.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy przedawniają się niezapłacone składki ZUS z działalności?

Prowadziłam działalność gospodarczą, w latach 2009-2011 nie opłacałam składek ZUS i powstało zadłużenie. Czy przedawnienie takiego zadłużenia nastąpiło po pięciu latach? Proszę o informacje kiedy przedawniają się niezapłacone składki ZUS z działalności? Jeśli się nie przedawniają, czy egzekucja należności będzie się odbywać z emerytury czy z nieruchomości? Czy wielkość zadłużenia ma wpływ na sposób jego egzekwowania? Działalności została zamknięta w 2021 r. bez przeprowadzania procesu likwidacyjnego na mocy postanowienia sądu gospodarczego. Czy nieuregulowane zobowiązania firmy są wymagalne? W jaki sposób sprawdzić drogą elektroniczną stan zadłużenia w ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy przedawniają się niezapłacone składki ZUS z działalności?

Okres przedawnienia należności z tytułu składek ZUS

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (zwanej dalej „ustawą s.u.s.”). Od 1 stycznia 2012 r. na mocy art. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (w skrócie „ustawa red.obow.”) ponownie skrócono z 10 do 5 lat okres przedawnienia należności z tytułu składek (art. 24 ust. 4 ustawy s.u.s.). Zgodnie z art. 27 ustawy red.obow. – do przedawnienia należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym ustawą red.obow., z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od 1 stycznia 2012 r. Jeśli jednak przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby wcześniej na podstawie przepisów dotychczasowych, to następuje ono z upływem tego wcześniejszego terminu. Oznacza to, że w przypadku, gdy upływ 10 lat przedawnienia liczonego według starych przepisów nastąpi szybciej niż upływ nowego 5-letniego przedawnienia liczonego od 1 stycznia 2012 r., to należność z tytułu składek przedawnia się z upływem pierwszego terminu. W Pani wypadku bieg 5-letniego terminu rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

Wygaśnięcie zobowiązania wobec ZUS

Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tego tytułu w całości lub w części, zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji Podatkowej w zw. z art. 31 ustawy s.u.s. Skutek ten jest więc inny niż w przypadku zobowiązań cywilnoprawnych, w których przedawnienie powoduje ograniczenie możliwości dochodzenia takiego zobowiązania, jeśli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia (por. art. 117 Kodeksu cywilnego). W przypadku zobowiązań dotyczących składek nie ma bowiem w ogóle możliwości ich dochodzenia. Powyższy skutek, czyli wygaśnięcie zobowiązania, nie nastąpi, jeżeli należności z tytułu składek są zabezpieczone hipoteką lub zastawem. W takim bowiem przypadku, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy s.u.s., po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być nadal egzekwowane, ale ograniczenie polega na tym, że egzekucja jest dopuszczalna jedynie z przedmiotu hipoteki lub zastawu i tylko do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

 

Okres 5-letniego przedawnienia jest liczony od dnia, w którym składki stały się wymagalne, czyli daty te będą się różniły w zależności od rodzaju płatnika, gdyż terminy płatności składek to 5., 10. lub 15. dzień następnego miesiąca (por. uwagi do art. 47 ustawy s.u.s.). Okres ten biegnie do czasu wydania decyzji zobowiązującej do zapłaty należności (por. wyrok SN z 29.01.2007 r., II UK 116/06, OSNP 2008, Nr 3-4, poz. 47).

 

Zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia należności wobec ZUS

Bieg terminu przedawnienia może ulegać zawieszeniu lub przerwaniu (art. 24 ust. 5a-6 ustawy s.u.s.). Różnica pomiędzy tymi dwoma instytucjami zaburzającymi bieg terminu przedawnienia polega na tym, że okresy zawieszenia biegu przedawnienia są wyłączane z okresu przedawnienia, a po ich zakończeniu liczymy okres przedawnienia, uwzględniając jego część przypadającą przed zawieszeniem, natomiast po przerwaniu biegu terminu przedawnienia jest on liczony na nowo.

 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności składkowych może wynikać z kilku różnych przyczyn:

 

  1. zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożenia należności na raty – zawieszenie następuje do dnia terminu płatności odroczonej należności lub ostatniej raty (art. 24 ust. 5a ustawy s.u.s.);
  2. podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony – zawieszenie następuje od dnia, w którym podjęto pierwszą czynność egzekucyjną do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego (art. 24 ust. 5b ustawy s.u.s.);
  3. istnienia konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd – zawieszenie następuje do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, okres zawieszenia nie może być jednak dłuższy niż 2 lata (art. 24 ust. 5e ustawy s.u.s.);
  4. śmierci spadkodawcy – zawieszenie trwa od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ale nie dłużej niż 2 lata od dnia śmierci spadkodawcy (art. 26 ust. 6 ustawy s.u.s.). Od 20.07.2011 r. zmieniono powyższy przepis na mocy ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 808), uwzględniając zawieszenie biegu przedawnienia od dnia śmierci spadkodawcy także do zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Egzekucję prowadzi się stopniowalnie, czyli w pierwszym rzędzie dokonywane jest zajęcie świadczeń pieniężnych, tj. rachunki, emerytura, a w razie bezskuteczności dochodzi do licytacji ruchomości i nieruchomości.

 

Likwidacja działalności nie ma znaczenia dla wymagalności świadczeń. Upływ terminu do zapłaty powoduje, iż świadczenie jest wymagalne.

 

Wszelkie kwoty zadłużeń są widoczne na Pani koncie ZUS – każdy ubezpieczony ma możliwość zalogowania się do systemu https://www.zus.pl/portal/logowanie.np.

 

 

 

 

* Odpis sprawy z września 2021 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl