Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kierowca zawodowy – kolizja pojazdem służbowym a osobiste OC

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 11.01.2012

Jestem kierowcą w firmie, spowodowałem kolizję, prowadząc samochód służbowy. Po jakimś czasie towarzystwo ubezpieczeniowe przysłało do mnie pismo z żądaniem dopłaty z tytułu korekty składki OC z mojej prywatnej polisy opłaconej na osobisty pojazd. Czy to zgodne z prawem, skoro pojazd służbowy ubezpiecza pracodawca? Jeśli będę musiał wpłacić żądaną kwotę, to czy mogę zrobić to ratalnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zapoznaniu się z treścią przesłanej dokumentacji, stwierdzić niestety należy, że żądanie zakładu ubezpieczeń co do dopłaty składki ubezpieczeniowej w związku z jej rekalkulacją jest uzasadnione.

 

Wskazać bowiem trzeba, iż kompetencja zakładu ubezpieczeń do dokonania takiego przeliczenia składki ubezpieczeniowej w związku z ujawnieniem się okoliczności mających wpływ na jej wysokość (poprzednia szkodowość ubezpieczającego) wynika z treści przepisu art. 816 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie bowiem z powyższym przepisem „w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie”.

 

Okolicznością taką, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, jest właśnie uprzednia wypadkowość danego kierowcy, który zawiera umowę ubezpieczenia. Nie ma przy tym znaczenia, jakim pojazdem czy też do kogo należącym kierowca ten szkodę wyrządził, gdyż istotny jest sam fakt zaistnienia takiego zdarzenia. Zarazem, jak wynika z treści samej umowy, obowiązkiem ubezpieczającego jest podać te informacje zakładowi ubezpieczeń właśnie w celu dokonania przez ten zakład oceny ryzyka ubezpieczeniowego danej osoby. Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawdziwych legitymuje zarazem ubezpieczyciela do ponownego przeliczenia wysokości składki i żądania od ubezpieczającego stosownej dopłaty.

 

Podkreślenia raz jeszcze wymaga, iż wypadkowość danego kierowcy wpływa na wysokość składek ubezpieczeniowych we wszystkich zawieranych przez niego umowach ubezpieczenia OC, a nie tylko w tej, w ramach której szkoda powstała. Dlatego też bez wpływu na zaistniałą sytuację jest fakt, że do powstania szkody, o której ubezpieczyciel dowiedział się po uzyskaniu informacji z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, doszło w obrębie innej umowy OC, zawartej przez pracodawcę danego kierowcy. Sama okoliczność wypadkowej przeszłości danego kierowcy rzutuje na wysokość składki także w jego prywatnych ubezpieczeniach OC.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, uznać należy, że racja leży po stronie ubezpieczyciela, a jego żądanie jest uzasadnione. Jedyną możliwością mogłoby być dokonanie weryfikacji samej wysokości żądanej dopłaty pod względem poprawności dokonanej rekalkulacji w świetle zapisów umowy oraz dotyczącej jej taryfy składowej.

 

Niestety ubezpieczyciel może zażądać zarówno całej kwoty jednorazowo, jak i może wyrazić zgodę na jej spłatę w ratach. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest po prostu złożenie wniosku do ubezpieczyciela o umożliwienie spłaty w ratach wraz z propozycją wysokości tych rat i terminów spłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki