Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za brak OC przy sprzedaży samochodu

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 07.07.2016

Fundusz domaga się od mojego taty zapłaty kary za brak OC pojazdu. Samochód został sprzedany 3 miesiące temu* bez ważnego OC, o czym kupujący był poinformowany. Niestety jeździł 2 tygodnie bez i został zatrzymany najprawdopodobniej przez policję. Problem jest jeszcze taki, że została zawarta umowa ustna na czas naprawy samochodu i teraz nie mamy podpisu. Co w takiej sytuacji można zrobić, żeby nie płacić kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego zarejestrowanego pojazdu (art. 4 pkt 1, art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych…**), obowiązek ubezpieczenia nie zależy od stanu technicznego pojazdu ani od tego, czy pojazd jest użytkowany. Na mocy art. 23 cyt. ustawy:

 

„1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

1a. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdu, w odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być zarejestrowany, obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.”

 

Co do samochodów osobowych nie można tego obowiązku zawiesić (a konkretniej: obniżyć składek) w związku z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu, bowiem taka instytucja nie dotyczy w ogóle pojazdów osobowych (por. art. 78 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, dalej „Prawo o ruchu drogowym”). Natomiast obowiązek ubezpieczeniowy wygasa dopiero po wyrejestrowaniu pojazdu.

 

Zatem na Pana tacie ciążył obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, który to – jak Pan wskazuje – nie został przez niego dopełniony.

 

Zgodnie z art. 88. ust. 1 i 7 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

 

1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

(ust. 3 ww. artykułu).

 

W 2015 r. opłata, o której mowa, wynosiła 3500 zł.

 

Spełnienie obowiązku ubezpieczeniowego podlega kontroli, którą wykonują Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, a wykonywać mogą Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska (art. 84 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu uiszczenia składki na to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub dnia zakończenia kontroli, chyba że uzyskał informację o zawarciu umowy z centralnej ewidencji pojazdów (art. 87 ust. 1 i 1a). Po otrzymaniu zawiadomienia bądź też po przeprowadzeniu kontroli przez sam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podmiot ten wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa powyżej, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 90 ust. 1). Po upływie podanych 30 dni w przypadku nieudokumentowania zawarcia umowy, kara staje się wymagalna (art. 90 ust. 4), tj. po tym terminie Fundusz może rozpocząć czynności w celu wyegzekwowania kary.

 

Jednakże nie tylko taka kontrola może spowodować wyjście na jaw braku umowy ubezpieczenia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym gromadzi dane m.in. na temat okresu zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 102 ust. 2). Poprzez wprowadzony system zw. „wirtualnym policjantem” sam weryfikuje ciągłość ubezpieczenia. Na zakładach ubezpieczeń ciąży natomiast obowiązek przekazywania do tego rejestru informacji o zawarciu umowy w terminie 14 dni od jej podpisania (art. 105 ust. 2).

 

Powstaje pytanie, czy osobą obowiązaną do zapłaty kary jest również poprzedni posiadacz pojazdu, czy tylko posiadacz aktualny, który tym posiadaczem był w momencie kontroli. Otóż, jak stanowi powyżej cytowany art. 90 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych… badane jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia w roku kontroli. Skoro u Państwa kontrola została przeprowadzona w 2015 r., kara może być nałożona co do wszystkich osób, na których ciążył obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC w tym roku, a które tego obowiązku nie dopełniły, o ile kontrola takie okoliczności co do innych osób także wykazała. Oczywiście wysokość kary dla konkretnego posiadacza uzależniona będzie od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej.

 

W Pana przypadku zatem nie będzie miało znaczenia, że tata sprzedał samochód, o ile kontrola ujawniła, że także przed dokonaniem sprzedaży auto nie było ubezpieczone. Wykazanie faktu sprzedaży auta będzie miało znaczenie dla określenia okresu, w jakim Pana tata pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej, a co za tym może iść – wysokości kary.

 

W przypadku kontroli policji procedura wygląda w ten sposób, że w razie nieokazania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu opłacenia składki, policja zawiadamia o tym UFG w terminie 14 dni od przeprowadzenia lub zakończenia kontroli (art. 87 ust. 1 ustawy). Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Fundusz wysyła zawiadomienie, które otrzymał Pana tata (art. 90 ust. 1). Z uwagi na system „wirtualnego policjanta” nie można niestety twierdzić, że wezwanie zostało wysłane omyłkowo do Pana taty z uwagi na nieokazanie przez nowego właściciela umowy sprzedaży, a co za tym idzie, że kontrola nie była przeprowadzona wobec taty (a wobec nowego właściciela) i nie można go obciążyć odpowiedzialnością za brak ubezpieczenia w roku kontroli. W systemie bowiem zapewne sprawdzono, od kiedy obowiązek ubezpieczenia nie zostaje spełniony, stąd też zapewne sprawdzono, że nie spełniono go także za okres, gdy Pana tata był właścicielem. Przy wykryciu braku ciągłości ubezpieczenia, w systemie sprawdzane jest wypełnienie obowiązku ubezpieczenia w całym roku kontroli i każdy posiadacz z tego okresu będzie odpowiadał.

 

W takiej sytuacji być może najlepszym wyjściem nieformalnym – gdyby mieli Państwo dowody zawarcia umowy sprzedaży – byłoby umówienie się z nabywcą, że zapłacicie Państwo karę, on zwróci połowę, a na umowie wpiszą Państwo późniejszą datę sprzedaży (oczywiście o ile okres poślizgu nie wpłynie na wysokość kary). Nadmieniam, że zapłata kary nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 93), stąd powinno Państwu zależeć na udokumentowaniu i zgłoszeniu sprzedaży auta.

 

Problem pojawi się w momencie, gdy wysokość kary będzie zależała od wykazania sprzedaży, bowiem trzeba by przedstawić dowód sprzedaży, którego Państwo nie macie (chyba że uzyskacie podpis nabywcy albo jego oświadczenie, który tym samym zgodzi się na ponoszenie odpowiedzialności za brak OC). Można by załączyć dowód zgłoszenia sprzedaży auta, ale jak podejrzewam – taka sprzedaż także nie została zgłoszona. Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu (Niewykonanie obowiązków wynikających z treści komentowanego przepisu stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń: „Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany”). Nadmieniam, że obowiązek zgłoszenia zbycia ma tylko charakter porządkowy i nie wpływa na skuteczność zbycia pojazdu (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim, II SA/Go 237/14 (LEX nr 1465370). Dla dowiedzenia sprzedaży można by spisać także zeznania świadków i podać ich dane w celu ew. przeprowadzenia postępowania.

 

Roszczenia z tytułu opłaty karnej ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że bieg przedawnienia przerywa m.in. podjęta przez organ egzekucyjny w celu wyegzekwowania opłaty (art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych…). W Pana przypadku zatem nie można mówić o przedawnieniu.

 

Przepisy dają możliwość uzyskania umorzenia bądź ulgi w spłacie kary.

 

Zatem już po nałożeniu kary (tj. po otrzymaniu wezwania do zapłaty) można dążyć do umorzenia nałożonej kary w całości lub części albo do ulgi w spłacie (odroczenia spłaty, rozłożenia jej na raty). Taka możliwość istnieje w uzasadnionych przypadkach, które mają miejsce przede wszystkim przy „wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i majątkowej zobowiązanego”, trudnej sytuacji życiowej (art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych…). Dochodzenie roszczeń przez Fundusz nie może bowiem prowadzić do pozbawienia środków niezbędnych do życia zarówno dłużnika, jak i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie lub na jego utrzymaniu. Możliwość spełnienia przez dłużnika obowiązku uiszczenia opłaty jest oceniana przy uwzględnieniu dochodu uzyskiwanego przez dłużnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, stanu majątkowego dłużnika (majątek ruchomy i nieruchomy), stanu rodzinnego, realnych możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania dłużnika, sytuacji zdrowotnej dłużnika i osób bliskich, podejmowanych przez dłużnika starań w celu spełnienia roszczenia oraz innych czynników mających istotny wpływ na ocenę jego możliwości płatniczych (§ 53 ust. 2 i 3 statutu UFG).

 

Gdyby zatem sytuacja Pana taty uzasadniała zastosowanie ulgi po obciążeniu opłatą, proszę wystosować wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o umorzenie (rozłożenie na raty, odroczenie) płatności z dokładnych opisem taty sytuacji dochodowej, majątkowej i osobistej i przedłożeniem dokumentów dowodzących przywoływane okoliczności (można wypełnić „oświadczenie o stanie majątkowym”, znajdujące się na stronach internetowych Funduszu). Komisja działająca przy Zarządzie UFG może wystąpić wtedy do właściwego ośrodka pomocy społecznej oraz zakładu pracy w celu zweryfikowania przedstawionych przez tatę okoliczności.

 

 

 

 

* Opis sprawy z października 2015 r.

** Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + dwa =

»Podobne materiały

Wypadek na budowie – pracownik spadł z rusztowania

Miał miejsce wypadek na budowie – pracownik spadł z rusztowania na budynku. Został przewieziony do szpitala. Przebywa na oddziale neurologii z podejrzeniem wstrząsu mózgu, jest ryzyko, że może stracić częściowo słuch. To pracownik mojego podwykonawcy. Jak przebiega procedura zgłaszania i dokum

 

Rozwiązanie umowy-zlecenia, gdy brak pracy dla zleceniobiorcy

Mamy podpisaną umowę-zlecenie na rok z pewną osobą. Co miesiąc dostarcza nam wykaz godzin, na podstawie którego wypłacamy pensję. W ubiegłym miesiącu ten człowiek nie przepracował żadnej godziny, bo nie było dla niego pracy. Stąd pytanie: czy ma nam podesłać wykaz z zerową liczbą godzin, czy przegap

 

Rezygnacja z rozprawy pojednawczej przy rozwodzie za porozumieniem stron

Czy w pozwie rozwodowym można prosić o rezygnację z rozprawy pojednawczej? Mam na myśli rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie. Czy można ograniczyć formalności do minimum, jeśli rozkład pożycia jest trwały? 

 

Możliwość nieuznania dziecka

Rok temu rozstałem się z narzeczoną. Później na krótko związałem się z inną dziewczyną, która wkrótce oznajmiła, że jest ze mną w ciąży. Ja jednak byłem już znów w związku z poprzednia partnerką, z którą planujemy ślub. Nie wiem, co zrobić – nie chcę utrzymywać kontaktów z tym dzieckiem ani mi

 

Odszkodowanie za wypadek dziecka w żłobku

Moje dziecko uczęszcza do niepublicznego żłobka, który ma dwa piętra. Ostatnio uległo tam wypadkowi – złamało rękę. Do wypadku doszło, gdy dzieci spały w pokoju na piętrze (dziecko próbowało wyjść z łóżka), a opiekunki przebywały w tym czasie na dole! Co więcej, łóżeczka, w któr

 

Poświadczenie nieprawdy we wniosku o kredyt

Pomagałam w prowadzeniu sklepu spożywczego mojej teściowej, jednak nie byłam w nim zatrudniona. Zajmowałam się między innymi dostawami towarów, urlopami pracowników itp. W 2010 r. zatrudniliśmy do pracy znajomą na 1/2 etatu. Miała ona problemy finansowe i prosiła o wypisanie druku na pożyczkę. Wpisa

 

Tytuł prawny do lokalu

Jestem najemcą mieszkania służbowego. Posiadam umowę na czas zatrudnienia. Jednak z pracą bywa różnie. Dlatego chciałam złożyć wniosek o mieszkanie komunalne (oczywiście w tym samym mieście, w którym aktualnie mieszkam). Powiedziano mi, że nie dostanę mieszkania, bo posiadam tytuł prawny do innego l

 

Eksmisja a prawo do lokalu socjalnego

Jestem osobą niepełnosprawną z II grupą inwalidzką. Pobieram niewysokie świadczenie socjalne z opieki społecznej i jego część przekazuję na utrzymanie nieletniej córki tytułem alimentów. Spłacam również przez komornika zadłużenia czynszowe właścicielowi kamienicy. Decyzją sądu przyznano mi prawo do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »