorcy może się toczyć tylko jedno postępowanie kontrolne. Zasadę tę wyraża przepis art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. Nr 155 z 2007 r., poz. 1095 – dalej w skrócie usdg), który stanowi, że „nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy”.

 

Ideą przyświecającą ustawodawcy było, aby przedsiębiorca i jego pracownicy mogli skupić się na swoich właściwych obowiązkach, a nie na absorbujących czynnościach towarzyszenia kontroli i nieustającego udzielania wyjaśnień, co było o tyle uciążliwe, że wielokrotnie w jednej firmie odbywało się w tym samym czasie kilka kontroli (uzasadnienie do projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Druk sejmowy nr 2118, z dnia 15.10.2003 r., s. 55, opublikowany na: http://ks.sejm.gov.pl/proc4/opisy/2118.htm).

 

Biorąc pod uwagę liczbę organów, które mają prawo wstępu na teren przedsiębiorstwa w celu sprawdzenia jego działalności, czy pewnego jej aspektu, często sytuacje zwielokrotnionej kontroli prowadziły do faktycznego paraliżu danej firmy. Zmiany wprowadzone do usdg (z 21 sierpnia 2004 r.) miały ten stan zmienić, ale uczyniły to tylko połowicznie, ponieważ przewidziano zbyt dużą liczbę wyjątków od nowych unormowań, ale… po kolei.

 

Przez pojęcie „równoczesności” z art. 82 ust. 1 usdg należy rozumieć każdy, nawet krótkotrwały stan, w którym są wykonywane czynności kontrolne przez przynajmniej dwa, różne organy kontroli. Ze względu na fakt, iż zakaz dotyczy zarówno podejmowania jak i prowadzenia kontroli, będzie on skutkować niedopuszczalnością podjęcia kolejnej kontroli (koniecznością odstąpienia od niej), w przypadku stwierdzenia, iż toczy się już inna kontrola. Przedmiotowy zakaz obejmuje również sytuację, w której mamy do czynienia z rozbieżnością zakresów obu kontroli (wszczętej i planowanej).

 

Nakaz odstąpienia od podjęcia czynności kontrolnych (art. 82 ust. 1 usdg) został powiązany z obowiązkiem ustalenia przez organ nadzoru z przedsiębiorcą terminu przeprowadzenia kontroli (art. 82 ust. 2 usdg). Termin ten jest wiążący zarówno dla przedsiębiorcy jak i wszelkich organów kontroli. Będzie on podlegał zmianie jedynie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uzasadniających przesunięcie kontroli w czasie. Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji kontroli różnych organów do tego powołanych.

 

Jak już wspomniano, od omówionej powyżej niezwykle pożytecznej regulacji art. 82 usdg wprowadzono szereg, w istocie wypaczających jej sens, wyjątków, a to gdy:

 

  1. ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej (w praktyce niespotykane);
  2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
  3. odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku prowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy;
  4. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego (przepis często nadużywany przez organy kontrolne, dla których większość ich czynności jest uzasadniona tymi, bardzo ogólnie ujętymi, przesłankami);
  5. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
  6. przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.

 

Na marginesie warto wskazać, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzają również ograniczenia co do czasu trwania kontroli. Zgodnie z art. 83 usdg czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

 

  1. 4 tygodni – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów art. 103-110 usdg.
  2. 8 tygodni – w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.

 

Jednakże ograniczeń dotyczących czasu kontroli nie stosuje się w przypadkach analogicznych do przytoczonych już powyżej.

 

Ze względu na szczególny charakter pewnych kategorii organów i wykonywanych przez nich zadań, ograniczenia dotyczące procedur kontrolnych, o których mowa w art. 82 i 83 usdg nie dotyczą nadto: szczególnego nadzoru podatkowego, nadzoru nad rynkiem kapitałowym i towarowym, nadzoru bankowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, weterynaryjnego i sanitarnego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.11.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - dziewięć =

 

»Podobne materiały

Obowiązek dołączenia do pozwu w postępowaniu gospodarczym odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania

Autor omawia obowiązki formalne, jakie ciążą na powodzie w postępowaniu gospodarczym. Jeśli przedsiębiorca drogą sądową chce dochodzić od dłużnika należnych mu roszczeń, nie może zapomnieć o takich wymogach proceduralnych jak dołączenie odpisu reklamacji czy wezwania do dobrowolnego spełnienia żądan

 

Nieprawomocny wyrok sądu I instancji tytułem zabezpieczenia w sprawach gospodarczych

Zasadniczym celem wymienionej w tytule instytucji jest zabezpieczenie majątkowych interesów uprawnionego – którego roszczenia zostały uwzględnione przez sąd pierwszej instancji – przed niekorzystnymi zmianami w majątku zobowiązanego (np. wyzbywaniem się majątku).

 

Kontrakt menadżerski jako umowa cywilnoprawna

Kontrakt menadżerski może być umową cywilnoprawną oraz umową o pracę regulowaną przez przepisy prawa pracy. W niniejszym artykule zostały omówione cechy kontraktu menadżerskiego jako umowy cywilnoprawnej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »