Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konto bankowe dla prowadzących działalność

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.10.2014

Posiadanie konta bankowego jest w większości przypadków niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Spowodowane jest to w szczególności obowiązkiem bezgotówkowego uiszczania należności dla ZUS i urzędu skarbowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 61 Ordynacji podatkowej1, konto bankowe (ewentualnie rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) niezbędne jest do dokonywania zapłaty podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z obowiązku tego zwolnieni są wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, a więc zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy2, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

  1. zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Podobnie sytuacja wygląda ze składkami ZUS. Zgodnie z art. 47 ust. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych3, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, płatnik składek jest obowiązany opłacać w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Tak jak w przypadku podatków, z obowiązku powyższego zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy, którzy mogą płacić składki przekazem pocztowym lub przekazem pieniężnym za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych.

 

Niezależnie od konieczności posiadania konta bankowego w celu spełnienia powyższych obowiązków administracyjnych, rachunek bankowy może być również potrzebny do dokonywania transakcji z innymi przedsiębiorcami. Zgodnie bowiem z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku bankowego (rachunku w SKOK) przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

 

Jak widać, uniknięcie posiadania konta bankowego, które służyć ma do prowadzenia działalności gospodarczej, jest bardzo trudne. Jednakże zaznaczyć należy, że nie istnieją przepisy, które zmuszałyby przedsiębiorców do zakładania oferowanych przez banki rachunków dedykowanych do prowadzenia działalności, tzw. „kont firmowych”. Równie dobrze może być to zwykłe konto osobiste. Ewentualne negatywne skutki prawne dla przedsiębiorcy, w szczególności wypowiedzenie przez bank umowy o prowadzenie rachunku, mogą wystąpić jedynie w przypadku, gdy w umowie tej zawarte są postanowienia zabraniające korzystania z rachunku osobistego w celu związanym z wykonywaniem działalności.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., 749, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., 1442, z późn.zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 5 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »