Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komu przysługuje odprawa pośmiertna?

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 21.09.2012

Jakie są obowiązki zakładu pracy wobec żony i córki pracownika, który zginął podczas pełnienia obowiązków służbowych? Komu przysługuje odprawa pośmiertna? Pracownik miał w chwili śmierci 43 lata.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na przedstawione pytanie, tytułem wstępu pragnę zauważyć, iż zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; w skrócie K.p.) „w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna”.

 

Wysokość odprawy pośmiertnej zgodnie z art. 93 § 2 K.p. jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

 

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

Art. 93 § 4 K.p. stanowi: „Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

 

1) małżonkowi,

2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Innymi członkami rodziny spełniającymi warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) są:

 

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej;
  • małżonek (wdowa i wdowiec);
  • rodzice.

 

Stosownie zaś do art. 68 ust. 1 i 2 wspomnianej powyżej ustawy:

 

„Art. 68. 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

 

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

 

2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów”.

 

Ponadto pragnę Panią poinformować, iż zgodnie z art. 93 § 4 K.p. odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

 

Wypłata odprawy pośmiertnej to nie jedyny obowiązek pracodawcy, albowiem pracodawca zobowiązany jest również do wypłacenia rodzinie zmarłego pracownika należności wynikających ze stosunku pracy. Wypłata wspomnianych należności następuje na podstawie art. 631 § 2 K.p.:

 

„§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku”.

 

Do należności wynikających ze stosunku pracy należy zaliczyć wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za urlop itp. Krąg osób, które mają pełne prawo do ubiegania się o wypłacenie należności wynikających ze stosunku pracy w przypadku śmierci pracownika, jest tożsamy z kręgiem osób, którym przysługuje odprawa pośmiertna.

 

Reasumując, analiza przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego pozwala na stwierdzenie, iż pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy pośmiertnej w wysokości ustalonej w oparciu o art. 93 § 2 K.p., a ponadto do wypłaty należności wynikających ze stosunku pracy wraz z ustawowymi odsetkami. Osobami uprawnionymi do dochodzenia swoich roszczeń są: żona i dziecko zmarłego pracownika. W przypadku niezrealizowania przez pracodawcę swoich obowiązków jedyną drogą do ubiegania się o wypłatę odprawy pośmiertnej, jak również należności wynikających ze stosunku pracy będzie wystąpienie ze stosownym powództwem do sądu pracy. W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przesyłam Pani wzory pozwów o zapłatę, które mogą znaleźć zastosowanie w danej sprawie, jak również wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki