Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koniec wychowawczego a L4

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 31.08.2015

Jestem na urlopie wychowawczym, który kończę w przyszłym miesiącu. Mój pracodawca likwiduje zakład pracy do końca tego miesiąca. Chciałabym iść na L4. Jak mam to zrobić? Czy mam przerwać wychowawczy i wrócić na kilka dni do pracy? Dodam, że nie podpisałam jeszcze wypowiedzenia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

 

Realizacja prawa do urlopu wychowawczego zależy wyłącznie od woli pracownika, który w tym celu powinien skierować do pracodawcy odpowiedni wniosek. W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego wniosek taki powinien być złożony na piśmie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu.

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Przepis ten wprowadza szczególną ochronę trwałości stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego. Okres ochronny trwa od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu do dnia zakończenia urlopu. Należy podkreślić, że pracownik korzysta z ochrony wyłącznie w okresie korzystania z urlopu.

 

Pracodawca w tym czasie nie może przede wszystkim dokonać wypowiedzenia umowy o pracę. Złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego nie zapobiega natomiast rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli umowa została już wypowiedziana. Pracodawca nie może ponadto w okresie tego urlopu rozwiązać bez wypowiedzenia umowy o pracę z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie urlopu wychowawczego jest natomiast dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Nadto, zdaniem Sądu Najwyższego, na gruncie obecnego stanu prawnego przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdanie drugie K.p – co prowadzi do wniosku, że w okresie urlopu wychowawczego trwałość stosunku pracy pracownika nie jest chroniona, jeśli podstawą prawną rozwiązania są przepisy cytowanej ustawy, a powodem przyczyny niedotyczące pracownika. Według odmiennego poglądu ochrona taka przysługuje w przypadku urlopu wychowawczego trwającego krócej niż 3 miesiące.

 

Wyjątkowo więc rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę jest dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, jak również w przypadku grupowych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli urlop wychowawczy trwa co najmniej 3 miesiące, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Obejmuje to także przypadki wypowiedzeń indywidualnych u tych pracodawców, jeżeli przyczyny niedotyczące pracowników stanowią wyłączny powód wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania z mocy porozumienia stron (uchwała SN z dnia 15 lutego 2006 r., II PZP 13/05, OSNP 2006, nr 21-22, poz. 315, zamieszczoną pod art. 10 ustawy o grupowych zwolnieniach). W wyroku z dnia 14 października 2004 r., I PK 691/03, M.P.Pr. – wkł. 2005, nr 5, poz. 3, SN wskazał jednak, że wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy dokonane w początkowym okresie korzystania z trzyletniego urlopu wychowawczego może być przedwczesne, a tym samym nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 K.p., co nie pozbawia pracodawcy uprawnienia do ponownego wypowiedzenia umowy po upływie urlopu, jeśli przyczyna likwidacji pozostaje nadal aktualna.

 

Zgodnie z art. 1863 K.p. pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

– w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,

– po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

 

Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa wyżej, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 

Ustawodawca ustanowił cztery wyjątki od zasady nieprzerwanego okresu wyczekiwania – w takiej sytuacji do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie:

a) jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni,

b) jeżeli przerwa między nimi była spowodowana urlopem wychowawczym,

c) jeżeli przerwa między nimi była spowodowana urlopem bezpłatnym,

d) jeżeli przerwa między nimi była spowodowana odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 

Oznacza to, że już pierwszego dnia po powrocie z urlopu wychowawczego może Pani pójść na zwolnienie lekarskie, bez konieczności wyczekiwania 30 dni. Jednakże jeśli nawet otrzyma Pani zwolnienie lekarskie w dniu, w którym wyśle Pani wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego to i tak nie będzie ono płatne. Jeśli bowiem pracodawca nie wyrazi zgody na wcześniejsze zakończenie urlopu wychowawczego obowiązuje Panią okres trzydziestodniowy od dnia złożenia wniosku do zakończenia urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + osiem =

»Podobne materiały

Przyjęcie lub nieprzyjęcie nowego stanowiska po urlopie wychowawczym

Niedługo wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Przedtem byłam kierownikiem jednego z oddziałów. Moje stanowisko obecnie jest zlikwidowane z powodu połączenia kilku oddziałów. Zostanie mi zaproponowane nowe stanowisko, mimo że brakuje etatów (spodziewam się więc zwolnienia). Co się stanie, je

 

Urlop zdrowotny nauczyciela pracującego w szkole niepublicznej

Czy w szkole niepublicznej można wprowadzić w regulaminie zapis pozwalający na udzielenie urlopu zdrowotnego nauczycielowi po 7 latach pracy, niezależnie od jego wymiaru czasu pracy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »