.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kolizja samochodem służbowym - czy trzeba poinformować pracodawcę?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.11.2021 • Zaktualizowane: 24.11.2021

Rok temu w marcu byłem sprawcą niewielkiej szkody parkingowej, której nawet nie byłem nawet świadomy. Kierowca prowadzący auto przede mną usłyszał przetarcie auta, według niego zrobione przez moje auto. Zapisał moje numery rejestracyjne i sprawę zgłosił na policję. Dodam, że kierowałem wtedy autem służbowym. Po pewnym czasie otrzymałem pismo z policji o stawienie się i wyjaśnienie sytuacji. Po przybyciu na policję zostały mi pokazane zdjęcia uszkodzeń na aucie osoby poszkodowanej. Po porównaniu z śladami na moim aucie wykluczyłem możliwość, żebym to ja był sprawcą, i nie przyjąłem mandatu. Policjant przekazał sprawę do sądu ds. wykroczeń. Do mojego pracodawcy wpłynęła informacja z policji, że była taka sytuacja i że sprawa trafia do sądu ds. wykroczeń. Pracodawca nie został ujęty jako strona w postępowaniu. W sądzie nie było sprawy, tylko nakazowo zostałem uznany winnym wykroczeniu i wymierzono mi 400 zł grzywny. Postanowiłem nie odwoływać się, tylko zapłaciłem wymierzoną mi karę. Teoretycznie uznałem sprawę za zakończoną. Mój pracodawca nie został powiadomiony o wyniku sprawy przez sąd ani przeze mnie.
Po paru miesiącach zacząłem się zastanawiać, jak to jest w tego typu przypadkach, tj. pracodawca nie jest świadomy tego, że sprawa już dawno się zakończyła, bo teoretycznie nikt go o tym nie powiadomił. W związku z powyższym, czy pracodawca ma prawo zapytać się mnie, jaki był wynik sprawy, albo czy sam może wystąpić do sądu o udostępnienie takiej informacji?
Dodam, że jestem pracownikiem spółki miejskiej, miejskiego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, ale z tego, co się orientuję, nie jestem pracownikiem publicznym, a moja firma chyba nie jest samorządem terytorialnym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kolizja samochodem służbowym - czy trzeba poinformować pracodawcę?

Pracownika jako sprawca i uprawnienia pracodawcy

W naszym systemie prawnym nie istnieje żaden tryb pozwalający każdemu pracodawcy na uzyskanie informacji o karalności pracownika. Same akta sprawy sądowej udostępnia się jedynie stronom, podmiotowi zobowiązanemu do zwrotu korzyści majątkowej, obrońcom, pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym. Niekiedy za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

Powiadamianie pracodawcy

Jedyny obowiązek powiadomienia pracodawcy występuje w sytuacji orzeczenia wobec pracownika zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu. Wówczas odpis wyroku właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód.

 

Jednak, z uwagi na to, iż został Pan zapewne uznany za osobę, która oddaliła się z miejsca zdarzenia, Pana ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie z OC, może on próbować dochodzić regresu od osoby kierującej pojazdem Wówczas zapewne skieruje informację do ubezpieczającego – pracodawcy lub jedynie podniesie składkę OC ubezpieczenia. Wówczas pracodawca nie dowie się w ogóle o treści wyroku.

Zwrot kosztów naprawy po niewielkiej szkodzie parkingowej

Regres typowy, uregulowany w art. 828 Kodeksu cywilnego, jest przykładem subrogacji ustawowej, o której mowa w art. 518 § 1 pkt 4. Ubezpieczyciel, spełniając świadczenie z umowy ubezpieczenia majątkowego (co do zasady płacąc odszkodowanie), naprawia szkodę, za którą odpowiedzialność ponosi osoba trzecia. W związku z tym uzasadnione jest, aby mógł on dochodzić od tej osoby zwrotu wypłaconego świadczenia.

 

Regres typowy polega na tym, że z dniem zapłaty odszkodowania w miejsce dotychczasowego wierzyciela – poszkodowanego, wstępuje z mocy prawa ubezpieczyciel, który naprawił szkodę. Następuje zatem przekształcenie podmiotowe, a w konsekwencji nabywana przez ubezpieczyciela wierzytelność jest tą samą, którą miał ubezpieczający

 

Przepisy Kodeksu cywilnego (w tym art. 828) można stosować do stosunku pracy, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy. Sąd Najwyższy stwierdził, że przeciwko pracownikowi, który wyrządził szkodę nieumyślnie, ubezpieczycielowi regres nie przysługuje. Zwolennicy przeciwnego poglądu wskazują, że ubezpieczyciel nabywa roszczenie istniejące, przysługujące pracodawcy (a zatem ograniczone do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia). Przychylić należy się jednak do pierwszego – zdaje się, dominującego – poglądu. Biorąc pod uwagę nieumyślność pracownika przy wyrządzeniu szkody, należy uznać, iż żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania byłoby sprzeczne z zasadami prawa pracy. Pracodawca w takiej sytuacji nie ponosi bezpośrednich kosztów naprawienia szkody, a ubezpieczyciel spełnia świadczenie z umowy ubezpieczenia.

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Kodeks pracy reguluje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracownika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków pracowniczych (art. 114 Kodeksu pracy i nast.). Swoim działaniem pracownik może wyrządzić szkodę zarówno pracodawcy, jak i osobie trzeciej, tzn. osobie fizycznej lub prawnej niebędącej jego pracodawcą, w tym także innemu pracownikowi zatrudnionemu u tego samego pracodawcy.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy do naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej zobowiązany jest wyłącznie pracodawca (art. 120 § 1). Celem takiej regulacji jest z jednej strony ochrona interesu osoby poszkodowanej, ponieważ od pracodawcy łatwiej jest wyegzekwować odszkodowanie ze względu na jego możliwości finansowe, a z drugiej strony ochrona pracownika przed odpowiedzialnością cywilną, która przewiduje naprawienie szkody w pełnej wysokości. Pracownik ponosi natomiast odpowiedzialność wobec swojego pracodawcy (jeśli naprawił on szkodę) na takich samych zasadach jak za szkodę wyrządzoną mu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków pracowniczych. Jest to tzw. odpowiedzialność regresowa pracownika (art. 120 § 2).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl