.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za nielegalny wywóz śmieci

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.01.2011

Kilka miesięcy temu wywiozłem jeden worek ze śmieciami (który nie zmieścił się w moim przydomowym koszu) na pewien plac, gdzie stoją kontenery i ludzie wyrzucają swoje odpady. Dostałem kilka dni temu pismo z gminy, w którym wzywa się mnie do posprzątania całego placu. Uważam, że moje przewinienie nie zasługuje na taką karę, zwłaszcza że ów plac to w obecnym momencie już praktycznie wysypisko śmieci. Gmina powołuje się na moje dane znalezione wśród śmieci – jest to dowód. Chciałbym w urzędzie gminy wyjaśnić tę sprawę, ale nie wiem, na co się powołać i jak się bronić. A może powinienem tylko wysłać jakieś pismo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa może wydawać się błaha, ale taka nie jest.

 

Wójt gminy powołał się na ustawę o utrzymaniu czystości w gminach oraz ustawę o odpadach. Na wstępie wyjaśnię, z jakiego powodu.

 

Art. 5 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku m.in. „przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

 

Art. 6 ust. 1 i ust. 1a z kolei stwierdza, że właściciel nieruchomości nie może bez upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale rady gminy wykonać obowiązku pozbycia się odpadów komunalnych i nieczystości w sposób inny niż w ustawie tej wskazany, to jest przez zawarcie umowy o świadczeniu usług (w zakresie odbierania odpadów komunalnych), co jest nierozerwalnie związane z zapłaceniem za ich wykonanie i udokumentowaniem tego przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

 

Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować wykonanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia.

 

Powinien Pan wylegitymować się w urzędzie gminy umową lub rachunkami za wywóz nieczystości przez uprawnionego przedsiębiorcę. Z całą pewnością pomogłoby to Panu w niniejszej sprawie, a także uchroniło przez decyzją nakładającą opłatę za brak takiej umowy.

 

Niewykonanie obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Kolejną kwestią jest ustawa o odpadach.

 

Nowelizacja ustawy zaostrzyła sankcje za nielegalne składowanie odpadów i wprowadziła zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów palnych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Co więcej, nowelizacja dodała do ustawy o odpadach nowy rozdział o karach pieniężnych i nałożyła na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz marszałka województwa obowiązek wymierzania kar pieniężnych za nieprawidłową gospodarkę odpadami.

 

Proponuję w pierwszej kolejności iść i osobiście porozmawiać w gminie – będzie to mniej oficjalne i bezpieczniejsze (aby nie zaostrzyć konfliktu) niż list polecony. Na spotkaniu proszę spróbować zdobyć informacje na temat ewentualnych dowodów posiadanych przez gminę.

 

Zastanawiający jest dla mnie fakt „wezwania do uprzątnięcia”, zamiast decyzji wydanej na podstawie ustawy o odpadach, ale może lepiej, że nie nadano sprawie urzędowego biegu.

 

Jeżeli przyzna się Pan do wyrzucenia worka z odpadami – wynik sprawy może być dwojaki. Albo wójt uzna, że powinien Pan uprzątnąć określoną ilość odpadów i sprawa się na tym zakończy, lub wykorzysta to jako przyznanie się do popełnionego wykroczenia.

 

W przypadku skierowania sprawy do sądu będzie to sprawa o wykroczenie, nie o przestępstwo, wówczas urząd będzie zmuszony wykazać, iż całość śmieci została przez Pana zgromadzona w danym miejscu. Wówczas może Pan się przyznać do określonej ilości odpadów, poddając się dobrowolnie karze.

 

Zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń „grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Zgodnie z § 3 „wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe”. Z kolei zgodnie z art. 33 „organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia”.

 

Będzie to sprawa o wykroczenie, nie o przestępstwo, co oznacza, że wyrok nie znajdzie się w rejestrze skazanych, ale w rejestrze wykroczeń, co można rozpatrywać w kategoriach mandatu.

 

Kolejnym aspektem jest przedawnienie karalności wykroczenia. Zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu wykroczeń „karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu”.

 

Jeżeli popełnił Pan czyn wcześniej, może się Pan na tę kwestię powołać. Przedawnienie powoduje, iż nie będzie Pan mógł być ukarany.

 

Reasumując – proszę w pierwszej kolejności spróbować załatwić sprawę polubownie w gminie – tu (jeśli dowody są niepodważalne) absurdem byłoby całkowite zaprzeczanie, bo zaogniłoby ono konflikt. Jeśli nie będzie to możliwe (uzgodnienie uprzątnięcia określonej ilości nieczystości z terenu), sprawa zostanie skierowana do sądu. Wówczas należy przyznać się do popełnienia czynu w takim zakresie, w jakim został popełniony (co do ilości wyrzuconych śmieci), i poddać się dobrowolnie karze, wyrażając czynny żal. Może Pan także sam się udać do organów ścigania, zgłaszając popełnione przez siebie wykroczenie. Pozwoli to Panu na otrzymanie minimalnego wymiaru kary, a nawet umożliwi odstąpienie od ukarania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »