.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara upomnienia (kara porządkowa) nałożona po 2 latach od wydania polecenia przez pracodawcę!

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 30.07.2010

Przedmiotem mojego pytania jest kara upomnienia. Otóż miałam uaktualnić stronę internetową (choć nie jestem informatykiem, ale pracownikiem administracyjnym) – polecenie było wydane jeszcze w 2008 roku! Obsługuję komputer w zakresie podstawowym. Wykonałam to polecenie przy pomocy dwóch informatyków. Nigdy nikt więcej nie ponawiał polecenia. Nagle dyrekcji się przypomniało, że nie wprowadzono nowych zmian. Została mi nałożona kara upomnienia. Złożyłam oczywiście sprzeciw. Czy taka kara upomnienia mogła zostać nałożona przez pracodawcę po 2 latach od wydania polecenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawową cechą każdego stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika, które w praktyce oznacza obowiązek wykonywania wydawanych przez pracodawcę poleceń. Nie oznacza to jednak ślepego posłuszeństwa.

 

Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

Art. 100 K.p. do podstawowych obowiązków pracowniczych zalicza m.in. stosowanie się do poleceń przełożonych. Jednakże obowiązek ten dotyczy tylko tych poleceń, które:

  1. dotyczą pracy,
  2. nie są sprzeczne z umową o pracę,
  3. nie są sprzeczne z przepisami prawa.

 

Jeżeli zatem polecenie pracodawcy spełnia wszystkie powyższe warunki, pracownik nie może odmówić jego wykonania, a czyniąc to, naraża się na niekorzystne konsekwencje, ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie.

 

Polecenie dotyczy pracy wówczas, gdy jest związane ze stosunkiem pracy. Wykracza poza tę granicę np. polecenie załatwienia prywatnej sprawy przełożonego lub uczestnictwa w akcji społecznej, względnie politycznej.

 

Zgodność polecenia z umową o pracę oznacza przede wszystkim polecenie wykonywania prac (czynności) wynikających z określonego w umowie rodzaju pracy. Zawierając umowę o pracę, pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na konkretnym stanowisku. Zazwyczaj otrzymuje on zakres obowiązków, dzięki któremu łatwiej jest rozstrzygnąć, czy wydane przez pracodawcę polecenie jest zgodne z rodzajem umówionej pracy i związane z jej wykonywaniem. Poleceniami związanymi z umówioną pracą nie są jednak tylko te polecenia, które bezpośrednio odnoszą się do poszczególnych czynności wykonywanych przez pracownika, lecz również te, które dotyczą ogólnych obowiązków pracowniczych, np. polecenia wynikające z obowiązku dbałości o dobro pracodawcy i ochrony jego mienia. Pracownik jest obowiązany do wykonywania innej pracy tylko wtedy, gdy wynika to z przepisu szczególnego (patrz w tym zakresie w szczególności art. 42 § 4 i art. 81 § 3). Odnosi się to także do innych elementów umowy, np. miejsca i czasu pracy.

 

Warunek niesprzeczności z umową o pracę polecenia wydanego pracownikowi przenosi ocenę tego polecenia na płaszczyznę obowiązków pracownika. W tej kwestii nie może być wątpliwości co do tego, że pracownik jest obowiązany wykonywać polecenia, które dotyczą jego obowiązków określonych w umowie o pracę, wiążących się z zajmowanym stanowiskiem bądź wykonywaną funkcją, a także obowiązków o charakterze powszechnym, takich jak np. obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia, nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy itp. – wyrok Sądu Najwyższego z 09.01.2001 r., I PKN 173/00.

 

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że jest Pani pracownikiem administracyjnym. Pojawia się w tym momencie pytanie, czy nakazanie uaktualnienia strony internetowej osobie zajmującej takie stanowisko mieści się w ramach ustalonego w umowie rodzaju pracy. Nie znam szczegółowego zakresu Pani obowiązków jako pracownika administracyjnego, należy jednak stwierdzić, że jeśli uaktualnienie strony internetowej wymagało szczególnych kwalifikacji i wykraczało poza wykonywane przez Panią na co dzień obowiązki, wówczas pracodawca nie miał prawa wydać Pani takiego polecenia.

 

Kara porządkowa (kara upomnienia)

 

Przejdźmy teraz do kwestii nałożenia przez pracodawcę kary porządkowej. Przepisy Kodeksu pracy, które regulują zasady stosowania kar porządkowych, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że pracodawca nie może w regulaminie pracy, w innych aktach szkolnego prawa pracy, a także w umowach o pracę modyfikować przepisów o odpowiedzialności porządkowej pracowników (nawet gdyby to było dla nich korzystne).

 

Przy stosowaniu kar porządkowych (liczy się tu też kara upomnienia) należy pamiętać o dwóch terminach ograniczających możliwość nałożenia kary: 2 tygodni i 3 miesięcy. Upływ tych terminów wiąże się z utratą uprawnienia pracodawcy do zastosowania kary porządkowej wobec pracownika. Karę porządkową można zastosować wobec pracownika w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Bieg dwutygodniowego terminu rozpoczyna się zatem od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu (a nie od dnia, w którym naruszenie to nastąpiło), tj. od dnia jego ujawnienia, jeżeli naruszenie jest oczywiste, albo od dnia jego stwierdzenia, jeżeli niezbędne do tego było poczynienie pewnych ustaleń. W ciągu 2 tygodni od chwili powzięcia wiadomości o popełnieniu przekroczenia pracodawca, który chce ukarać pracownika, jest zobowiązany wysłuchać go i po wysłuchaniu zdecydować o nałożeniu kary porządkowej.

 

Drugim granicznym terminem, którego upływ uniemożliwia nałożenie kary porządkowej, jest termin 3 miesięcy, liczony od dnia naruszenia obowiązku pracowniczego. Bieg tego terminu rozpoczyna się niezależnie od momentu stwierdzenia naruszenia. Termin trzymiesięczny stanowi ramy dla biegu terminu dwutygodniowego. Jeżeli pracodawca poweźmie wiadomość o popełnieniu przekroczenia po upływie 3 miesięcy albo gdy pracownik, który nie był wysłuchany, powróci do pracy po upływie tego terminu, pracodawca nie może zastosować kary porządkowej wobec niego (termin trzymiesięczny nie ulega zawieszeniu). Kara porządkowa (kara upomnienia) nie może być wymierzona po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 

Przekroczenie terminu oznacza, że nie można już wymierzyć kary. Jeżeli kara porządkowa (kara upomnienia) zostanie wymierzona po tym terminie, pracownik będzie mógł wnieść sprzeciw i domagać się uchylenia kary. Sprzeciw należy wnieść w ciągu 7 dni od zawiadomienia pracownika na piśmie o ukaraniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »