.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konkurencyjna działalność spółdzielni socjalnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.01.2017

Urząd miasta utworzył spółdzielnię socjalną, której zakupił specjalistyczne narzędzia, przez co ta spółdzielnia jest bardziej konkurencyjna niż inne firmy i jako taka staje się monopolistą usług w dany mieście. Czy to legalna działalność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie samego opisu nie widzę tu naruszenia prawa. Samorząd terytorialny może tworzyć spółdzielnie socjalne na zasadach uregulowanych w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

 

Dochody takiej spółdzielni nie są traktowane jak dochody przedsiębiorstw, bowiem spółdzielnie co do zasady nie są nastawione na zysk.

 

Spółdzielnie socjalne mogą wykonywać zadania na rzecz administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ważnym elementem ustawy jest umożliwienie spółdzielniom socjalnym realizowania zadań zlecanych przez administrację publiczną. Dla zachowania odpowiedniego poziomu wykonywanych zadań spółdzielnie socjalne działają na zasadach identycznych z tymi, które obowiązują organizacje pożytku publicznego.

 

Spółdzielnie socjalne korzystają ze wsparcia z Funduszu Pracy, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa wskazuje wprost, na jakie cele może być przeznaczona nadwyżka bilansowa (zwiększenie funduszu zasobowego – co najmniej 40%, cele społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni, działalność społeczną i oświatowo-kulturalną oraz działalność społecznie użyteczną – co najmniej 40%, a pozostałe środki – na fundusz inwestycyjny).

 

Nadwyżka bilansowa nie podlega podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej (w tym UM), nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 

„Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.”

 

Zakładanie spółdzielni i wyposażenie jej w specjalistyczny sprzęt może ją czynić bardziej konkurencyjną niż inne podmioty na rynku, ale nieuczciwość zaczęłaby się w momencie, gdyby pozostali uczestnicy rynku mieli ograniczoną prawnie lub faktycznie możliwość wyposażenia swoich zakładów w taki sprzęt.

 

Spółdzielnia może i jest bardziej konkurencyjna, ale w taki sam sposób każdy inny przedsiębiorca może zdobyć rynek – wyposażając przedsiębiorstwo, stając się bardziej konkurencyjny cenowo i usługowo.

 

Zgodnie z art. 15. ww. ustawy:

 

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców,

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców,

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów,

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży,

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.”

 

Jeśli te przepisy zostały naruszone, można składać skargę do UOKiK. W innym wypadku mamy do czynienia jedynie z konkurencyjnością danego podmiotu na rynku, a nie naruszeniem prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »