Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 11.07.2014

Prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży alkoholu wymaga uzyskania zezwolenia, zwanego potocznie „koncesją na sprzedaż alkoholu”. Zezwolenie takie, w zależności od tego czy przedsiębiorca chce prowadzić sprzedaż detaliczną, czy hurtową, wydaje organ gminy, marszałek województwa lub minister gospodarki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu (zwanego potocznie „koncesją”) reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (a w przypadku miast – burmistrza lub prezydenta) właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

 

Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:

 

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników – ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców KRS lub numer identyfikacji podatkowej (w przypadku działalności wykonywanej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 4. przedmiot działalności gospodarczej;
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Ponadto, do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności.

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu udzielane jest odpłatnie. W przypadku sprzedaży detalicznej opłatę należy wnieść na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi ona rocznie (opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia):

 

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Natomiast opłaty w latach następnych po uzyskaniu zezwolenia uzależnione są od wartości sprzedawanego alkoholu. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 

 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości takiej, jak przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia.

 

Opłata za przedłużenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Powyższe zasady dotyczą wydawania zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu. Zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem udziela Minister Gospodarki (w przypadku napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%) lub marszałek województwa (w przypadku napojów o zawartości alkoholu do 18%). W przypadku obrotu hurtowego opłaty za zezwolenia są dużo wyższe.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem + IV =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »