.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola dotycząca powierzchni budynku

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 26.06.2015

Czeka mnie kontrola dotycząca powierzchni budynku i gruntu wykorzystywanego przeze mnie na działalność gospodarczą. Zapewne wkradły się jakieś błędy. Z czym muszę się liczyć, czy mogę coś zrobić w tej kwestii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie wskazuje powierzchnię gruntów i budynków, jaką wykorzystuje na potrzeby swojej działalności.

 

Za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uznaje się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b (pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Do opodatkowania gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stosuje się odrębne stawki podatku od nieruchomości. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą nie istnieje warunek faktycznego wykorzystywania nieruchomości i obiektów budowlanych na cele związane z działalnością gospodarczą. WSA w Warszawie w wyroku z 23.11.2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 2010/08) stwierdził, że w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą występuje ona w podwójnej roli: osoby fizycznej i przedsiębiorcy. Na gruncie podatku od nieruchomości oznacza to, że może ona być posiadaczem różnych nieruchomości, zarówno związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jak i niezwiązanych z tą działalnością.

 

Pan niewątpliwie jest przedsiębiorcą.

 

Stosownie do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

 

„Art. 6. 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

 

4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

 

7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

8. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 3, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek”.

 

W oparciu o powyższe gmina być może ma wzory deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości i Pan je wykorzystywał w swej działalności dla celu zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania. Powszechnie stosowany jest druk DN-1 (ustalony przez ministra i zatwierdzany do stosowania przez gminy).

 

Wymiar podatku od nieruchomości opiera się na danych z deklaracji podatników. Gmina lub US mają prawo kontroli w tym zakresie. W razie ustalenia podania nieprawidłowych danych określana jest prawidłowa powierzchnia, podatek wynikający do zapłacenia (lub nadpłata) z odsetkami; podatnik powinien uregulować tak powstałe zobowiązanie.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji albo stwierdzenia, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Ponieważ deklaracje składane są w zakresie podatku od nieruchomości, zawsze można dokonać ich korekty za poszczególne lata. Korekta może być na plus lub na minus. Przy dodatniej dla podatnika korekcie powstanie ewentualna nadpłata w podatku. Przy korekcie ujemnej dla podatnika konieczne stanie się zapłacenie podatku wraz z odsetkami za okresy objęte korektą.

 

Warto sprawdzić, jakiego druku używa gmina na Pana terenie.

 

Złożenie korekty przed rozpoczęciem kontroli pozwoli na uznanie, że sam Pan zauważył błąd i go naprawił. A gdyby udało się uiścić zaległy podatek do czasu jej zakończenia, nie byłoby w protokole pokontrolnym zarzutu nieprawidłowego podania danych lub obliczenia podatku za poszczególne lata albo braku zapłaty podatku i tym samym uszczuplenia należności gminy.

 

Jest jeszcze kwestia przedawnienia. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera regulacji w zakresie przedawnienia należności z tytułu podatku od nieruchomości. Do należności określonych w tej ustawie, w zakresie przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

 

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji „zobowiązanie podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Jednakże w myśl art. 70 § 4 Ordynacji bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Nowy termin (5-letni) przedawnienia egzekwowanego zobowiązania podatkowego należy liczyć od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne, gdyż w okresie prowadzenia tego postępowania przedawnienie nie biegnie.

 

Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

 

Gdy jednak upłynie okres przedawnienia zobowiązanie podatkowe wygasa w całości (o ile nie został on zawieszony lub przerwany). W przypadku przedawnienia należności podatkowych jako podatnik może Pan wystąpić o wydanie zaświadczenia o wygaśnięciu zobowiązania. Gdy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości uległoby przedawnieniu, to postępowanie w zakresie jego ustalenia powinno być umorzone z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Łd 1455/10, stwierdził, że jeżeli zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, winno skutkować to umorzeniem postępowania w sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton