.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kontrola celna przesyłek wiezionych przez firmę przewozową

• Autor: Aleksander Słysz

Prowadzę firmę przewozową, dostarczającą przesyłki między Polską a Irlandią. Zdarza się, że klienci wkładają do paczek przedmioty niezgodne z regulaminem (alkohol, zwierzęta), co często wychodzi podczas kontroli celnej. Wtedy grzywna nakładana jest na kierowcę. Jak mogę uniknąć takich sytuacji? Czy mogę obciążać kosztami nadawców oraz stosować grzywny? Mam też problem z paczką z dużą ilością papierosów zatrzymaną na granicy – co powinnam z nią teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Z całą pewnością nie jest Pani odosobniona w swoich problemach. Nie zajmujemy się wewnętrznym prawem Irlandii, więc tu Pani nie pomogę, bowiem nie wiem, jakie regulacje obowiązują tam przewoźników. W Polsce funkcjonuje i ma zastosowanie zarówno do przewoźników, jak i do nadawców ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Przepisy tej ustawy stosuje się do przewozów międzynarodowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

 

Zgodnie z wymienioną ustawą przewoźnik w zakresie podanym do wiadomości publicznej jest obowiązany do przewozu osób i rzeczy – zatem gdy określa Pani zakres działalności przewozowej, pewne kategorie produktów, nie jest Pani jako przewoźnik zobowiązana do ich przewozu.

 

Odnośnie kontroli celnej prawdą jest, że kontroli wykonywanej przez Służbę Celną (która to kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) podlega przestrzeganie m.in. przepisów prawa podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych (trwać może do czasu uiszczenia od wyrobów akcyzowych należnego podatku akcyzowego). Podatnikiem jest m.in. osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

Czynem karalnym jest co do zasady wprowadzanie na terytorium kraju wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

 

Przechodząc jednak do przesyłek – przesyłki przyjmuje się do przewozu na podstawie listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego. Nadawca obowiązany jest dostarczyć przewoźnikowi informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przewozu – zamieszcza więc w liście przewozowym:

 

 1. nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę,
 2. miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy,
 3. określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia,
 4. inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1-4 Prawa przewozowego przewoźnik może sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych. Sprawdzenia dokonuje przewoźnik w obecności nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności; wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.

 

Co znamienne i ważne w opisanej przez Panią sprawie, w razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki koszty sprawdzenia obciążają nadawcę.

 

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikały z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku. Ponadto przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

 

 1. nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków,
 2. braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
 3. szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
 4. ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę,
 5. przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

 

Na mocy art. 72 ust. 1 ustawy to nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z:

 

 1. podania w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych,
 2. wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych.

 

Ponad powyższe:

 

 1. nadawca przesyłki w transporcie drogowym rzeczy odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych, o których mowa w ust. 1 art. 72,
 2. nadawca ponosi także koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące masy przesyłki zawarte w liście przewozowym są niezgodne ze stanem faktycznym.

 

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy przysługuje przewoźnikowi po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego (w omawianym przypadku nadawcy) do zapłaty. Wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

 

Konkludując, za wszelkie koszty, jakie ponosi przewoźnik na skutek podania przez nadawcę przesyłki w liście przewozowym lub w innej formie ,m.in. oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością (np. określenie zawartości przesyłki w sposób niezgodny z prawdą), odpowiada nadawca przesyłki. Podstawą są tu wymienione przepisy ustawy Prawo przewozowe. Należy wezwać nadawcę do zapłaty; jeśli nie ureguluje należności, pozostaje droga sądowa.

 

Zatrzymaną paczkę powinna Pani teraz zwrócić nadawcy, obciążając go kosztami; nie może Pani nakładać grzywien, ale w razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki kosztami sprawdzenia obciąża Pani przesyłkę (czyli jeśli nie wyjeżdża – nadawcę).

 

Karę umowną, jeśli umowa zawarta z klientem to przewiduje, można oczywiście nałożyć. Gdy umowa tego nie przewiduje, zgodnie z art. 72 ma Pani pełne prawo ubiegać się o zwrot kosztów (dokładniej wyrównanie szkody) od nadawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu