.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komornik zajął zasiłek rodzinny – czy składać skargę na czynności komornika?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 20.09.2010

Komornik dokonał zajęcia konta, na które dokonywane były wpłaty z gminnego ośrodka pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny). Mimo że przedstawiliśmy komornikowi dokumenty potwierdzające rodzaj wpłat na konto (wyciągi bankowe, decyzje o przyznaniu zasiłku rodzinnego), komornik nie umożliwił nam wypłaty zgromadzonych środków. Co możemy zrobić, aby móc wypłacić te środki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Regułą jest, że wierzyciel, który dochodzi przymusowego zaspokojenia swojego zobowiązania pieniężnego od dłużnika osobistego, może kierować egzekucję do dowolnego składnika majątku tego dłużnika, a zatem któregokolwiek z należących do niego przedmiotów lub praw (art. 803 Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.). Wyjątkowo ustawodawca, kierując się względami humanitarnymi, społecznymi lub gospodarczymi, ograniczył to generalne uprawnienie wierzyciela w przepisach szczególnych.

 

Zgodnie z art. 833 § 6 K.p.c. „nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych”.

 

Powyższy przepis był na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnie nowelizowany:

 

  • najpierw na mocy art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • następnie przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
  • oraz na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Ostatnia nowelizacja zyskała moc obowiązującą stosunkowo niedawno, mianowicie z dniem 1 października 2008 r., a zatem w rok po uchwaleniu ustawy. Celem wszystkich kolejnych modyfikacji brzmienia art. 833 § 6 było dostosowanie przepisów normujących ograniczenia egzekucji do zmian wprowadzanych w zakresie unormowań regulujących świadczenia służące zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych rodziny dłużnika. Wymienione w § 6 świadczenia nie mogą służyć zaspokojeniu dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym należności wierzyciela w żadnym zakresie.

 

W związku z powyższym uważam, że w przedmiotowej sprawie komornik powinien z urzędu zwolnić spod egzekucji kwoty otrzymane z tytułu świadczeń rodzinnych. Jeśli komornik nie chce tego uczynić, to moim zdaniem dłużnik ma prawo się bronić, składając wniosek o wyłączenie spod egzekucji.

 

W doktrynie prawa nie ma zgody co do tego, do jakiego organu należy złożyć taki wniosek. Na pewno wniosek może zostać złożony do komornika, a dodatkowo również do sądu – wówczas sąd może z urzędu wydać komornikowi zarządzenie zmierzające do usunięcia uchybień powstałych na skutek skierowania egzekucji do przedmiotów podlegających wyłączeniu spod egzekucji (art. 759 § 2 K.p.c.).

 

Gdyby komornik nie zareagował na taki wniosek, wówczas należałoby wnieść do sądu skargę na czynności komornika. Skarga na czynności komornika opisana jest w art. 767 K.p.c. Skargę należy wnieść do sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik. Skargę składa się na piśmie i powinna ona spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego. Przedmiotem skargi na czynności komornika może być zarówno działanie komornika, jak i jego zaniechania.

 

Skarga powinna być złożona w terminie 7 dni od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub o jej terminie zawiadomiona. W innych wypadkach termin ten liczy się od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia od daty dowiedzenia się o niej, a w przypadku zaniechania od daty, w której czynność powinna być dokonana. Skarga wniesiona po terminie zostanie odrzucona.

 

Od skargi pobierana jest opłata w kwocie 100 zł niezależnie od wartości egzekwowanej należności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus IV =

03.07.2015

Art. 833 § 6 kpc, w treści nadanej przez ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw, wszedł w życie 31 marca 2010 r. i od tego dnia stanowi SAMODZIELNĄ PODSTAWĘ UMORZENIA postępowania egzekucyjnego m in. ze świadczeń pomocy społecznej (również postępowania wszczętych przed niniejszą datą). Dłużnik, któremu odmówiono umorzenia, może złożyć skargę na czynności komornika do sądu egzekucyjnego.

ADW

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »