Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 03.12.2007

Artykuł omawia kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) powołany na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą”).

 

W zakresie wykonywania swoich zadań Generalny Inspektor podlega wyłącznie ustawie. Natomiast jest powoływany i odwoływany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu. Uchwałą Sejmu z czerwca 2006 r., potwierdzoną przez Senat w lipcu 2006 r. powołano na to stanowisko Michała Sarzyckiego.

 

Kadencja Generalnego Inspektora trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania (rotę zawiera art. 9 ustawy). Po upływie kadencji Generalny Inspektor pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez swego następcę. Ta sama osoba nie może piastować tego stanowiska dłużej niż przez dwie kadencje. Kadencja Generalnego Inspektora wygasa z chwilą jego śmierci, odwołania lub utraty obywatelstwa polskiego.

 

Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje Generalnego Inspektora, jeżeli:

 

 1. zrzekł się stanowiska,
 2. stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby,
 3. sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu,
 4. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.

 

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może być tylko ten, kto łącznie spełnia następujące warunki: jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym, posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, nie był karany za przestępstwo.

 

Przepis art. 11 ustawy nadaje Generalnemu Inspektorowi immunitet.

 

Generalny Inspektor nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesury w szkole wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Osoba na tym stanowisku nie może również należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

 

Generalny Inspektor nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

 

Jest to organ niezawisły, niezależny od administracji publicznej. Ustawa nadała mu znaczącą pozycję w hierarchii organów państwa. Ustawodawca wyposażył ten organ w duże kompetencje, wskazując tym samym, jak wielką wagę przywiązuje do ochrony prywatności.

 

Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:

 

 1. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
 3. prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach,
 4. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
 5. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
 6. uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest nie tylko organem kontrolnym, posiada on również kompetencje władcze. Może działać przez rozpatrywanie skarg i wydawanie decyzji w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Warto zauważyć, że liczba skarg kierowanych do Generalnego Inspektora wykazuje tendencję wzrostową, wraz ze zwiększaniem świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej „Biurem”). Statut Biura został nadany rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 maja 1998 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 464). Jednak to ustawa wskazuje sposób pracy Biura i inspektorów.

 

W celu wykonania powierzonych mu przez ustawę zadań, Generalny Inspektor, jak również jego zastępca lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura (zwani dalej „inspektorami”), mają prawo:

 

 1. wstępu w godzinach od 6°° do 22°°, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,
 2. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
 4. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,
 5. zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

 

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna będąca administratorem danych osobowych są obowiązani umożliwić inspektorowi przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić przeprowadzenie czynności.

 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:

 

 1. usunięcie uchybień,
 2. uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
 3. zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,
 4. wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,
 5. zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
 6. usunięcie danych osobowych.

 

Raz w roku Generalny Inspektor składa Sejmowi sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencje prasowe, a także sam publikuje w prasie artykuły dotyczące wadliwego interpretowania przepisów ustawy oraz komunikaty o obowiązku zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji.

 

Uprawnienia organu ochrony danych osobowych jakim jest GIODO, zarysowane w rozdziale drugim ustawy o ochronie danych osobowych, nie wykraczają poza ramy określone w dyrektywie 95/46/EC.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.12.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem minus jeden =

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność in solidum, czyli solidarność nieprawidłowa

Omówienie istoty odpowiedzialności „IN SOLIDUM”: w jakich przepisach została zastosowana, na czym polega i dlaczego jest korzystna dla wierzyciela?

 

Postępowanie uproszczone – wybrane zagadnienia

Z dniem 1 lipca 2000 r. w polskiej procedurze cywilnej pojawiło się nowe postępowanie odrębne – postępowanie uproszczone. Miało ono przyspieszyć i usprawnić rozpatrywanie drobnych i nieskomplikowanych spraw w sądzie. Charakteryzuje się ono wieloma specyficznymi uregulowaniami znacznie odb

 

Zdolność do czynności prawnych

Artykuł wskazuje przesłanki warunkujące nabycie i utratę zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

 

Skarga do Trybunału Praw Człowieka oraz procedura rozpatrywania

W artykule zostały przedstawione wymogi formalne, jakie musi spełniać skarga skierowana do Trybunału Praw Człowieka oraz procedura jej rozpatrywania.

 

Warunki przerywania ciąży w polskim ustawodawstwie

W artykule zostały omówione przesłanki dopuszczalności przerywania ciąży i skutki ich niedochowania.

 

Warunki jakie powinno spełniać pismo procesowe

W artykule tym autorka omawia warunki, jakie powinno spełniać każde pismo procesowe oraz konsekwencje ich niedochowania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »