.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy po zatrudnieniu mogłabym zajść w ciążę?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.01.2016

Zamierzam podjąć pierwszą pracę. Kiedy najwcześniej mogłabym po zatrudnieniu zajść w ciążę, żeby mieć urlop wychowawczy i nie zostać zwolnioną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 177 ustawy Kodeks pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Pracownica, zgodnie z art. 180 § 2, nie więcej niż 6 tygodni (dotychczas były to co najmniej 2 tygodnie) urlopu macierzyńskiego może wykorzystać przed przewidywaną datą porodu.

 

W praktyce będzie to oznaczało, że może ona wykorzystać: tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie, 5 tygodni lub 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Należy też zauważyć, że uprawnienie to przysługuje tylko pracownicy. Po porodzie wykorzystuje ona pozostałą część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała przed porodem, aż do wyczerpania limitu urlopu macierzyńskiego przysługującego w wymiarze podstawowym.

 

Na podstawie art. 180 § 1 pracownicy przysługuje urlop macierzyński, którego wysokość jest uzależniona od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie i (tak jak dotychczas) wynosi:

 

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodnie w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Urlop macierzyński udzielany jest w tygodniach. Zgodnie z definicją przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Pracownica nie później niż 14 dni po porodzie może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Pracodawca jest zobligowany uwzględnić wniosek.

 

Pracownica na podstawie art. 1821 § 1 ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 

 • do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (w 2013 r. pracownik mógł skorzystać z 4 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego),
 • do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i większej liczby dzieci przy jednym porodzie (przed zmianą w 2013 r. dodatkowy urlop macierzyński w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przysługiwał w wymiarze 6 tygodni).

 

Urlop dodatkowy udzielany jest w dwóch częściach (dotychczas urlop mógł być wykorzystany jednorazowo), bezpośrednio jedna po drugiej, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

 

Jest to uprawnienie przysługujące na wniosek, a pracodawca powinien go uwzględnić. Wniosek o ten urlop:

 

 • pracownica powinna złożyć w terminie do 14 dni po porodzie lub
 • pracownik (a więc pracownik–ojciec jak również pracownica, która nie złożyła wniosku w terminie do 14 dni po porodzie) powinien złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

 

Pracownik ma możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na dodatkowym urlopie macierzyńskim. W takiej sytuacji podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek, składany na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Wniosek powinien zawierać informację o wymiarze czasu pracy (nie przekraczający połowy wymiaru czasu pracy) i okresie, przez który pracownik będzie łączył wykonywanie pracy z korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.

 

Na mocy ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy został wprowadzony zupełnie nowy urlop – urlop rodzicielski. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni.

 

Jego długość jest stała i nie jest uzależniona od żadnych dodatkowych przesłanek, np. liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Można z niego skorzystać bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

 

Jak już zostało wskazane, pracownica w terminie do 14 dni po porodzie może złożyć wniosek o udzielenie bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim – urlopu rodzicielskiego. Wniosek o urlop rodzicielski może być złożony przez pracownika w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest związany takim wnioskiem.

 

Co musi zawierać wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego? Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 

 • wskazanie terminu zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • jeżeli wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego – datę zakończenia poprzedniej części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego.

 

Dodatkowo pracownik składający wniosek o urlop rodzicielski powinien załączyć oświadczenie o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem lub oświadczenie o okresie, w którym drugi z rodziców zamierza korzystać z tego uprawnienia.

 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

 

W przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego ustawodawca jednoznacznie opowiedział się za dopuszczalnością łączenia tego rodzaju urlopu z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy. Dodatkowy urlop macierzyński nie ma charakteru obligatoryjnego, jego wykorzystanie pozostawione zostało do decyzji pracownika. Urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, składany na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza on korzystać z urlopu.

 

Podsumowując – aby otrzymać urlop wychowawczy musi Pani być zatrudniona co najmniej 6 miesięcy. Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Płatne są urlopy macierzyński i rodzicielski.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton