Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy faktura VAT nie uprawnia do odliczenia naliczonego podatku VAT?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.09.2009

Autor wyjaśnia, kiedy faktura VAT nie uprawnia do odliczenia naliczonego podatku VAT.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawową zasadą podatku od towarów i usług w każdym państwie, w którym podatek ten (tzw. podatek od wartości dodanej, Value added tax, goods and services tax) obowiązuje, jest zasada neutralności podatku od towarów i usług dla przedsiębiorców. Jest to zasada fundamentalna, przez pryzmat której, moim zdaniem, w ogóle przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy interpretować. Podatnik podatku od towarów i usług winien mieć prawo odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług uwidocznionego w otrzymanych fakturach.

 

Zgodnie z art. 88 ust 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy:

 

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,
  2. w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności tj. czynności prawne sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy, czynności pozorne;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5 (dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów) zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

 

Przedstawione powyżej zasady stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur.

 

Stwierdzić można, iż odebranie podatnikowi prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług stanowi wyjątek od reguły neutralności, nie można zatem dokonywać rozszerzającej interpretacji przedstawionych powyżej zasad. Zastanawiać można się również nad zgodnością przywołanych reguł z prawem wspólnotowym, szczególnie w świetle bardzo liberalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości, który zasadę neutralności traktuje jako nadrzędną – ważniejszą niż wszystkie inne na gruncie regulacji dotyczących podatku od towarów i usług.

 

Przykładowo w wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r. (sygn. C 90/02) Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, iż: „Osoba będąca odbiorcą usługi, na której z tego tytułu ciąży obowiązek zapłaty podatku zgodnie z art. 21(1) Szóstej Dyrektywy VAT, nie musi być w posiadaniu faktury wystawionej zgodnie z art. 22(3) omawianej dyrektywy, aby być uprawnioną do odliczenia podatku naliczonego.”

 

Kierując się linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości, krajowe sądy coraz częściej stają po stronie podatników, w ważnym wyroku z dnia 7 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. I SA/Ol 486/07) stwierdził, iż:

 

„Koniecznym do realizacji prawa do odliczenia jest jedynie związek zakupów z działalnością gospodarczą. Tymczasem żaden z przepisów VI Dyrektywy nie uzależnia prawa do odliczenia od wymogu formalnego, jakim jest rejestracja w charakterze podatnika podatku VAT.(...) Pozbawienie podatnika prawa do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, w przypadku gdy sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących. Taka regulacja ewidentnie narusza zasadę neutralności i proporcjonalności. Skoro bowiem sprzedaż wystąpiła, a jedynie podmiot jej dokonujący nie dopełnił stosownych wymagań, chociaż w rzeczywistości musiało dojść do wykonania usługi i wystawienia faktury VAT, to trudno uznać, iż w takim przypadku nabywca powinien ponosić negatywne skutki takiego działania sprzedawcy. (...) Nie można pozbawić skarżącego prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahenta tylko dlatego, że ten został uznany za »nieczynnego« podatnika podatku VAT.”

 

W jakim kontekście należy interpretować istnienie podmiotu, wskazuje w wyroku z dnia 14 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 3318/06), stwierdzając, iż:

 

„Aby stwierdzić, że dany podmiot nie istnieje, racjonalnym jest sięganie nie tylko do kontroli wycinkowego okresu czasu, lecz ocena w pryzmacie całokształtu okoliczności charakteryzujących prowadzoną, czy rzekomo prowadzoną działalność gospodarczą. O istnieniu podmiotu świadczy przecież nie tylko aspekt formalny (np. jego zarejestrowanie lub brak rejestracji), ale także, a raczej przede wszystkim realność jego działania w obrocie gospodarczym”.

 

Równie ważny jest wyrok z dnia 20 marca 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 1625/06), w którym sąd stwierdza, iż:

 

„Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez podmiot niezarejestrowany nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa wspólnotowego, a skoro tak, to zasadnym jest odmówienie zastosowania przepisu prawa krajowego zawierającego takie ograniczenie tj. art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. Organy podatkowe naruszyły w niniejszej sprawie prawo wywodząc o braku uprawnienia skarżącej do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez kontrahentów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT z samego faktu braku tej rejestracji”

 

Poruszony problem jest szeroko omawiany w doktrynie, dominuje pogląd, iż: „Państwo członkowskie nie może się w takiej sytuacji powołać na prawo do zachowania odliczeń, które istniały przed wejściem VI dyrektywy VAT (klauzula stand still). Zachowanie takich ograniczeń nie może bowiem w żadnym wypadku godzić w podstawowe zasady konstrukcji podatku (wyrok ETS sygn. C-434/03). Wynika z tego, że jeśli ustawodawca chce wprowadzać regulacje ograniczające działania nieuczciwych podatników, powinien zrobić to w taki sposób, aby nie uderzać w tych, którzy zawierają transakcje w dobrej wierze” (ETS rozstrzygnie o prawie do odliczenia VAT, Michał Leconte 27.07.2009 r., rp.pl, PRESSPUBLICA Sp. z o.o.).

 

Powyżej przedstawiona lina orzecznicza, uwzględniająca dorobek Trybunału Sprawiedliwości, jest korzystna dla podatników i obrotu gospodarczego, trudno zatem zrozumieć, z jakiego powodu ustawodawca zwleka tak długo z nowelizacją art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie sytuacja wygląda tak, że organy I i II stopnia interpretują art. 88 ściśle z jego brzmieniem, nie stosując prawa wspólnotowego bezpośrednio; jeżeli natomiast podatnik złoży skargę na decyzję organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ma dużą szansę na korzystne rozstrzygnięcie.

 

Potwierdza powyższe również wyrok z dnia 30 grudnia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (sygn. I SA/Ol 473/08), w którym sąd uznaje za sprzeczną z prawem wspólnotowym „wykładnię art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, z której wynika, że organ ma prawo odmówić odliczenia VAT zawartego w fakturach podwykonawcy dotyczących faktycznie zrealizowanych usług z tego powodu, że zbywca usługi nie posiadał statusu czynnego podatnika VAT i nie zapłacił należnego podatku”.

 

Ciągle aktualne wydaje się być również rozstrzygnięcie z dnia 30 listopada 2004 r. zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. FSK 1312/04), w którym sąd wskazuje, że: „Przy braku właściwie dokonanych ustaleń co do nieistnienia kontrahenta podatnika oraz tego, czy posiadał on kopię spornej faktury, nie można stosować wobec podatnika sankcji w postaci pozbawienia prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony.”

 

Reasumując, biorąc udział w obrocie gospodarczym należy dbać o stronę formalną swoich działań, sprawdzać kontrahentów i pilnować właściwej treści faktur; jeżeli jednak nieuczciwy kontrahent w trakcie współpracy przestanie odprowadzać podatek VAT, zlikwiduje działalność, czy w inny sposób spowoduje utratę prawa do odliczenia na gruncie art. 88 ust 3a i nie poinformuje nas o tym, a organ odmówi prawa do odliczenia podatku naliczonego, warto walczyć, gdyż istnieje realna szansa na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III minus II =

 

»Podobne materiały

Samochód osobowy a odliczenie VAT od 1 kwietnia 2014

Czy od 1 kwietnia odliczać 50% czy 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »