.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych po pożarze

Autor: Wioletta Dyl

W budynku, w którym mieszkam, był pożar (na balkonie mieszkania pode mną). Moje mieszkanie zostało zadymione i zanieczyszczone sadzą. Zwróciłam się do administracji z prośbą o przeczyszczenie wentylacji i dodatkową kontrolę przewodów kominowych. Odpowiedzieli mi, że nie mają takiego obowiązku, kontrola będzie w grudniu, a czyszczenie mojego pionu wentylacji mam wykonać we własnym zakresie. Czy faktycznie tak jest?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych po pożarze

Obowiązek utrzymania przewodów wentylacyjnych

Co do zasady to zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. obowiązek utrzymania przewodów wentylacyjnych ciąży na zarządcy nieruchomości.

 

Zgodnie z powołanym przepisem obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 

„1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych oddziałujących na obiekt, a mogących spowodować zagrożenie;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki konieczne dla utrzymania obiektu w prawidłowym stanie technicznym”.

 

Zatem powołując się na ten przepis, można żądać dodatkowej kontroli.

Przeczyszczenie wentylacji w mieszkaniu

Co do przeczyszczenia wentylacji, to sprawa jest bardziej skomplikowana, bo w zasadzie utrzymanie jej we właściwej kondycji należny do właściciela mieszkania. Chyba że jej zabrudzenie nastąpiło bez przyczyny właściciela.

 

Zatem w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć zniszczenia po pożarze w sąsiednim mieszkaniu oraz je udokumentować. To istotne, aby móc starać się o ewentualne odszkodowanie. Jeśli Pani lokal jest ubezpieczony, to powinna Pani również jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem, aby uzyskać informację o tym, jaką dokumentacje musi Pani przygotować. Najlepiej wykonać zdjęcia obrazujące to, co zostało zniszczone czy zanieczyszczone na skutek pożaru. Dodatkowo jeśli podejrzewa Pani, że pożar powstał z przyczyny działania sąsiada, to należałoby w jego obecności sporządzić protokół zniszczeń.

Stan techniczny części wspólnych budynku

Według zapisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku za stan techniczny części wspólnych budynku odpowiada wspólnota lub wybrany przez nią zarządca budynku. Natomiast w sytuacji, gdy problem wystąpił w pionie Pani wentylacji, to wina leży po Pani stronie lub po stronie sąsiada.

Odszkodowanie za zanieczyszczenia po pożarze

Gdy ma Pani już gotowy materiał dowodowy, to może Pani wystąpić do tej osoby (lub jej ubezpieczyciela) o odszkodowanie za zanieczyszczenie mieszkania, jeżeli poniosła Pani wydatki na doprowadzenie mieszkania do stanu sprzed pożaru. Jednak to, że sąsiad jest ubezpieczony wcale nie musi oznaczać, że odszkodowanie zostanie Pani wypłacone. Firma ubezpieczeniowa sprawdzi, dlaczego doszło do pożaru oraz czy winny jest sąsiad. Jeśli tak nie jest, to nie otrzyma Pani żadnych pieniędzy. Wtedy należy pokryć straty koszty czyszczenia wentylacji i kontroli instalacji kominowej z własnych środków lub z Pani polisy ubezpieczeniowej.

 

Natomiast jeśli sąsiad nie posiada polisy ubezpieczeniowej, to może Pani żądać zapłaty czy przeprowadzenia wymaganych czynności bezpośrednio od niego. Przygotowuje zatem Pani pisemne wezwanie z dokładnym opisem zniszczeń w mieszkaniu, a następnie wysyła je Pani do sąsiada listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korzystając z usług Poczty Polskiej. Jeśli pomimo otrzymania naszego wezwania sąsiad uchyla się od obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, to pozostaje tylko postępowanie cywilne przed sądem.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl