Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.03.2010

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam ok. 10 osób na umowę o dzieło. Miałem jednak kontrolę inspekcji pracy, która stwierdziła, że charakter pracy wyklucza umowę o dzieło, a dotychczasowe umowy powinienem zamienić na umowy-zlecenia i odprowadzić od nich zaległe składki ZUS. Zapłacenie zaległych składek będzie się wiązało ze znacznym obciążeniem finansowym. Czy jest jakieś korzystne wyjście z tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spór o to, czy stosunek łączący wykonawców umów z Pana firmą jest stosunkiem pracy, dopiero się zaczyna. W tym momencie trwa u Pana kontrola, której ustalenia dokumentowane są w formie „protokołu kontroli” (protokół podpisuje inspektor pracy prowadzący kontrolę oraz osoba lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany). Protokół taki powinien zawierać:

 

 1. nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu i jego adres oraz numer z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora pracy;
 3. imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany oraz nazwę organu reprezentującego ten podmiot;
 4. datę rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany oraz datę objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu, o których mowa w pkt 3;
 5. oznaczenie dni, w których przeprowadzano kontrolę;
 6. informację o realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji innych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy;
 7. opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli;
 8. dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania;
 9. informację o pobraniu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji;
 10. treść decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji;
 11. informację o liczbie i rodzaju udzielonych porad z zakresu prawa pracy;
 12. wyszczególnienie załączników stanowiących składową część protokołu;
 13. informacje o osobach, w obecności których przeprowadzano kontrolę;
 14. na wniosek podmiotu kontrolowanego – wzmiankę o informacjach objętych tajemnicą przedsiębiorstwa;
 15. wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrzeżeń do treści protokołu oraz ewentualnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakończeniem kontroli;
 16. datę i miejsce podpisania protokołu przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany.

 

Przed podpisaniem protokołu kontroli może Pan skorzystać z prawa zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia te należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. W zastrzeżeniach wykaże Pan swoje racje przemawiające za dotychczasowym postępowaniem. Inspektor pracy przeprowadzający kontrolę zobowiązany będzie zbadać zgłoszone zastrzeżenia – jeśli stwierdzi ich zasadność, będzie mógł zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu.

 

W przypadku gdy inspektor nie uzna Pana zastrzeżeń, będzie mógł wydać odpowiednią decyzję lub wnieść powództwo, gdyż zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy inspektor pracy:

 

 1. wydaje decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1-4 oraz 6 i 7;
 2. kieruje wystąpienia, o których mowa w art. 11 pkt 8;
 3. wnosi powództwa oraz wstępuje do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 11;
 4. podejmuje inne działania, jeżeli prawo lub obowiązek ich podjęcia wynika z odrębnych przepisów.

 

Zatem, przykładowo, może zostać:

 

 • wniesione powództwo do sądu pracy, za zgodą osoby zainteresowanej w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • wydana decyzja nakazująca pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi – nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

Przysługują Panu oczywiście środki odwoławcze. Jeżeli zaś zgadza się Pan z ustaleniami organu lub stosunek pracy zostanie stwierdzony, będzie Pan obowiązany do rozliczenia się z ZUS. Przykładowo: w przypadku stwierdzenia stosunku pracy z zasądzeniem wynagrodzenia będzie Pan obowiązany do potrącenia składek od zasądzonej kwoty oraz do wpłacenia części przypadającej na pracodawcę.

 

W opisanym przez Pana stanie faktycznym kwota należności względem ZUS może być znaczna. Aby nie popaść w jeszcze większe problemy finansowe, może Pan starać się rozłożyć zapłatę składek na raty. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek.

 

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć - cztery =

»Podobne materiały

Zatrudnienie instruktora nauki jazdy na umowę o dzieło

Słyszałem, że ZUS kwestionuje zatrudnianie instruktorów nauki jazdy na umowę o dzieło. Czy to prawda? Czy istnieje możliwość takiego sporządzenia umowy, aby ZUS jej nie zanegował?

 

Umowa o dzieło czy umowa-zlecenie?

Otrzymałem propozycję wykonania dla pewnej instytucji projektu składającego się z kilku części: stworzenia koncepcji, napisania wniosku i zdobycia grantu, zrealizowaniu projektu, sporządzeniu raportu i rozliczenia finansowego. Pracę wykonywałbym samodzielnie, bez nadzoru, wynagrodzenie otrzymał

 

Zakwestionowanie umowy-zlecenia przez ZUS

Zawarłam umowę-zlecenie na miesiąc przed porodem i wywiązałam się z niej. Otrzymałam wynagrodzenie od zleceniodawcy. Dowiedziałam się, że istnieje przepis mówiący o tym, że nie ma okresu wyczekiwania do pozyskania zasiłku macierzyńskiego, więc zgłosiłam do ZUS wniosek o przyznanie takiego zasiłku. Z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »