Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontakty dziadków z wnukami

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 31.01.2008

Autor w swym artykule porusza i wnikliwie analizuje problematykę prawa dziadków do kontaktów z wnukami w kontekście uregulowań prawnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zdarza się niekiedy, że z powodu perturbacji rodzinnych, a ściślej – działań swoich krewnych, dziadkowie zostają pozbawieni kontaktów z wnukami. Taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla dziadków jak i dla wnuków. Psychologowie podkreślają, że na poprawny rozwój dzieci znaczący wpływ mają dobre kontakty z pokoleniem starszym, czyli z dziadkami. Z drugiej też strony wnukowie także w znaczącym stopniu mogą wpływać na dobrą kondycję swoich dziadków.

 

Dziadkowie, którzy z różnych przyczyn zostali pozbawieni kontaktów z wnukami, nie są w takiej sytuacji bezradni. Mogą wystąpić do sądu rodzinnego o ustalenie osobistej styczności z wnukami – mają bowiem do tego prawo. Choć prawo rodzinne w żadnym przepisie nie normuje tego zagadnienia, należy jednak stwierdzić, iż prawo dziadków do osobistej styczności wynika bezpośrednio z norm społecznych.

 

Sprawą kontaktów dziadków z wnukami zajął się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 r. (sygn. akt. III CZP 42/88). W tym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci.

 

Uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami jest więc możliwe, o ile przemawia za tym dobro dzieci. We wskazanej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż: „Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra”.

 

Należy podkreślić, że prawo dziadków do kontaktów z wnukami jest niezależne od takiegoż prawa przysługującego rodzicom dziecka. Prawo to jest zatem niezależne również od tego, czy rodzicom dziecka przysługuje władza rodzicielska. Okoliczność, że rodzice mają sądowy zakaz kontaktów z dzieckiem, nie powoduje, że wniosek dziadków będzie przez sąd oddalony.

 

Tu należy wskazać, iż w sytuacji w której rodzice uniemożliwiają dziadkom kontakt z wnukami tylko dlatego, by im dokuczyć – jak każda sytuacja w której dziecko jest wykorzystywane do rozgrywania konfliktów rodzinnych – jest działaniem sprzecznym z dobrem dziecka.

 

Podstawą wniosku o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami jest art. 109 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.), zgodnie z którym, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie.

 

Dziadkowie, którzy są pozbawieni osobistej styczności z dziećmi i chcieliby kontakty z wnukami uregulować, powinni wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu rodzinnego miejsca zamieszkania dziecka. W nim, jako uczestnicy postępowania, powinni być wskazani – prócz dziadków (wnioskodawców) – rodzice dzieci. We wniosku należy także wskazać, w jaki sposób kontakty dziadków z wnukami powinny być uregulowane. W szczególności należy określić terminy tych kontaktów (np. każda sobota od 10 do 16) oraz miejsce tych kontaktów (np. mieszkanie dziadków). Ponadto wniosek powinien być należycie opłacony – opłata wynosi 40 zł.

 

W uzasadnieniu wniosku dziadkowie powinni wskazać te okoliczności, które spowodowały, że nie mają oni osobistej styczności z wnukami, a także te, które za uregulowaniem kontaktów przemawiają. Rozpatrując sprawę, sąd będzie się kierował przede wszystkim interesem dziecka i jego dobrem, a nie osobistymi interesami rodziców czy dziadków. To, że rodzice dziecka są w konflikcie z jego dziadkami, nie przesądza o tym, iż sąd tych kontaktów nie ureguluje. Dziadkowie powinni udowodnić, że są w stanie wykazać się właściwą postawą oraz pozytywnie wpływać na wychowanie i rozwój dziecka.

 

Rozpatrując problem kontaktów dziadków z wnukami należy przedstawić i drugie oblicze tego problemu. Mianowicie możliwa jest także sytuacja, w której dziadkowie dziecka przez osobiste z nim kontakty dezorganizują jego wychowanie i rozwój, a zatem niekorzystnie na niego wpływają. W takiej sytuacji, która jest niewątpliwie sprzeczna z dobrem dziecka i jego interesami, sąd opiekuńczy może zakazać dziadkom kontaktów z dzieckiem.

 

Zakaz osobistej styczności z dzieckiem obejmuje wszelkie rodzaje kontaktów, także telefoniczne, listowne czy e-mailowe. Sąd rodzinny w niektórych sytuacjach, kierując się dobrem dziecka, może ograniczyć kontakty tylko do pewnego ich rodzaju np. tylko do rozmów telefonicznych.

 

Jak wynika z naszych rozważań, dziadkowie pozbawieni kontaktów ze swoimi wnukami mogą skutecznie doprowadzić do uregulowania tych kontaktów, niezależnie od tego, jakie stosunki łączą ich z rodzicami dziecka.


Stan prawny obowiązujący na dzień 31.01.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - zero =

 

»Podobne materiały

Zastaw na rzeczach ruchomych i zastaw na prawach

W artykule omówiono instytucję „zastawu” z podziałem na dwie podkategorie: zastawu na rzeczach ruchomych i zastawu na prawach.

 

Odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze złego stanu drogi publicznej

Artykuł omawia kwestie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku należytej pieczy nad stanem drogi publicznej.

 

Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.

Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego (K.c.)1 do instytucji zachowku, a co za tym idzie – obniżenie wysokości zachowku lub jego całkowite pozbawienie, możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego.

 

Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce

Bezwzględny wymóg powołania rady nadzorczej dotyczy w zasadzie wyłącznie spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjna rada nadzorcza uzależniona jest od przekroczenie określonych progów w liczbie wspólników lub wysokości kapitału zakł

 

Dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

Autor wyjaśnia, czym jest i jak jest opodatkowane dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Autor omawia problemy związane z definicją budowli, jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Co jest chronione przez prawo autorskie? – część 2

Zgodnie z art. 1 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Pr. aut.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) – ciąg d

 

Jakie prawa daje Ci patent?

Artykuł omawia uprawnienia i pozycję osoby, która uzyskała patent na wynalazek.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »