.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje finansowe przekwalifikowania umowy o dzieło na umowę-zlecenie

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 24.05.2016

W wyniku kontroli ZUS mój pracodawca przekwalifikował moje umowy o dzieło za ubiegły rok na umowy-zlecenia, następnie naliczył składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz skorygował dokumenty rozliczeniowe. Otrzymałem od niego pismo, w którym prosi o dokonanie wpłaty zaległej składki finansowanej przez pracownika w kwocie ponad 5 tys. zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Pracodawca informuje w nim, że zaległe składki zostaną przekazane na konto ZUS. Czy faktycznie mam obowiązek dokonania wpłaty na konto mojego pracodawcy tej zaległej składki finansowanej przez pracownika? Czy niedokonanie wpłaty może w przyszłości rodzić jakieś konsekwencje prawne wobec mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, dalej „K.c.”)
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887; dalej „ustawa o systemie”).

 

Kluczowym elementem będzie w Pana sytuacji umowa, jaką miał Pan zawartą, bowiem zgodnie z ustaleniami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 65. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.”

 

Co podkreślił Sąd Okręgowy w Gdańsku w orzeczeniu VII U 679/13:

 

„Sąd przypomniał, że kodeks cywilny nakazuje badać w umowach raczej to, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, niż opierać się na jej dosłownym brzmieniu. O tym więc, czy umowa jest umową zlecenia, czy o dzieło, nie może decydować sama jej nazwa.”

 

ZUS zaczął masowo kontrolować firmy, w których w przeszłości zawierano umowy o dzieło. Urzędnicy ZUS kwestionują zasadność zawierania takich umów i odgórnie przekwalifikowują je na umowy-zlecenia. Następnie naliczają zaległe składki ZUS, nawet za 5 lat wstecz. Od zaległych kwot ZUS nalicza dodatkowo odsetki oraz kary za niezapłacone w terminie składki. Jest to sytuacja trudna dla „pracodawcy”, jednak nie powinna obciążać „pracownika”.

 

Przekształcenie umowy i możliwość dokonania takiej czynności to pierwsza kwestia – do ustalenia po ewentualnej analizie treści umów.

 

Drugą kwestią jest nałożenie na „pracownika” obowiązku zapłaty składek. Zgodnie z ustawą o systemie to zleceniodawca jest płatnikiem i w żadnym wypadku składek nie może odprowadzać zleceniobiorca.

 

Samo przekształcenie umowy graniczy z prawem – w mojej ocenie zostało przeprowadzone w związku z praktykami ZUS, obciążenie zleceniobiorcy jest niedopuszczalne. Zleceniodawca powinien znaleźć inny sposób na uniknięcie składek, a nie nakładając ich na „pracownika”.

 

Zgodnie z ustawą o systemie:

 

„Art. 16. 1. Składki na ubezpieczenia emerytalne: (…)

4) zleceniobiorców,

– finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

(…) 1d. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, obliczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą określoną w ust. 1c opłaca płatnik składek na zasadach określonych dla składek za zleceniobiorców.”

 

Jeszcze w kwestii zapłaty składek leżących po stronie ubezpieczonego – jeżeli faktycznie zmiana umowy miała podstawy – dopóki zleceniodawca nie zapłaci składek, nie ma Pan obowiązku do zwrotu. Bezpodstawne wzbogacenie po Pana stronie mogłoby powstać, ale dopiero po zapłacie przez zleceniodawcę na rzecz ZUS.

 

W orzeczeniu Sądu Okręgowego w Legnicy, sygn. akt II Ca 104/13, czytamy:

 

„W niniejszej sprawie podstawą orzeczenia Sądu Rejonowego były przepisy o świadczeniu nienależnym i bezpodstawnym wzbogaceniu. Rzeczywiście jak ustalił Sąd Rejonowy powódka jako zleceniodawca i płatnik składek na ubezpieczenie społeczne winna część składek obciążającą pozwanego potrącać z należnego mu wynagrodzenia i odprowadzać do ZUS. Tymczasem powódka tego nie uczyniła wypłacając pozwanemu zwiększone wynagrodzenie. W chwili obecnej ZUS zażądał od powódki uzupełniania należnych składek. Zdaniem Sądu Okręgowego o bezpodstawnym wzbogaceniu można by mówić w sytuacji gdyby powódka zapłaciła na rachunek ZUS należne za ten okres składki.”

 

Jednak badanie sprawy na Pana miejscu rozpoczęłabym od sprawdzenia posiadanej umowy – możliwe, że umowa w ogóle podpadałaby pod umowę o pracę (bardzo często praktyka pracodawców wskazuje na zawieranie takich umów, które tak naprawdę mają charakter umowy o pracę). Wtedy Pana sytuacja uległaby natychmiastowej poprawie i to Pan miałby roszczenie do pracodawcy. Jeżeli Pan tego nie chce lub nie ma możliwości tego sprawdzić, czekałabym na informację o dokonanej na Pana rzecz wpłacie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl