.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konieczność złożenia wyjaśnień

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 01.03.2015

Tydzień temu dowiedziałam się, że poszukuje mnie prokuratura w Polsce. Prokurator powiedział, że chodzi o wyłudzenie kredytu na moje nazwisko z 2006 r. W tym czasie byłam bezrobotna i ktoś się pode mnie najwyraźniej podszył. Prokurator chce, żebym złożyła wyjaśnienia – czy jest taka konieczność? Mieszkam i pracuję za granicą i niełatwo mi ot tak przyjechać do Polski. Nic nie zrobiłam, a teraz mam i tak kłopoty. Co zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani relacji wynika, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa kredytowego, który wzięty był na Pani nazwisko.

 

Zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Z okoliczności sprawy nie wynika, w jakim charakterze wzywa Panią prokuratura. Jednak może się tak zdarzyć, że chodzi o to, iż mogą brać Panią jako potencjalnego podejrzanego.

 

Moim zdaniem na razie sugerowałbym złożyć pisemne wyjaśnienia i skierować je na adres prokuratury z wyjaśnieniami, iż Pani z tym czynem nie ma nic wspólnego, że ktoś bezprawnie skorzystał z Pani danych, a Pani w tym czasie była bezrobotna i nie miała nawet zdolności kredytowej (oraz wskazać na inne okoliczności mogące świadczyć o braku Pani odpowiedzialności za czyn). Oczywiście proszę też wyjaśnić, że nie może się Pani obecnie stawić do prokuratury, gdyż jest Pani związana zawodowo poza granicami Państwa i stawi się Pani w okresie późniejszym.

 

Niestety Pani osoba może wchodzić w grę jako podejrzana, dlatego niestawiennictwo w ogóle będzie, w mojej ocenie, dla Pani ryzykowne. Trzeba pamiętać, iż w stosunku do podejrzanego można wydać europejski nakaz aresztowania.

 

Na podstawie art. 607a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego „w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania”.

 

Wydanie nakazu jest niedopuszczalne:

 

  • w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku,
  • w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

 

Nakaz taki może dotyczyć na przykład osób ukrywających się przed policją, unikających procesu w swoim kraju lub zbiegłych z więzienia. Europejski nakaz aresztowania jest szybszy i prostszy od ekstradycji. Władze nie mogą odmówić przekazania obywatela swojego państwa do innego państwa UE w celu przeprowadzenia procesu. Muszą one przekazać zatrzymanego w ciągu trzech miesięcy lub 90 dni od jego aresztowania, a wydając europejski nakaz aresztowania, państwa członkowskie zobowiązują się do przestrzegania podstawowych praw człowieka i wykonywania postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Według art. 607e Kodeksu postępowania karnego „osoby przekazanej w wyniku wykonania nakazu nie można ścigać za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę przekazania, ani wykonać orzeczonych wobec niej za te przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawieniu wolności. Sąd, który prawomocnie orzekł w sprawie, może zarządzić wykonanie kary tylko za te przestępstwa, które stanowiły podstawę przekazania osoby ściganej. W posiedzeniu sądu mają prawo wziąć udział prokurator i osoba ścigana”.

 

Można również pomyśleć o skorzystaniu z pomocy adwokata w Polsce, aby stawił się za Panią i przekazał albo Pani pismo, albo ogólnie zajął się Pani sprawami w Polsce. Może też wiele rzeczy doradzić, jak postępować w Pani przypadku.

 

Oczywiście finał sprawy może znaleźć w sądzie, zaś w kwestii stawiennictwa w sądzie – jest ono obowiązkowe (nawet dla świadka). Zgodnie z art. 177 Kodeksu postępowania karnego „każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu”.

 

Odmowa zeznań lub odpowiedzi na pytania przysługuje jedynie osobom najbliższym oskarżonego. Pani nieusprawiedliwione niestawiennictwo może zatem spowodować skazanie Pani przez sąd na grzywnę – „na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych” (art. 285 Kodeksu postępowania karnego).

 

Nieobecność na rozprawie może Pani jedynie usprawiedliwić chorobą (potrzebne jest wówczas zaświadczenie lekarskie od lekarza sądowego) lub innymi nadzwyczajnymi okolicznościami. Natomiast po ich upływie zostanie Pani ponownie wezwana do sądu.

 

Reasumując, jako podejrzana ma Pani obowiązek stawić się w prokuraturze i złożyć wyjaśnienia, które spowodują, iż nie będzie już brana Pani za podejrzaną. Należy przynajmniej złożyć pisemne wyjaśnienia, a także skorzystać z pomocy adwokata podczas Pani nieobecności w kraju. Gdy następnie zostanie Pani uznana za świadka i wezwana przez sąd, to ma Pani obowiązek stawić się jako świadek na rozprawie, złoży Pani zeznania – zakładam, że pokrywające się z zeznaniami złożonymi w prokuraturze, i sprawa się dla Pani zakończy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »