.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara za kradzież

Autor: Iwona Moryc

W zeszłym roku ukradłam w sklepie kilka produktów żywnościowych. Zmusiła mnie do tego sytuacja życiowa, ale bardzo żałuję swojego czynu. Obecnie mieszkam w Niemczech i tu pracuję. Dostałam pismo z sądu, że mam do odrobienia godziny prac społecznych. Czy mogę zapłacić karę w zamian za umorzenie tych godzin? Czy mam szansę na wymazanie z rejestru osób karanych? Kiedy to może nastąpić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionej przez Panią sytuacji znajdą zastosowanie uregulowania zawarte w Kodeksie karnym wykonawczym. Art. 65 stanowi:

 

§ 1. „Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zamienia ją na zastępczą karę grzywny, przyjmując jeden dzień kary ograniczenia wolności za równoważny jednej stawce dziennej; sąd określa w takim wypadku wysokość jednej stawki dziennej – kierując się wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3 Kodeksu karnego. Uchylaniem się może być również uporczywe naruszanie ciążących na nim obowiązków, jak też uchylanie się od dozoru.

 

§ 2. Jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny byłoby niecelowe z uwagi na brak możliwości jej uiszczenia lub ściągnięcia w drodze egzekucji, sąd określa zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom ograniczenia wolności, i orzeka jej wykonanie.

 

§ 3. Jeżeli skazany, mimo możliwości uiszczenia zastępczej kary grzywny, nie uiści jej w terminie, a zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, kierując się odpowiednio zasadami określonymi w § 2.

 

§ 4. Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

§ 5. Sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany podejmie nakazaną pracę i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności”.

 

Powyższy przepis reguluje sytuację, w której skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, wówczas sąd penitencjarny (ten, z którego otrzymała Pani zawiadomienie) z urzędu zamienia karę ograniczenia wolności na grzywnę.

 

Jeden dzień kary ograniczenia wolności równa się jednej stawce dziennej grzywny. Zgodnie z brzmieniem art. 33 Kodeksu karnego – „ustalając stawkę dzienna sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, przy czym stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł, nie może przekraczać 2000 zł”. Stawka dzienna zostaje zatem przez sąd oznaczona indywidualnie dla danej osoby.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, proponuję (zakładam, że Pani nie chce uchylać się od nałożonej przez sąd kary) złożyć do sądu, z którego wpłynęło zawiadomienie, o orzeczenie przez sąd kary zastępczej grzywny, uzasadniając to faktem podjęcia pracy za granicą i niemożnością powrotu do Polski.

 

Istotne jest, iż musi Pani ujawnić swoje zarobki i uprawdopodobnić, że jest Pani w stanie zapłacić grzywnę (w tym wypadku nie może Pani rozłożyć grzywny na raty). Jeżeli nie wykaże Pani, że ma Pani możliwości finansowe na zapłatę grzywny, sąd nie orzeknie o wykonaniu kary zastępczej.

 

Nadmieniam, że jeżeli nie złoży Pani takiego wniosku, sąd z urzędu orzeknie karę zastępczą grzywny, chyba że uzna, iż orzeczenie zastępczej kary grzywny byłoby niecelowe z uwagi na brak możliwości jej uiszczenia lub ściągnięcia w drodze egzekucji – wówczas określi zastępczą karę pozbawienia wolności.

 

Nie napisała Pani, czy w związku z popełnieniem przestępstwa otrzymała Pani nadzór kuratora, jeżeli tak, to kurator może zwrócić się do sądu o wykonanie zastępczej kary grzywny w miejsce wykonania kary ograniczenia wolności.

 

W tym względzie należałoby skontaktować się z ustanowionym kuratorem, podkreślić fakt pracy za granicą i w związku z tym brak możliwości odbycia kary ograniczenia wolności.

 

Jeśli pracuje Pani legalnie, to może Pani złożyć do sądu wniosek o zmianę formy kary ograniczenia wolności z pracy na cel społeczny na potrącanie części wynagrodzenia za pracę (czyli nadal odbywa Pani karę ograniczenia wolności, ale w innej postaci). Potrącanie takie obejmuje od 10 do 25% wynagrodzenia i trwa tyle czasu, ile dni kary ograniczenia wolności orzeczono.

 

Kodeks karny wykonawczy dopuszcza również możliwość odroczenia kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli jej natychmiastowe wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

 

W związku z powyższym, jeżeli chciałaby Pani odroczyć wykonanie kary, musi Pani złożyć do sądu penitencjarnego wniosek o odroczenie kary, uzasadniając, że z uwagi na zatrudnienie za granicą nie może Pani w chwili obecnej odbyć kary. Należałby również wskazać, iż niniejsza praca stanowi dla Pani jedyne źródło utrzymania, być może wspomaga Pani finansowo również rodzinę w Polsce; generalnie należy wykazać, że wykonanie kary pociągnęłoby dla Pani zbyt ciężkie skutki.

 

Odnośnie zatarcia skazania, zakładam, że została Pani skazana za przestępstwo kradzieży określone w art. 278 Kodeksu karnego.

 

Art. 107 § 4 Kodeksu karnego stanowi, że „w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat”.

 

Trzy lata po wykonaniu kary może Pani zatem zwrócić się do sądu o zatarcie skazania. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl