.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola podatkowa z urzędu skarbowego i zniszczone dokumenty

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.10.2010

Prowadzę działalność gospodarczą. Niedawno została przeprowadzona kontrola skarbowa przez urząd skarbowy za okres od stycznia 2008 r. do grudnia 2009 r. Przedstawiliśmy dokumenty od stycznia do grudnia 2008 r., ponieważ pozostałe dokumenty, tj. z roku 2009, zostały zniszczone z powodu nieszczelnego dachu (dowodem mogą być jedynie zeznania pracowników budowlanych, nie zgłosiłem szkody ubezpieczycielowi), ale oświadczenie o tym złożyliśmy dopiero podczas kontroli. Co powinienem zrobić po otrzymaniu protokołu z kontroli?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli kontrolę prowadzi urząd skarbowy, nie mamy do czynienie z kontrolą skarbową, lecz jest to kontrola podatkowa. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrola podatkowa, jej zasady i przebieg określone są w ustawie Ordynacja podatkowa, natomiast kontrola skarbowa umocowanie znajduje w ustawie o kontroli skarbowej, zgodnie z którą „celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych″. Organami kontroli skarbowej są:

 

 1. minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej;
 2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej;
 3. dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

 

Nie ma zatem wątpliwości, że jest Pan poddawany kontroli podatkowej, a nie kontroli skarbowej.

 

Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole kontroli, który zawierać musi co najmniej takie elementy jak:

 

 1. wskazanie kontrolowanego;
 2. wskazanie osób kontrolujących;
 3. określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
 4. określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
 5. opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 6. dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
 7. ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
 8. pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
 9. pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

 

Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręczą Panu.

 

Pyta Pan, co zrobić po doręczeniu protokołu – to zależy co w nim się znajdzie i czy z ustaleniami organu będzie się Pan zgadzać, czy też nie.

 

Jeśli z ustaleniami będzie się Pan zgadzać, to po prostu się Pan do nich zastosuje (jeśli kontrolujący stwierdzą jakieś nieprawidłowości), jeśli kontrolujący nie stwierdzą nieprawidłowości, nie będzie konieczności korygowania rozliczeń. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu, gdy trwa np. kontrola podatkowa w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, lecz przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej.

 

Jeśli z ustaleniami protokołu nie będzie się Pan zgadzać, może Pan w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe; zaś kontrolujący obowiązani są rozpatrzyć je w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Następnie kontrolujący muszą zawiadomić kontrolowanego o sposobie załatwienia zastrzeżeń i wyjaśnień, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

 

Co ważne, jeśli protokół określa nieprawidłowości, których nie ma Pan zamiaru korygować, w przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli; ma to znaczenie w ewentualnym postępowaniu podatkowym.

 

Dodatkowo (gdyż nie tego dotyczy Pańskie pytanie) pozwolę sobie przytoczyć fragment pisma z dnia 17.02.2006 r. wydanego przez Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi (sygn. akt ŁUS III 2 443/256/05/MJS), które dotyczy utraty dokumentów źródłowych:

 

„W przypadku gdy brak będzie danych niezbędnych do określenia rzeczywistej podstawy opodatkowania (niezależnie od przyczyn braku tych danych, w tym okoliczności utraty wymaganych przepisami dokumentów), organ podatkowy dokonując kontroli i ewentualnej korekty rozliczeń wykonanych przez Podatnika będzie uprawniony do określenia podstawy opodatkowania w drodze szacowania. Zniszczenie dokumentacji źródłowej, obrazującej przebieg zdarzeń gospodarczych (wykonanych czynności opodatkowanych i dokonanych zakupów uprawniających do odliczeń) powoduje, że organ podatkowy może stanąć w obliczu braku danych niezbędnych do określenia rzeczywistej podstawy opodatkowania, co mogłoby skutkować koniecznością oszacowania podstawy opodatkowania. Fakt, iż dokumenty źródłowe uległy zniszczeniu nie wskutek zawinionych działań Podatnika, lecz wskutek działania żywiołu w postaci powodzi, nie może przy tym stanowić przesłanki negatywnej do zastosowania instytucji szacowania podstawy opodatkowania”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton