.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komplementariusz spółki komandytowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.02.2016

Komplementariusz spółki komandytowej to wspólnik tej spółki, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Ma on jednak szerokie prawa, jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.Komplementariusz spółki komandytowej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komplementariusz spółki komandytowej a wspólnik spółki jawnej

 Zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych* spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

 

Status prawny komplementariusza w spółce komandytowej jest w zasadzie taki sam, jak status prawny wspólnika spółki jawnej. Wynika to z treści art. 103 § 1 K.s.h., zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej do spółki tej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Dział Kodeksu spółek handlowych poświęcony spółce komandytowej skupia się natomiast głównie na osobie komandytariusza. Status komplementariusza regulują więc z pewnymi wyjątkami przepisy dotyczące spółki jawnej.

Reprezentacja spółki komandytowej

 Zgodnie z art. 117 K.s.h. spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Natomiast zgodnie z art. 29 § 1 w zw. z art. 103 § 1 K.s.h. prawo reprezentacji przysługuje każdemu komplementariuszowi spółki komandytowej. Prawo komplementariusza do reprezentowania spółki komandytowej dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki i nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

 

Umowa spółki może przewidywać, że komplementariusz spółki komandytowej jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym komplementariuszem lub prokurentem. Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

Prowadzenie spraw spółki komandytowej

 Każdy komplementariusz spółki komandytowej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, przy czym może bez uprzedniej uchwały komplementariuszy prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności, choćby jeden z pozostałych komplementariuszy sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała komplementariuszy.

Uczestnictwo komplementariusza w zyskach i stratach

 Zgodnie z art. 51 § 1 w zw. z art. 103 K.s.h. każdy komplementariusz ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział komplementariusza w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (umowa spółki może zwolnić komplementariusza od udziału w stratach).

 

Komplementariusz spółki komandytowej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy komplementariusza został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału.

Egzekucja – zasada odpowiedzialności subsydiarnej komplementariuszy

 Zgodnie z art. 31 § 1 K.s.h. komplementariusz ponosi subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z jego majątku w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jednocześnie, pomimo że odpowiedzialność komplementariusza jest subsydiarna, dopuszczalne jest wniesienia przeciwko niemu powództwa, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność komplementariusza nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

 

Komplementariusz pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. Jeżeli zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, potrącenia lub w innych podobnych przypadkach, komplementariusz może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. Wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie komplementariusz lub wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie.

Działalność konkurencyjna komplementariusza spółki komandytowej

 Na mocy art. 56 § 1-2 komplementariusz obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki oraz nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych komplementariuszy, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął komplementariusz naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienia wyrządzonej jej szkody.

 

 

 

 

______________________________

* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.02.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus cztery =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl