.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłopot z prawem jazdy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.07.2015

Wczoraj o 4 nad ranem otrzymałem telefon, że muszę jechać natychmiast do pracy, bo chorujący przewlekle szef zasłabł i jestem potrzebny. Ten dzień miałem mieć wolny (wypisany urlop). Z powodu nerwów i niespodziewanej sytuacji wskoczyłem do samochodu, zapominając, że poprzedniego wieczora piłem alkohol. Niestety zatrzymano mnie na kontrolę drogową. Wynik badania alkomatem to 0,89 promila. Jak nie stracić prawa jazdy, które jest moim źródłem utrzymania (pracuję jako kierowca-dostawca)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.k.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że w dniu wczorajszym w czasie rutynowej kontroli w wydychanym powietrzu stwierdzono u Pana 0,89 promila. Istotne jest jednak, w jakich okolicznościach doszło do popełnienia przestępstwa. Zgodnie z planem urlopowym miał Pan wolne. W przeddzień spożył Pan alkohol. O godzinie 5 nad ranem otrzymał Pan telefon, że Pana szef, który choruje przewlekle, zasłabł. Jak Pan wskazuje, nie myśląc o tym, że spożył Pan alkohol poprzedniego dnia, wsiał Pan do samochodu.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż czyn, którego się Pan dopuścił, jest przestępstwem i opisany jest w art. 178a § 1 K.k. Zgodnie z jego treścią „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny orzekany jest natomiast na podstawie art. 42 § 2 K.k., zgodnie z którym „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że dopuścił się Pan czynu, o którym mowa w art. 178a § 1 K.k., i w związku z tym sąd ma obowiązek (nie mylić z uprawnieniem) orzec zakaz prowadzenia wszelkich lub też pojazdów określonego rodzaju.

 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06, „orzeczenie Sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 k.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 k.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu (niestety na Pana niekorzyść) jest przepis art. 12 ust 2 pkt 2 i 3, zgodnie z którym „prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem Sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Powyższe stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:

 

1)  AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

2)  B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D”.

 

Osobiście spotkałem się jednak z sytuacją analogiczną do Pańskiej, tyle tylko, że mężczyzna został wyrwany ze snu telefonem małżonki, że miała wypadek. W mojej ocenie zasadne byłoby (po postawieniu Panu zarzutów) wniesienie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż szansa na takie rozstrzygniecie jest, ale sądy bardzo rzadko korzystają z takiej możliwości. Na Pana niekorzyść stanowi fakt, iż w chwili zatrzymania miał Pan 0,44 mg na 1 dm3, a to w przeliczeniu na promile w zaokrągleniu wynosi około 0,89‰. Czyn karalny zaczyna się od 0,5‰. Innymi słowy przekroczył Pan dopuszczalną normę (jeżeli chodzi o przestępstwo) o 0,39‰. Powyższe świadczy zatem o tym, że przekroczenie nie było minimalne. W chwili obecnej nie pozostaje jednak Panu nic innego jak podjęcie walki o takie rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie.

 

Wskazać należy jednak, że warunkowe umorzenie postępowania karnego wcale nie musi uchronić Pana przed środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine kk jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 kk i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania”. To więc od ustaleń sądu zależy, czy orzeczony będzie wobec Pana środek karny, o którym mowa powyżej.

 

Wskazane powyżej orzeczenie daje tym samym możliwość korzystnego z punktu widzenia Pana interesu rozstrzygnięcia i uniknięcia orzeczenia zakazującego prowadzenie pojazdu mechanicznego. Zasadne jednak w chwili obecnej byłoby uzyskanie zaświadczeń pracodawcy, z którego wynikałoby, że w dniu, kiedy miał się Pan stawić w pracy, „teoretycznie” miał Pan wolne. Jeżeli istnieje możliwość uzyskania bilingu z Pana telefonu jak też aparatu, z którego był do Pana wykonywany telefon, należałoby taki biling uzyskać właśnie po to, by wykazać, kto dzwonił i z jaką informacją. Mniemam, że telefon do Pana będzie zbieżny w czasie z telefonem na pogotowie lub służby ratunkowe do Pana szefowa. Należy bowiem skoncentrować się na wykazaniu, dlaczego stawił się Pan do pracy.

 

Reasumując, Pana sytuacja nie jest dobra, lecz nie beznadziejna. Zasadne jest zatem uzyskanie wszystkich możliwych zaświadczeń, celem ich przedłożenia do akt sprawy, z których wynikać będzie, na co choruje Pana szef, a także dlaczego w tym dniu zasłabł, co skutkowało koniecznością stawienia się Pana w pracy, czego po pierwsze się Pan nie spodziewał, a po drugie wyrwany ze snu nie miał świadomości bycia w stanie nietrzeźwości. Dobrze byłoby także wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: osoby, która do Pana dzwoniła, a także Pana szefa. Podczas składania wyjaśnień należy w sposób dokładny opisać swoją sytuację życiową, aby późniejszy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania miał poparcie w składanych wyjaśnieniach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton