.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy darowizna jest zwolniona z podatku?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 26.07.2013

Chciałabym przekazać swoim rodzicom (przelewem na konto) 50 tys. zł. Rodzice są rolnikami, nie płacą podatku dochodowego i nie rozliczają się z urzędem skarbowym. Czy taka darowizna jest zwolniona z podatku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie lub zwolnienie od podatku darowizny dokonywanej pomiędzy członkami najbliższej rodziny nie ma żadnego związku z zawodem obdarowanych ani z tym, czy płacą podatek dochodowy, czy nie, bowiem mamy tu do czynienia z zupełnie odrębnym przedmiotem opodatkowania.

 

Jak stanowi przepis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), obowiązujący od stycznia 2007 r., zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym nabycie własności środków pieniężnych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (jeśli umowa darowizny nie jest dokonywana w formie aktu notarialnego, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia przez darczyńcę przyrzeczonego świadczenia – art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy);
  2. udokumentują, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym (kwota, o jakiej mowa wyżej, to 9637 zł; jest to kwota wolna od podatku w pierwszej grupie podatkowej).

 

Rodzice należą do tzw. podatkowej grupy „zero”, obejmującej najbliższą rodzinę, grupa ta jest z kolei częścią pierwszej grupy podatkowej. Aby darowizna kwoty 50 tys. zł, czyli po 25 tys. zł na rzecz każdego z rodziców, dokonana przez córkę, mogła być całkowicie zwolniona z podatku, rodzice muszą dochować terminu półrocznego na zgłoszenie nabycia, na formularzu SD-Z2; zgłoszenia takiego powinni dokonać oboje oddzielnie. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie otrzymania przelewu na rachunek bankowy, z treści przelewu powinno wynikać, że darowizna jest uczyniona na rzecz obojga rodziców, po połowie. Gdyby wartość darowizny na rzecz każdego z rodziców nie przekraczała 9637 zł, zgłoszenie nabycia nie byłoby konieczne, przy czym należy wziąć pod uwagę wszystkie darowizny, jakich dokonała Pani na rzecz każdego z rodziców w ciągu ostatnich pięciu lat, licząc wstecz od ostatniej darowizny.

 

Zwracam uwagę, że termin sześciomiesięczny nie podlega przywróceniu w razie jego uchybienia, a skutkiem ewentualnego przekroczenia jest opodatkowanie uczynionej darowizny na zasadach obowiązujących dla pierwszej grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 w zw. z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy), w której kwota wolna dla każdego z rodziców będzie wynosić 9637 zł, a podstawa opodatkowania obliczona będzie w następujący sposób: 25 000 zł - 9637 zł = 15 363 zł. Podatek, jaki musiałoby zapłacić każde z rodziców, jeśli nie zgłosiliby nabycia w terminie ustawowym, wyniesie po 562,60 zł. Szczegółowe zasady obliczania podatku od darowizny zawarte są w art. 15 ust. 1 ustawy (forma tabelaryczna), do którego ewentualnie Panią odsyłam, gdyż ze względu na objętość niecelowe jest tu jego przytaczanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »