.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje zakupu zaświadczenia o ukończeniu kursu na wózek widłowy

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 17.10.2021 • Zaktualizowane: 17.10.2021

Chciałem kupić zaświadczenie o odbyciu kursu na wózki widłowe, przelałem pieniądze, ale nie dostałem zaświadczenia. Zostałem oszukany, ale sprawy nigdzie nie zgłaszałem. Dzisiaj dostałem wezwanie jako świadek, bo ktoś złożył doniesienie na policję. Czy grożą mi za to jakieś konsekwencje? Co mam powiedzieć na przesłuchaniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje zakupu zaświadczenia o ukończeniu kursu na wózek widłowy

Wezwanie w charakterze świadka

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

 

Z uwagi na powyższe w chwili obecnej został Pan wezwany na przesłuchanie jedynie jako świadek i jeżeli postepowanie prowadzone jest przeciwko podmiotowi, który dopuścił się oszustwa i posługiwał się fałszywymi dokumentami, Pana kwalifikacja nie powinna zostać zmieniona.

 

Zapewne postępowanie dotyczy czynu z art. 286 § 1 Kodeksu karnego: „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, a więc przestępstwa oszustwa, którego padł Pan ofiara, bowiem dokument nie został Panu wydany, pomimo płatności.

Podrobione zaświadczenie o odbyciu kursu

Zgodnie natomiast z art. 270 § 1 „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Przestępstwo z art. 270 § 1 ma charakter wieloodmianowy (post. SN z 17.4.2007 r., sygn. akt V KK 90/07). Do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Sprawca, który najpierw podrobi albo przerobi dokument, a następnie użyje go jako autentyczny, odpowiada za jeden czyn, chyba że zachowania te dzieli dłuższy odstęp czasowy.

 

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie postępowanie będzie skupione na podmiocie wytwarzającym sfałszowany dokument, bowiem co do zasady Pan nie wypełnił swoim zachowaniem znamion wskazanych w art. 270. Nie dokonał Pan bowiem użycia dokumentu, gdyż go Pan nie otrzymał.

Usiłowanie dokonania zakupu dokumentu

Zgodnie jednak z art. 13 § 1 „odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje”.

 

Sąd wymierza także karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa, a w Pana przypadku o takim usiłowaniu może być mowa.

 

Organ także, stosownie do art. 18 § 3, może zastosować do Pana instytucję pomocnictwa, bowiem odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

 

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie w pierwszej kolejności musi mieć Pan na uwadze, iż został Pan wezwany na przesłuchanie charakterze świadka i myślę, ze organ, chcąc namierzyć sprawcę zdarzenia, przesłuchuje wszystkie podmioty, który zawarły transakcję z ww.

Zarzuty wobec osoby próbującej kupić zaświadczenie

Oczywiście, w trakcie przesłuchania organ może postawić Panu zarzuty – dedukując w oparciu o powyższe przepisy – i wtedy zostanie Pan w sprawie podejrzanym. Jako podejrzanemu przysługuje Panu odmowa składania zeznań i odpowiedzi na pytania i w tym czasie będzie Pan mógł ustalić swoje stanowisko procesowe, do czasu dalszego przesłuchania lub przesłuchania przed sądem.

 

W chwili obecnej natomiast jako świadek ma Pan obowiązek mówić prawdę i pomóc organom ścigania w rozwiązaniu problemu sprawcy całego zdarzenia. Dlatego proszę dokładnie opisać sytuację i wskazać, iż nie doszło do finalizacji transakcji, gdyż nie otrzymał Pan sfałszowanego dokumentu, a wiec był on nigdy w Pana posiadaniu, co wpływa na zasadność przypisania Panu odpowiedzialności za dokonanie ww. czynu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl