Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komu i jak pomaga rzecznik konsumentów?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.09.2014

Rzecznicy konsumentów stoją niejako w pierwszej linii wśród organów powołanych do ochrony konsumentów. Funkcjonują oni w prawie każdym mieście powiatowym i mogą udzielać pomocy prawnej konsumentom zarówno przed, jak i w trakcie postępowań sądowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadania rzeczników konsumentów

 

Rzecznicy konsumentów powołani są do wykonywania zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów. Szczegółowo reguluje je art. 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1, zgodnie z którym do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

 

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych (np. wytaczanie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, wystąpienia z roszczeniami w razie dokonania czynów nieuczciwej praktyki rynkowej, określonych w ustawie o nieuczciwych praktykach rynkowych2).

 

Ponadto rzecznicy konsumentów mogą w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów (takie uprawnienie daje rzecznikom zarówno art. 42 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i art. 633 Kodeksu cywilnego3).

 

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest też oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia4, tzn. może kierować do sądu wnioski o ukaranie przedsiębiorcy.

 

Innymi słowy, konsument zwracający się o pomoc do rzecznika, może w szczególności liczyć na:

 

  1. poradę prawną;
  2. interwencję rzecznika u przedsiębiorcy, z którym konsument znajduje się w sporze;
  3. jeżeli taka interwencja nie odniesie skutku – na pomoc w sporządzeniu pozwu lub na wytoczenie powództwa na rzecz konsumenta.

 

Rzecznik pomaga tylko konsumentom

 

Należy zaznaczyć, że pomoc rzeczników kierowana jest, jak sama nazwa wskazuje, do konsumentów, a więc osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Nie mogą więc z tej pomocy korzystać osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie.

 

Gdzie szukać „swojego” rzecznika konsumentów?

 

Rzeczników konsumentów powołują starości powiatowi, a w miastach na prawach powiatu – prezydenci miast. W zależności od organu powołującego możemy więc mieć do czynienia z powiatowymi, lub miejskimi rzecznikami konsumentów. Konsument szukający pomocy rzecznika powinien się więc udać do starostwa powiatowego lub urzędu miasta właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Należy jednak zaznaczyć, że kilka powiatów może, w drodze porozumienia, utworzyć jedno wspólne stanowisko rzecznika konsumentów.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 395, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.09.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 4 =

 

»Podobne materiały

Postępowanie przed rzecznikiem konsumentów

Rzecznik konsumentów to wyznaczany na poziomie samorządu powiatowego organ ochrony konsumentów. Można powiedzieć, że stanowi on pomoc pierwszego kontaktu dla konsumentów, który znaleźli się w sporze z przedsiębiorcą.

 

Współpraca rzecznika konsumentów z innymi instytucjami

Artykuł ukazuje istniejące powiązania między rzecznikiem a innymi instytucjami „prokonsumenckimi”. To ważne, aby oprócz rzecznika trafnie odnaleźć pozostałe instytucje wspierające go w ochronie praw konsumenta.

 

Poradnictwo rzecznika konsumentów

W artykule opisano, do czego zobowiązany jest rzecznik w zakresie porad konsumenckich i czego należy od niego oczekiwać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »