Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kilka tytułów egzekucyjnych i hipoteka przymusowa

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 23.05.2011

Witam, popadłam w spiralę kredytową i nie mogę sobie poradzić ze spłatą kredytów. Czy bank może zająć moją pensję i wystawić kilka tytułów egzekucyjnych wobec mnie oraz wobec małżonka? Co zrobić, jeśli bank chce ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości, która jest na kredyt hipoteczny (spłacany regularnie)? Jakie kroki powinnam podjąć?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe „na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne”.

 

„W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku dłużnika można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne” (art. 96 ust. 3).

 

Bank może zatem wystawiać według własnego wyboru jeden lub więcej bankowych tytułów wykonawczych. Jeżeli ich liczba jest większa, w przypadku każdego z bankowych tytułów wykonawczych bank musi złożyć osobnych wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 „bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia”.

 

„Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności, sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia” (art. 97 ust. 3).

 

Jeżeli po dokonaniu czynności bankowej (o której mowa w art. 97 ust. 1) zachodzi potrzeba egzekucji z majątku wspólnego małżonków, podstawą egzekucji może być tytuł wykonawczy oparty na bankowym tytule egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności nadaną przez sąd przeciwko tym osobom (art. 98 ust. 3).

 

Jeżeli czynność prawna miała miejsce po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tj. po dniu 19.07.2004 r.), to zgodnie z art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

 

Jeżeli zatem zaciągnęła Pani kredyt po dniu 19.07.2004 r., to do nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko Pani mężowi konieczna jest jego zgoda na tę czynność (tj. zaciągnięcie przez Panią kredytu). Bank musi ten fakt wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym.

 

Natomiast „tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa” (art. 7871 K.p.c.).

 

Również „zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności według przepisów art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Możliwa jest w tym przypadku obrona małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela” (art. 7872 K.p.c.).

 

„Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie” (art. 881 § 1 K.p.c.). „Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności” (art. 883 § 1).

 

Bank może zatem wystawić kilka bankowych tytułów egzekucyjnych. Natomiast nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko Pani mężowi jest możliwe, jeżeli wyraził on zgodę na zaciągnięcie przez Panią kredytu (dotyczy czynności prawnych dokonanych po dniu 19.07.2004 r.), co bank musi udowodnić.

 

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece „wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa)”.

 

Hipotekę przymusową różni od tzw. hipoteki zwykłej głównie sposób powstania. Hipoteka przymusowa może powstać bez zgody właściciela nieruchomości, również wbrew jego woli. Źródłem jej powstania jest bowiem tytuł wykonawczy określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym. Natomiast hipoteka zwykła powstaje w oparciu o umowę między wierzycielem a właścicielem nieruchomości, która ma być hipoteką obciążona (H. Ciepła, E. Bałan-Gonciarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Oficyna, 2007).

 

W związku z tym nieruchomość zostanie obciążona hipoteką przymusową także wbrew Pani woli. Proszę spróbować podjąć rozmowy z bankiem, aby nie doszło do ustanowienia hipoteki przymusowej. Jako argument może Pani wykorzystać fakt, że kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka zwykła, spłacany jest regularnie. Proszę również rozważyć np. konsolidację kredytów.

 

Na marginesie należy wskazać, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 29.10.1996 r., sygn. akt III CZP 57/96, „ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości objętej wspólnością majątkową małżeńską może nastąpić po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787 § 1 k.p.c.)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + IX =

»Podobne materiały

Czy komornik miał prawo umorzyć egzekucję długu?

Komornik na mój wniosek prowadził egzekucję wobec dłużnika. Otrzymywałem kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie (należność główna to 1900 zł). Otrzymałem wysłuchanie wierzyciela. W wysłuchaniu komornik stwierdził, że dłużnik utrzymuje się ze świadczenia ZUS, potrącenia z niego dzielone są m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »