.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konkretny cel darowizny a zgłoszenie darowizny do US i podatek

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 06.09.2021 • Zaktualizowane: 06.09.2021

Przekazałam synowi darowiznę na zakup mieszkania jako przelew bankowy, jednak syn zapomniał w ciągu 6 miesięcy zgłosić fakt do US na druku SD-22. Przeczytam, że zgodnie z wyrokiem NSA z 2018 r., jeśli darowiznę przekazujemy na konkretny cel i jest to wpisane w poleceniu przelewu – nie musimy płacić podatku od darowizny ani zgłaszać tego faktu do US. Co ma zrobić syn?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konkretny cel darowizny a zgłoszenie darowizny do US i podatek

Darowizna na konkretny cel – darowizna z poleceniem

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, że zapewne ma Pani na myśli wyrok NSA, który dotyczył darowizny wraz z poleceniem. Jak wynika z treści tego wyroku, w treści umowy darowizny zawarto polecenia wypłaty dwóm osobowych określonych sum. NSA uznał, że jest to ciężar, który winien zostać odliczony od wartości darowizny, o ile polecenie zostało wykonane. Rolę umowy darowizny spełniać będzie też treść przelewu, na mocy którego dokonano darowiznę.

 

Sąd uzasadniał, że „w ocenie Sądu pierwszej instancji, z treści art. 7 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 u.p.s.d. płynie wniosek, iż polecenie zmniejsza podstawę opodatkowania tylko wtedy, gdy obowiązek jego wykonania obciąża obdarowanego, co oznacza, że »polecenie musi zostać dokonane kosztem majątku obdarowanego i umniejszyć wartość nabytych w drodze darowizny rzeczy i praw majątkowych«. Z tego też powodu, zdaniem Sądu pierwszej instancji, nie każde polecenie darczyńcy w rozumieniu prawa cywilnego, o ile zostało wykonane, zmniejszało podstawę opodatkowania darowizny podatkiem od spadków i darowizn”.

 

Do orzeczenia tego należy podejść ostrożnie, bo nie można tak po prostu unikać opodatkowania, twierdząc, że otrzymało się darowiznę z poleceniem – zresztą wykonanie tego polecenia należałoby udowodnić. Na potwierdzenie powyższego cytuję inny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 297/20. W tej sprawie podatniczka starała się udowodnić, że otrzymaną darowiznę miała przekazać na kupno mieszkania, a więc było to też polecenie. Niestety nie udało się to. Fragment z orzeczenia cytuję:

 

„Po analizie przepisów art. 7 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 u.p.s.d. na tle zaistniałego w sprawie stanu faktycznego Sąd stoi na stanowisku, że polecenie o którym mowa w tych przepisach zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn tylko wtedy, gdy obowiązek jego wykonania obciąża obdarowanego w tym znaczeniu, że polecenie musi zostać dokonane kosztem majątku obdarowanego i przez to zmniejszać wartość nabytych w drodze darowizny rzeczy i praw majątkowych. To oznacza, że stanowisko organu wyrażone w zaskarżonej decyzji należało uznać za słuszne, a zarzuty skargi dotyczące naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.d. za niezasadne.

 

Co do powołanego w skardze wyroków NSA z 6 czerwca 2018 r. sygn. II FSK 1525/16 i II FSK 1526/16 Sąd zauważa, że poglądy w nim wyrażone spotkały się z glosą krytyczną (zob.: A. Hanusz, A. Lipińska, Glosa do wyroku NSA z 6 czerwca 2018 r. sygn. II FSK 1526/16, OSP, 2019.1.8), w której jej autorzy przedstawili ważkie argumenty kwestionujące tezę podnoszoną przez skarżącego, że każde wykonanie polecenia darczyńcy stanowi ciężar darowizny w rozumieniu art. 7 ust. 2 UPSD, przez co obdarowany będzie w takim przypadku uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość wykonanego polecenia. Sąd orzekający stoi na stanowisku, że wartość obciążenia z tytułu polecenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 u.p.s.d., tylko wtedy będzie zmniejszała podstawę opodatkowania, gdy będzie zaliczana do pasywów darowizny. Takie wnioski płyną z wykładni językowej tej regulacji prawnej (»jeżeli obdarowany został obciążony obowiązkiem wykonania polecenia, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar darowizny«). W tej sprawie wartość darowizny, przeznaczonej zgodnie z poleceniem na wpłatę za lokal mieszkalny, pozostała po stronie aktywów. Należy zauważyć, że gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie z podstawy opodatkowania każdego polecenia darczyńcy, to pominąłby ten zwrot w art. 1 ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., modyfikując jednocześnie zapisy art. 7 ust. 2 tej ustawy, czego jednak nie uczynił”.

Zapłata podatku od darowizny

Gdyby chcieć zgodzić się z wyrokiem NSA, podatku od każdej darowizny niezgłoszonej można byłoby uniknąć, a to jest oczywiście niemożliwe. W mojej ocenie nie osiągnie syn korzyści z jednorazowo wypowiedzianego poglądu NSA, w dodatku w sytuacji, gdy rzeczywiście darowizna była obciążona poleceniem wypłaty na rzecz 2 osób.

 

Tym samym jedyne, co mogę zgodnie z ustawą sugerować, to złożenie druku SD-3 i zapłatę podatku, ponieważ syn utracił prawo do zwolnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »