.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trzecia umowa na czas określony z tym samym pracodawcą

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 16.04.2010

Pracuję na czas określony na podstawie trzeciej tego typu umowy podpisanej z tym samym pracodawcą (1. umowa: 20.04.2008 do 31.03.2009; 2. umowa: 10.03.2009 do końca 2009 roku; 3. umowa: 01.01.2010 do 31.10.2010). Czy trzecia umowa automatycznie przekształci się dnia 21.04.2010 w umowę na czas nieokreślony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, trzecia umowa zawarta na czas ściśle określony od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.10.2010 r. – nie przekształca się z dniem 21.04.2010 r. w umowę zawartą na czas nieokreślony.

 

Ustawa antykryzysowa z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ) w treści art. 13 wprowadziła odrębną regulację ograniczenia zatrudnienia na podstawie umów na czas określony.

 

Zgodnie a treścią art. 13 tej ustawy „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony”.

 

Regulację powyższą stosuje się w okresie od dnia 22 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 tej ustawy).

 

Na mocy art. 3 ust. 2 powołanej ustawy regulacja ta ma zastosowanie do pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

 

Według tego przepisu „przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą” (ust. 1); „za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej” (ust. 2).

 

Ustawę antykryzysową stosuje się do wszystkich tak rozumianych pracodawców, z tym że niektóre uregulowania stosuje się tylko do przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych.

 

Do umów, które rozpoczynają się i kończą w okresie obowiązywania ustawy (22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.), stosuje się art. 13 ustawy z całkowitym wyłączeniem art. 251 Kodeksu pracy.

 

Skutki umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy zależą od przewidzianego terminu ich rozwiązania.

 

Umowy o pracę zawarte na czas określony obowiązujące w dniu wejścia w życie tej ustawy, lecz przewidujące ich rozwiązanie przed utratą jej mocy obowiązującej, poddane są regulacji omawianej ustawy, nie stosuje się zaś do nich art. 251 Kodeksu pracy (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy).

 

W okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej z 2009 r. możliwe jest zawarcie nawet kilku umów.

 

Reasumując, w dniu wejścia w życie ustawy Pani miała zawartą drugą umowę.

 

W okresie obowiązywania przepisów, tj. w okresie od dnia 22 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. pracodawca może zawierać nawet kilka umów, i żadna z nich nie będzie umową trzecią.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »