Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy organ podatkowy odmawia przeprowadzenia dowodu?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.12.2016

Organ podatkowy winien żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy – nie zawsze jednak tak się dzieje.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W toku postępowania podatkowego, jak wynika z treści art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [Dz.U.2015.613 j.t. ze zm. – dalej jako Ord.pod.], żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem. Z wcześniejszych przepisów jasno wynika, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, oraz że w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Co więcej organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a samo postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

 

Należy więc uznać, że organ ma obowiązek, a nie jedynie możliwość, dopuszczenia w charakterze dowodu wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co nie jest sprzeczne z prawem. Z przedstawianych norm wynika, że istnieje po stronie organu obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia dowodu, gdy zgłaszany jest on na tezę przeciwną niż ta prezentowana przez organ. Organ może więc nie przeprowadzić dowodu, gdy okoliczności, na które zgłaszany jest dowód, stwierdzone są wystarczająco innym dowodem i co do tych okoliczności zarówno organ jak i strona mają to samo zdanie.

 

W wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 maja 2015 r. [I SA/Go 145/15] sąd podkreśla, że „(...) w sytuacji gdy wniosek dowodowy dotyczący istotnych okoliczności sprawy został złożony w toku postępowania podatkowego, organ podatkowy nie może żądania jego przeprowadzenia nie uwzględnić, skoro okoliczności, które miały być stwierdzone przez zgłoszone dowody, nie były stwierdzone za pomocą innych dowodów”. Ponad powyższe, jak słusznie zauważa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 30 września 2015 r. [I SA/Gd 1088/15] norma art. 188 Ord.pod. „(...) sprzeciwia się temu, aby odmawiać żądaniu przeprowadzenia dowodu na okoliczności istotne dla wyniku sprawy z tego tylko względu, że organ już uznał, że »okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zostały ustalone innymi dowodami zebranymi w toku postępowania«, lecz w sposób sprzeczny z tezą, którą zamierza dowodzić strona postępowania.”

 

Z powyższego wynika zatem, że organ wniosek dowodowy może odrzucić tylko wtedy, gdy okoliczność, której dowodzi strona, uznaje za udowodnioną. Podkreślał to również Naczelny Sąd Administracyjny np. w wyroku z dnia 26 maja 2015 r. [I FSK 466/14 ], którego zdaniem „(...) organ podatkowy zasadniczo nie może odmówić stronie przeprowadzenia zawnioskowanego przez nią dowodu, jeżeli dotyczy on okoliczności mającej znaczenie na zastosowanie normy materialnoprawnej, gdyż oznacza to, że dowód ten może mieć wpływ na wynik sprawy.” W tym samym wyroku sąd słusznie zauważa, iż: „Przepis art. 188 O.p. nie uzasadnia oddalenia wniosku dowodowego strony domagającej się np. powołania nowych świadków na okoliczności mające znaczenie dla sprawy na tej tylko podstawie, że dotychczas zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, zdaniem organu podatkowego pozwala mu na ustalenie niebudzącego wątpliwości stanu faktycznego. Takie rozumienie art. 188 O.p. stanowi przyzwolenie dla organu podatkowego, na dowolne selekcjonowanie materiału dowodowego sprawy, przez gromadzenie w ramach tego materiału dowodów niekorzystnych dla strony, z jednoczesnym blokowaniem zgłaszanych przez nią wniosków dowodowych na okoliczności dla niej korzystne, z uzasadnieniem, że te pierwsze pozwalają już organowi na ustalenie niebudzącego wątpliwości stanu faktycznego sprawy. Taka wykładnia art. 188 O.p. pozostaje w sprzeczności z zasadą praworządności, obiektywizmu i bezstronności, gdyż odmowa wnioskowi dowodowemu strony na okoliczności mające znaczenie dla sprawy i jej zdaniem dla niej korzystne, z tego względu, że zdaniem organu dotychczas zgromadzony materiał dowodowy w sprawie pozwala mu na ustalenie niebudzącego wątpliwości stanu faktycznego, oznacza że organ już przed wydaniem orzeczenia daje wyraz swojemu przekonaniu co do rozstrzygnięcia. Organ podatkowy, obowiązany do wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy, nie może dowolnie wybierać dowodów, które są podstawą ustaleń faktycznych, poprzez dyskredytowanie inicjatywy dowodowej strony, w oparciu o wadliwe rozumienie art. 188 O.p., gdyż oznaczałoby to, że prowadzi postępowanie pod z góry założoną tezę, co zaprzeczałoby wszelkim zasadom rzetelnego postępowania podatkowego, określonym w Ordynacji podatkowej.”

 

Reasumując, jeśli np. organ uznaje, że towaru nie wydano, a podatnik, że towar wydano i na tę okoliczność zgłasza dowód, organ nie może nie uwzględnić wniosku strony, broniąc się stwierdzeniem okoliczności, że towaru nie wydano, wystarczająco innym dowodem. Oczywiście samo przeprowadzenie dowodu nie gwarantuje sukcesu, albowiem to organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.12.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + jeden =

 

»Podobne materiały

Dowody w postępowaniu administracyjnym

Artykuł omawia podstawowe zasady postępowania dowodowego oraz środki dowodowe w procedurze administracyjnej.

 

Płatnicy podatków

Autor krótko charakteryzuje instytucję płatnika, oraz wymienia podmioty, którym na podstawie ustaw podatkowych przyznaje się ten status.

 

Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Podatnicy często sporządzają odwołania od decyzji organów podatkowych we własnym zakresie. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na elementy, które odwołanie winno zawierać.

 

Podstawowe zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Autor wyjaśnia podstawowe zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ze wskazaniem na obowiązki jakie ciążą na podatnikach.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »