.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy można zaprzestać płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.02.2020

Płaciłem alimenty w formie przelewów matce mojego dziecka, córka jest pełnoletnia, w styczniu ukończyła 24 lata. Nie znam adresu zamieszkania dziecka, dysponuję jedynie adresem mailowym. W styczniu usiłowałem spotkać się z córką, aby porozumieć się w sprawie dalszego płacenia alimentów, bez skutku. Zawiadomiłem ją mailem, że wobec tego od lutego przestaję płacić alimenty. Nie było odpowiedzi, dopiero parę dni temu, otrzymałem od córki e-maila. Proponuje ugodę za zaległe alimenty ze spłatą zadłużenia. Grozi inaczej komornikiem. Co mam robić? Jak odpowiedzieć na takie roszczenie dorosłej córki w sprawie alimentów? Czy nadal muszę płacić alimenty i kiedy mogę zaprzestać płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy można zaprzestać płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko?

Fot. Fotolia

Założenie sprawy o uchylenie alimentów

Zgodzić należy się z córką, że ma Pan względem niej dług w kwocie podanej jak w e-mailu. Mając na uwadze powyższe, należałoby w pierwszej kolejności założyć sprawę o uchylenie alimentów, jako adres dla doręczeń wskazałbym miejsce zamieszkania matki dziecka. Mniemać należy bowiem, że córka ma kontakt z matką, co z kolei powoduje, że zapewne przekazanie listu przez sąd na adres matki skutkować będzie powiadomieniem córki o przesłanej korespondencji. Osobiście na Pana miejscu próbowałbym dążyć do zawarcia ugody na piśmie, tj. zobowiązania się do spłaty zadłużenia. Jednocześnie w ugodzie winne być wskazane strony tejże poprzez podanie ich danych i miejsca zamieszkania. Taką ugodą będzie Pan mógł się posiłkować przed sądem.

Osiągnięcie samodzielności życiowej przez dziecko

Z definicji obowiązku alimentacyjnego, o którym mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie), wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero w sytuacji, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową. Przez samodzielność życiową należy rozumieć możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej, o której mowa powyżej, nie może być jednak oceniana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r., sygn. akt I CKN 499/97, nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go.

Kontynuowanie nauki przez pełnoletnie dziecko a alimenty

W mojej ocenie przedstawiona przez Pana sytuacja nie budzi wątpliwości, że córka jest osobą w pełni samodzielną. Istotny z punktu widzenia Pana uprawnień jest pogląd, zgodnie z którym „rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie” (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r., sygn. akt III CRN 144/80). Analogicznie, jeżeli dziecko porzuca szkołę lub nie kontynuuje nauki, nie mając ku temu żadnych powodów, uznać należy, iż dziecko nie podejmuje wysiłku, który od niego jest wymagany na tym etapie życia zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

 

Alimentacją jest także zaspokajanie potrzeb wychowawczych dziecka. Obowiązek alimentacyjny rodziców zatem trwa także wtedy, gdy majątek dziecka wystarcza na zaspokojenie jego potrzeb materialnych w przeciwieństwie do wychowawczych.

 

Możliwość samodzielnego utrzymania uprawniony może zdobyć, poza sytuacjami typowymi, wynikającymi z określonego wieku i wykonywania pracy zarobkowej, w następstwie skorzystania z uprawnień socjalnych, np. w postaci renty rodzinnej. Taką samą rolę może spełnić przyznanie uprawnienia do renty na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego i objęcie pomocą stypendialną.

 

Trudno zatem, mając na uwadze przestawiony przez Pana stan faktyczny, wskazać, czy istnieje szansa na pozytywne dla Pana orzeczenia, bowiem niezbędna w tego rodzaju sprawach jest wiedza na temat stany materialnego osoby uprawnionej do alimentów. Pragnę wskazać, iż zasadne byłoby zaproponowanie spotkania z uprawnioną do alimentów celem sprawdzenia jaki jest stan majątkowy i podpisania ugody w zakresie zadłużenia. Jeżeli kontakt jest utrudniony, warto posiłkować się np. zdjęciami lub komentarzami córki na portalach społecznościowych, z których wynikać może, czym córka aktualnie się zajmuje, gdzie pracuje, gdzie spędza wakacje, jak często przebywa na wakacjach. Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, sądy bardzo często dopuszczają dowód z wydruków stron internetowych (portali społecznościowych) na okoliczność stanu majątkowego osoby uprawnionej do alimentów, a także nakładu sił w uzyskaniu wykształcenia, zawodu, dobrze płatnej pracy. W dzisiejszych czasach portale społecznościowe stanowić mogą podstawową bazę danych dla Pana oraz osób w Pana sytuacji.

 

A contrario – skoro córką jest osobą samodzielną pod względem finansowym, jak i samodzielnie decyduje o swojej przyszłości zawodowej, możliwości awansu, wyższego wynagrodzenia (w szerokim tego słowa znaczeniu), wyjazdu poza granice kraju, w mojej ocenie zasadne jest wystąpienie z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji w sprawie alimentów

Proszę nadto złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Mediacja owszem wiąże się z opłatą, ale proszę zauważyć, że stawiennictwo córki na mediacji może pozwolić Panu ustalić, gdzie przebywa. Jeżeli żaden termin do stawiennictwa na mediacji nie będzie jej pasował, winno to dać do myślenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl