Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży produktu?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.08.2015

Inspekcja Handlowa posiada szereg uprawnień, które pozwalają jej nakładać na przedsiębiorców zakaz sprzedaży produktów lub usług. W zależności od charakteru stwierdzonych nieprawidłowości oraz od tego, jaka jest podstawa prowadzonej przez ten organ kontroli, zakaz taki może być nałożony czasowo lub bezterminowo.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Decyzja zakazująca sprzedaży wydawana na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej1 wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może w drodze decyzji zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa. Jest ogólna regulacja, która daje możliwość nałożenia zakazu sprzedaży produktów lub usług, w których nieprawidłowości stwierdzono podczas postępowań kontrolnych prowadzonych przez Inspekcję Handlową, a których to postępowań nie regulują przepisy szczególne. Należy zaznaczyć, że decyzja taka może zostać wydana w toku kontroli, a więc nie jest konieczne wszczynanie przez właściwego wojewódzkiego inspektora odrębnego postępowania administracyjnego. Wojewódzki inspektor może również upoważnić inspektora kontroli do wydania decyzji w jego imieniu. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu (niezależnie od tego czy kontrolowany wniesie od niej odwołanie).

 

Decyzja zakazująca sprzedaży zafałszowanych produktów żywnościowych

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Handlowej wojewódzki inspektor może również nakazać przedsiębiorcy, w ramach nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym sprawowanego na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych2, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu w jego punktach sprzedaży całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości może odnosić się do całej partii produkcyjnej artykułu rolno-spożywczego. Adresatem takiej decyzji może być tylko przedsiębiorca prowadzący sprzedaż detaliczną, nie może ona więc dotyczyć producentów żywności (w tym zakresie nadzór sprawuje odrębny organ kontroli – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Również w tym przypadku wojewódzki inspektor może upoważnić inspektora kontroli do wydania decyzji w jego imieniu, a decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. Należy zaznaczyć, że informacje zawarte w takiej decyzji dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych, podaje się do publicznej wiadomości (z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa).

 

Zakaz udostępniania wyrobu nałożony w toku kontroli prowadzonej w ramach systemu oceny zgodności

 

Szczególne przepisy regulujące możliwość zakazania sprzedaży produktu przez Inspekcję Handlową, obowiązują w przypadku kontroli prowadzonych w ramach systemu oceny zgodności. Zgodnie z art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności3 – w przypadku gdy w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany (takim organem jest w szczególności wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej), który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań (chodzi tutaj w szczególności o wymagania dotyczące bezpieczeństwa), może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

 

Decyzja wydawana na podstawie art. 40 k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności ma charakter czasowy (2 miesiące), należy jednak zaznaczyć, że właściwe postępowanie w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (na podstawie materiałów zgromadzonych w toku kontroli przez inspektorów Inspekcji Handlowej). W przypadku wszczęcia takiego postępowania Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, przedłużyć okres obowiązywania zakazu nałożonego przez Inspekcję Handlową do czasu zakończenia postępowania (nie może być ono prowadzone dłużej niż 4 miesiące), a w przypadku gdy finalnie stwierdzi, że produkt nie spełnia zasadniczych wymagań nakazać ostatecznie wycofanie produktu z obrotu lub użytku, jak również nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia. W swojej decyzji Prezes UOKiK może także nakazać odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają.

 

Wstrzymanie sprzedaży produktu niebezpiecznego

 

Zakazanie sprzedaży produktu przez Inspekcję Handlową możliwe jest również na gruncie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów4. Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że produkt nie jest oznakowany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może, w drodze decyzji, żądać usunięcia niezgodności w określonym terminie. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 2, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że produkt może stwarzać zagrożenie w określonych warunkach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może, w drodze decyzji:

 

  1. żądać oznakowania produktu odpowiednimi, wyraźnie i zrozumiale sformułowanymi w języku polskim ostrzeżeniami o zagrożeniach, jakie może on stwarzać;
  2. wstrzymać wprowadzanie produktu na rynek do czasu jego odpowiedniego oznakowania.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.08.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca musi być o nich uprzedn

 

Powiadomienie o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych

Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na produkcji żywności lub wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych wymaga powiadomienia o tym fakcie sanepidu. Powiadomienie następuje w formie wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanita

 

Kontrola działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą spodziewać się kontroli ze strony kilkunastu organów kontrolnych. Poszczególne kontrole mogą się różnić, jednak ogólne zasady ich przeprowadzania są takie same.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »