Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.05.2013

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą spodziewać się kontroli ze strony kilkunastu organów kontrolnych. Poszczególne kontrole mogą się różnić, jednak ogólne zasady ich przeprowadzania są takie same.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organy kontroli i podstawy ich działania

 

Do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców powołanych jest wiele organów kontrolnych. Należą do nich w szczególności urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Handlowa. Każdy z organów posiadających kompetencje do kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców działa na podstawie szczególnej ustawy, dedykowanej tylko jemu. Jednak pewne podstawowe zasady i tryb postępowania kontrolnego określone są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej1.

 

Pierwszy etap kontroli działalności gospodarczej – zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

 

Co do zasady kontrola działalności gospodarczej powinna być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli, które organ kontrolujący doręcza przedsiębiorcy. Zawiadomienie to powinno zawierać w szczególności oznaczenie organu kontroli, wskazanie przedsiębiorcy oraz zakres kontroli, która ma być przeprowadzona (czyli obszary, których kontrola będzie dotyczyć).

Postępowanie kontrolne może być wszczęte nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (jeżeli od doręczenia zawiadomienia upłynie 30 dni, a kontrola nie została rozpoczęta, organ musi doręczyć zawiadomienie jeszcze raz).

 

W pewnych przypadkach kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę bez zawiadamiania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy:

 

1) kontrola przeprowadzana jest na podstawie bezpośrednio stosowanego prawa unijnego (czyli na podstawie rozporządzeń unijnych, ale już nie na podstawie dyrektyw) albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3) kontrola jest przeprowadzana przez Inspekcję Handlową w zakresie jakości paliw lub inspektorzy IH dokonują przed wszczęciem kontroli zakupu kontrolnego;

4) kontrola przeprowadzana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

5) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;

6) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;

7) kontrola przeprowadzana jest przez organy podatkowe i dotyczy przypadków wskazanych w Ordynacji podatkowej2.

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

 

Wszczęcie czynności kontrolnych w toku kontroli działalności gospodarczej może nastąpić wyłącznie po okazaniu przez kontrolujących legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie to powinno zawierać w szczególności podstawę prawną, oznaczenie organu kontroli, oznaczenie kontrolowanego, imienne wskazanie kontrolerów, zakres przedmiotowy kontroli oraz datę rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli.

 

Przebieg kontroli działalności gospodarczej

 

Kontrola powinna być przeprowadzana w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Przedsiębiorca ma obowiązek wskazać osobę upoważnioną, jeżeli sam nie bierze udziału w czynnościach kontrolnych. W przeciwnym wypadku kontrolerzy mogą podejmować czynności w obecności jakiegokolwiek pracownika przedsiębiorcy lub w obecności świadka, którym może być funkcjonariusz publiczny (np. policjant).

 

W trakcie kontroli pracownicy organu kontroli mogą podejmować czynności, na które pozwalają im ustawy szczególne. Może to być w szczególności dokonywanie oględzin miejsca wykonywania działalności gospodarczej, przeglądanie dokumentów i ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę, czy pobieranie próbek produktów oferowanych do sprzedaży. Wszystkie dokonane czynności powinny być zawarte w protokole kontroli, który po zakończeniu czynności kontrolnych podpisują kontrolerzy i kontrolowany.

 

Czas trwania kontroli

 

Czas trwania kontroli przeprowadzanych przez konkretny organ kontroli nie jest nieograniczony. W jednym roku kalendarzowym nie może on przekraczać:

 

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

 

Powyższe terminy dotyczą tylko pojedynczych organów kontroli, co oznacza, że np. trzy organy mogą przeprowadzić u średniego przedsiębiorcy kontrole trwające łącznie 72 dni. Jedynym warunkiem jest, aby kontrole te nie były przeprowadzane równocześnie, choć w niektórych przypadkach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kontrolerzy mogą odstąpić również od tej zasady3.

 

 

 

----------------------

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

2 Art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)

3 Art. 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.05.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki