Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę?

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 02.11.2009

Artykuł omawia sytuacje, w których przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia w odpowiednim organie oraz takie, kiedy inwestor zwolniony jest z postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie prawa budowlanego należy odróżniać sytuacje, w których przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę, oraz sytuacje, kiedy wystarczające jest zgłoszenie w odpowiednim urzędzie, a także takie, gdy nie jest potrzebne ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie. Szczegółowo omawia je poniższy artykuł.

 

Zasadniczo roboty budowlane (czyli budowę, przebudowę, montaż, remont, rozbiórkę) można rozpocząć po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – w skrócie „P.b.”). Istnieje jednak szereg sytuacji, kiedy pozwolenie nie będzie potrzebne lub zamiast pozwolenia wystarczy zgłosić budowę w odpowiednim organie (art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 30 i 31 P.b.).

 

Pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w odpowiednim organie nie wymaga budowa:

 

 1. Małych obiektów na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Są to altany i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m2 – jeśli działka znajduje się w mieście, i do 35 m2, gdy usytuowana jest poza granicami miasta, których wysokość wynosi do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy płaskich.
 2. Obiektów małej architektury, które nie są usytuowane w miejscach publicznych. Obiektami małej architektury są wszelkie niewielkie obiekty, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. obiektów kultu religijnego, takich jak kapliczki, krzyże przydrożne i figury;
  2. posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej;
  3. obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku.
 3. Ogrodzeń.
 4. Obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie robót budowlanych, barakowozów.
 5. Tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, usytuowane na terenach do tego przeznaczonych i niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych.
 6. Instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków już użytkowanych.
 7. Znaków geodezyjnych i obiektów triangulacyjnych poza obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody.

 

Pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w odpowiednim organie nie wymaga również:

 

 1. Rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
 2. Wykonywanie robót budowlanych polegających na:
  • instalowaniu krat na obiektach budowlanych,
  • montażu wolno stojących kolektorów słonecznych,
  • instalowaniu urządzeń o wysokości nieprzekraczającej 3 m na obiektach budowlanych.

 

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

 

 1. Budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz jeżeli ogrodzenie jest wyższe niż 2,2 m.
 2. Instalowanie krat na budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz tych, które wpisane zostały do rejestru zabytków.
 3. Instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m.
 4. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
 5. Budowa obiektów związanych z produkcją rolną oraz budowanych w ramach istniejącej zabudowy na działce siedliskowej, takich jak:
  • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni do 35 m2 – rozpiętość konstrukcji nie może przekraczać 4,8 m;
  • płyty do składania obornika;
  • szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3;
  • silosy na materiały sypkie do 30 m3, nie wyższe jak 4,5 m;
  • suszarnie kontenerowe o powierzchni do 21 m2.
 6. Budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat, altan, przydomowych ogrodów zimowych (oranżerii) o powierzchni do 25 m2, przy czym na każde 500 m2 działki nie może przypadać więcej niż dwa takie obiekty.
 7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę.
 8. Tworzenie wiat przystankowych i peronowych.
 9. Budowa budynków gospodarczych służących do utrzymania linii kolejowych o powierzchni do 20 m2.
 10. Budowa kabin telefonicznych, szaf i słupów telekomunikacyjnych oraz parkometrów z własnym zasilaniem.
 11. Budowa boisk, kortów tenisowych oraz bieżni.
 12. Tworzenie zatok parkingowych na drogach oraz pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 13. Budowa tymczasowych obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki.
 14. Budowa małych obiektów budowlanych (do 35 m2) położonych na gruntach Skarbu Państwa i przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej oraz obiektów piętrzących wodę położonych poza rzekami żeglugowymi, obszarami parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
 15. Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o maksymalnej powierzchni do 30 m2, pomostów o odpowiedniej wielkości, umocnień brzegów rzek oraz brzegu morskiego.
 16. Instalacja przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, o ile nie oddziałują znacząco na środowisko lub na obszar Natura 2000.
 17. Instalacja zbiorników na gaz płynny o pojemności do 7 m3 zasilających budynki mieszkalne.
 18. Budowa urządzeń pomiarowych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i hydrogeologicznej.

 

Obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi, bez konieczności uzyskania pozwolenia, objęte jest również wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 

 1. Remoncie istniejących obiektów i urządzeń budowanych, z wyjątkiem tych, które wpisane zostały do rejestru zabytków.
 2. Docieplaniu budynków o wysokości do 12 m.
 3. Utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
 4. Instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem tych, które usytuowane zostały na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym.
 5. Wykonywaniu urządzeń melioracji wodnej z wyjątkiem stawów hodowlanych oraz usytuowanych w granicach parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
 6. Wykonywaniu ujęć wód powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3 na godzinę oraz obudowy ujęć wód podziemnych.
 7. Przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
 8. Przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych.
 9. Wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych.

 

Zgłosić odpowiedniemu organowi należy także rozbiórkę budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, jeżeli ich wysokość nie przekracza 8 m, a odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości.

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne natomiast w sytuacjach, kiedy przedsięwzięcie budowlane może znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000 (art. 29 ust 3 P.b.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I minus 6 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki