Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kompetencje kontrolne inspektora pracy – część 2

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 25.04.2012

Dalszy ciąg rozważań na temat kompetencji inspektora pracy do przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa pracy w świetle prawa krajowego i jego powiązań z prawem międzynarodowym – wykazanie poprawności wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 marca 2010 r. sygn. akt III S.A./Kr 1002/09.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W pierwszej części opracowania omówiłem podstawy prawne upoważniające inspektora pracy do przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa pracy oraz powiązania pomiędzy prawem krajowym a prawem międzynarodowym.

 

Teraz przechodzę do wykazania pełnej poprawności prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 marca 2010 r. sygn. akt III S.A./Kr 1002/09, w którym stwierdzono, że do kontroli prawa pracy i legalności zatrudnienia ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie znajduje w ogóle zastosowania.

 

W związku z nadal trwającymi wątpliwościami i rozbieżnościami interpretacyjnymi, w zakresie tego czy do kontroli prawa pracy stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warto zwrócić uwagę na pewne aspekty tego problemu niedostrzeżone dotychczas przez doktrynę czy orzecznictwo sądowe.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy s.d.g. kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadza się na zasadach określonych w tej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z:

 

  • bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego, albo
  • ratyfikowanych umów międzynarodowych.

 

Z tego zapisu można, stosując wykładnię gramatyczną, wyciągnąć wniosek, iż do kontroli prawa pracy nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zasady i tryb kontroli prawa pracy wynikają z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Nr 81 MOP.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Niestosowanie ustawy s.d.g. może przybierać charakter częściowy lub kompletny. Niektóre przepisy ustawy s.d.g. wyłączają stosowanie konkretnych jej postanowień, np. zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 1 ustawy s.d.g.), którego to zawiadomienia nie stosuje się, jeżeli kontrola ma być przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

 

Jak wiadomo, Konwencja Nr 81 MOP jest ratyfikowaną umową międzynarodową, toteż zapis wskazanego przepisu należy pojmować w ten sposób, że wyłączenie powiadomienia o kontroli dotyczy jej prowadzenia na podstawie każdej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, bez względu na to czy zawiera ona zasady i tryb przeprowadzania kontroli, czy też takich postanowień nie zawiera.

 

Do kontroli prawa pracy wyłączenia z art. 79 ust. 2 ustawy s.d.g. stosować nie będziemy, ponieważ generalnie jej wyłączenie wynika z art. 77 ust. 1 tej ustawy.

 

Dodatkowym argumentem świadczącym o poprawnym kierunku takiej wykładni jest fakt, iż pomimo istniejących w ustawie s.d.g. wyłączeń stosowania niektórych instytucji prawnych w przypadku prowadzenia kontroli na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej, pozostałych postanowień tej ustawy, a więc tych, wobec których ustawodawca wyłączeń nie przewiduje, nie da się pogodzić z ustawą o PIP ani z Konwencją Nr 81 MOP.

 

Takim przepisem jest art. 80a ustawy s.d.g., który przewiduje, że kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

 

Od tego obowiązku ustawa s.d.g. przewiduje odstępstwa w art. 84a i w art. 84aa, które jednak nie powołują się na ratyfikowane umowy międzynarodowe. Przepisu art. 80a ustawy s.d.g. nie da się jednak pogodzić zarówno z art. 24 ust. 1 ustawy o PIP, który przewiduje prawo do kontroli o każdej porze dnia i nocy, jak również z art. 12 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP, przewidującej jeszcze szersze uprawnienia kontrolne inspektora pracy.

 

W konsekwencji, wobec braku możliwości pogodzenia treści ustawy s.d.g. z przepisami ustawy o PIP oraz z Konwencją Nr 81 MOP, zasadność interpretacji art. 77 ust. 1 ustawy s.d.g. wskazującej na całkowite wyłączenie jej postanowień w zakresie kontroli prawa pracy jawi się jako oczywista.

 

Dodać przy tym trzeba, że nawet komentatorzy ustawy s.d.g. nie przewidują, aby art. 77 ust. 2 ustawy s.d.g. wyłączał całkowicie zasadę lex specialis derogat legi generali [łac. ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną].

 

Przeciwnie, Sergiusz Szuster w komentarzu do art. 77 ustawy s.d.g. w części trzeciej stwierdza, że zasada ta będzie znajdowała zastosowanie do ustaw wydanych po wejściu w życie ustawy s.d.g. (por. „LexOmega”, komentarz do art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

 

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przypadku ustawy o PIP pochodzącej z 2007 r., podczas gdy ustawa s.d.g. jest wcześniejszym aktem prawnym z 2004 r. zarówno co do daty uchwalenia jej, jak i co do daty wejścia w życie.

 

Reasumując, podkreślić trzeba, że ustawa s.d.g. stanowi szczególnie niefortunnie skonstruowany akt prawny, budzący wiele wątpliwości interpretacyjnych i kontrowersji wykładniowych.

 

W zakresie kontroli przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia dokonywanych przez inspektora pracy podzielić należy w pełni pogląd wyrażony w prawomocnym wyroku WSA w Krakowie z dnia 11 marca 2010 r. sygn. akt III S.A./Kr 1002/09, zgodnie z którym do kontroli prawa pracy oraz legalności zatrudnienia przepisów ustawy s.d.g. nie stosuje się w ogóle.

 

Podane w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia motywy zostały dodatkowo wzmocnione omówionymi w niniejszym artykule argumentami na rzecz wyłączenia stosowania ustawy s.d.g. w zakresie kontroli prawa pracy i legalności zatrudnienia.

 

Łącznie cała ta argumentacja w pełni uzasadnia twierdzenie, że do kontroli prawa pracy i legalności zatrudnienia przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie znajdują w ogóle zastosowania.

 

Oznacza to w konsekwencji, że przedsiębiorcy kontrolowanemu przez inspektora pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy lub w zakresie kontroli legalności zatrudnienia nie przysługuje sprzeciw, o którym mowa w ustawie s.d.g.

 

W przypadku natomiast złożenia takiego sprzeciwu powinien on być rozpatrzony przez okręgowego inspektora pracy jako skarga na czynności inspektora pracy. Brak jest natomiast podstaw prawnych ku temu, aby pismo pracodawcy nazwane sprzeciwem rozpatrywać w trybie ustaw s.d.g., ponieważ wydane w tym trybie postanowienie musi następnie zostać dotknięte wadą rażącego naruszenia prawa wobec wydania postanowienia bez podstawy prawnej.

 

W celu wyeliminowania wątpliwości w omawianym zakresie Główny Inspektor Pracy powinien zweryfikować treść pouczenia dołączanego do upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy, jak również na swojej stronie internetowej powinien zamieścić szczegółowe wyjaśnienie omawiające wszystkie aspekty zagadnień na styku kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy w relacji do obowiązujących przepisów, w tym w relacji do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.Stan prawny obowiązujący na dzień 25.04.2012

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 8 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Jednorodny charakter stosunku pracy w aspekcie zatrudnienia u danego pracodawcy – część 3

W artykule autor kontynuuje analizę dopuszczalności dodatkowego zatrudnienia pracownika, w tym odnosi się do dodatkowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy oraz wskazuje na powiązania realizacyjne równolegle zawartych umów o pracę.

Jeszcze o ewidencji czasu pracy – część 1

W artykule autor poddaje krytyce artykuł Piotra Prusinowskiego pt. „Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy” zamieszczony w „Monitorze Prawa Pracy” Nr 2 z 2012 r.

Pojęcie podróży służbowej – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 K.p., w związku z pojawiającymi się na ten temat rozbieżnymi rozstrzygnięciami sądowymi i tym samym niezrozumieniem istoty tej instytucji.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »