Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydanie mieszkania z opóźnieniem a odszkodowanie

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 11.09.2013

Postanowiliśmy kupić mieszkanie w Tarnowie. Mieszkanie miało być wydany najpóźniej 30.04.2012 r. Tymczasem został wydany z ponad rocznym opóźnieniem 20.05.2013 r. Czy możemy żądać kary umownej albo odszkodowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W praktyce gospodarczej jednym z najczęstszych sposobów zabezpieczania kontraktów przez strony jest posłużenie się konstrukcją kary umownej. Zastrzeżenie tej kary nie zwalnia wierzyciela z obowiązku udowodnienia szkody, ale znacznie upraszcza proces egzekwowania odszkodowania.

 

Kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia rzeczowego, a takim jest dostawa mieszkania. Zastrzeżenie kary umownej zawsze sprowadza się do określonej sumy pieniężnej, jednakże strony umowy mogą określić jej wysokość poprzez wskazanie kryteriów jej ustalenia.

 

Kara umowna może być określona jako procent od wartości świadczenia.

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (K.c.) odsetek można żądać w przypadku niespełnienia świadczenia pieniężnego, a dostawa mieszkania takim nie jest. Można żądać kary umownej, jeśli w umowie była określona.

 

Istotnym walorem kary umownej jest obowiązek jej zapłaty bez względu na wysokość szkody przez jedną ze stron umowy.

 

Jeżeli w umowie jest zastrzeżona kara umowna na rzecz nabywcy w przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania świadczenia rzeczowego, to nie można dochodzić odszkodowania za poniesione straty (art. 484 K.c.).

 

Wyjątkiem będzie jednak sytuacja, kiedy strony w umowie zamieszczą klauzulę, że możliwe jest żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Także w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody należy przyjąć, zgodnie z art. 473 § 2, iż nie obowiązuje zakreślone granicami kary umownej ograniczenie odpowiedzialności.

 

Jeżeli w umowie nie zastrzeżono kary umownej, można dochodzić odszkodowania za poniesione straty na podstawie art. 486 K.c. Musi być ono szczegółowo wyliczone i udokumentowane.

 

Kara umowna, jak sama nazwa wskazuje, wynika z warunków umowy.

 

I tak, z Państwa umowy wybrałam zapisy, które dotyczą zagadnienia zawartego w Pańskim pytaniu:

 

„§ 5. 1. Sprzedający zobowiązuje się do:

 

a) wydania Kupującemu Lokalu najpóźniej do dnia 30.04.2012 roku;

b) zawarcia z Kupującym w terminie 90 dni od dnia wydania Lokalu Umowy Przyrzeczonej”.

 

„§ 7. 1. Wydanie Lokalu Kupującemu nastąpi po protokolarnym odbiorze i uregulowaniu przez Kupującego całości ceny.

 

2. Z czynności odbioru Lokalu sporządzony zostanie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. Sprzedający powiadomi Kupującego o terminie odbioru Lokalu, listem poleconym, w taki sposób, że powiadomienie zostanie doręczone Kupującemu w terminie minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru Lokalu”.

 

„§ 8. (…)

4. Strony zgodnie postanawiają, iż jeżeli wydanie Lokalu nastąpi z opóźnieniem, Kupujący może żądać kary umownej w wysokości 0,03% kwoty wpłaconej przez Kupującego za każdy dodatkowy dzień zwłoki, przekraczającej 90 dni”.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy sprzedający zobowiązał się do wydania lokalu najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

 

Z zobowiązania tego nie wywiązał się, zatem zgodnie z § 8 ust. 4 umowy mogą Państwo żądać kary umownej w wysokości 0,03% kwoty wpłaconej za każdy dodatkowy dzień zwłoki, przekraczającej 90 dni.

 

Jeżeli lokal miał być oddany w dniu 30 kwietnia 2012 roku, to karę umowną należałoby liczyć po upływie 90 dni, czyli od 30 lipca 2012 roku do 19 maja 2013 roku.

 

Oczywiście kara umowna przysługuje, jeżeli opóźnienie nie było spowodowane Państwa działaniem, np. nieuregulowaniem całości ceny w terminie.

 

Jeśli nie, to należałoby wezwać sprzedającego do zapłaty kary umownej na podstawie § 8 ust. 4 umowy.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - V =

»Podobne materiały

Kara umowna a odsetki

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

 

Szanse na uchylenie się od zapłaty kary umownej

W 2008 r. prowadziłem działalność. Z dostawcą podpisałem umowę na zakup 2 ton towaru, jednak zrealizowałem zakup tylko ok. pół tony. Działalność wkrótce zamknąłem. Mam 26 lat, obecnie jestem bezrobotny. Firma–dostawca wzywa mnie (przez firmę windykacyjną) do zapłaty kary umownej w wysokości 10

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »