Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kaucja gwarancyjna w VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.11.2013

Kaucja gwarancyjna a wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak już wskazywaliśmy w portalu [Odpowiedzialność solidarna w VAT], do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm. – dalej jako „ustawa o VAT”], wprowadzono regulacje dotyczące odpowiedzialności podatkowej nabywcy w szczególnych przypadkach, tj. tzw. odpowiedzialność solidarną nabywcy wraz z podmiotem dokonującym dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy. Przypomnieć należy, że co do zasady podatnik podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 

  1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
  2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

 

Odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się jednak między innymi (art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT), jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

 

  1. podmiot dokonujący dostawy towarów był wymieniony w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów podmiotów dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną (wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych),
  2. wysokość kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

 

Widać zatem wyraźnie, że w przypadku nabywania towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT, korzystniejszym jest dla nabywcy, albowiem wykluczającym odpowiedzialność solidarną, nabywanie tych towarów od podmiotów, które złożą kaucje gwarancyjne w odpowiedniej wysokości.

 

Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym terminem ważności, liczonym w miesiącach (nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych), a dopuszczalne formy kaucji gwarancyjnej to:

 

1) depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego;

2) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa; przepis art. 33e Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio;

3) pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie.

 

Kaucję gwarancyjną w urzędzie skarbowym może złożyć podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych, co stanowić ma zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów (warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej).

 

Jak wynika z art. 105b ust. 2 ustawy o VAT wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot dokonujący dostawy towarów wymienionych w załączniku 13, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł.

 

Kaucja gwarancyjna jest zwracana, odpowiednio w całości lub w części:

 

1) nie później niż po upływie 10 dni od końca miesiąca, w którym upływa termin ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części – w przypadku kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 3 pkt 1, złożonej jako kaucja gwarancyjna z określonym terminem ważności, jeżeli przed upływem tego terminu nie złożono wniosku o jego przedłużenie lub wniosku o zwrot w części lub w całości tej kaucji gwarancyjnej;

2) nie później niż po upływie 40 dni od końca miesiąca, w którym złożono wniosek o jej zwrot w całości lub w części – w przypadku, o którym mowa w art. 105b ust. 5 pkt 3, z tym że wniosek złożony w ostatnim dniu roboczym miesiąca traktuje się jak złożony w miesiącu następnym.

 

Pamiętać należy, że zwrot kaucji gwarancyjnej złożonej:

 

1) w formie depozytu – następuje na rachunek wnoszącego, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek tego podmiotu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany we wniosku w sprawie złożenia kaucji gwarancyjnej, albo na inny rachunek w takim banku lub w takiej kasie, wskazany przez ten podmiot po złożeniu tego wniosku;

2) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie – następuje przez zwrot dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji lub upoważnienia.

 

Zgodnie z ust. 8 art. 105b ustawy o VAT zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w przypadku:

 

1) wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:

a) postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do czasu zakończenia tego postępowania, lub

b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego;

2) wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do czasu zakończenia tego postępowania.


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.11.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - cztery =

 

»Podobne materiały

Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 października 2013 roku

Ustawodawca, prawdopodobnie zachęcony działaniem odwrotnego obciążenia w praktyce, postanowił po raz kolejny zmienić listę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Poniżej zmiany, jakie obowiązują od 1 października 2013 roku.

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

 

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013

Na łamach naszego serwisu przedstawiliśmy już kilka istotnych zmian, jakie od 1 kwietnia 2013 roku pojawią się w ustawie o podatku od towarów i usług – odsyłam do lektury artykułu: Kolejne zmiany w VAT. Ustawodawca przygotował jednak więcej nowych regulacji, z którymi warto się zapoznać &ndash

 

Kolejne zmiany w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku wejdą w życie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług.

 

Utrata prawa do rozliczenia kwartalnego VAT

Możliwość kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług a dostawa produktów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »