.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to inaczej kapitał podstawowy spółki. Kapitał zakładowy to wkład założycieli spółki. Kapitał zakładowy ma pewne minimalne wartości, inne w każdym kraju.

 Sąd przyjął ponadto za uzasadnione stanowisko organów podatkowych o poczynieniu przez skarżącą w 1998 r. wydatku w gotówce na pokrycie powiększonego o tę kwotę kapitału zakładowego Spółki z o.o. "G.", której skarżąca była jedynym udziałowcem. W wyroku powołano się również na ustalenia poczynione w oparciu o umowę z dnia 20 października 1998 r. o przelewie wierzytelności na nabycie przez skarżącą w 1998 r. wierzytelności od M. T. L. o wartości 188 000 DEM (równowartości 398 189 zł) oraz na uzyskanie przez skarżącą w 1998 r. od ojca jej dzieci kwoty 72 000 zł na częściowe pokrycie powiększonego kapitału zakładowego. Ocena ostatnio wskazanych okoliczności jest kluczową dla ustaleń w zakresie możliwości zgromadzenia przez skarżącą oszczędności na koniec 1998 r. Organ podatkowy I instancji wyjaśnił w decyzji wymiarowej, że "w Sądzie Rejestrowym w P. ustalił, iż podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 500 000 zł nastąpiło całkowicie w formie pieniężnej". Organ nie podał w oparciu o jaki dowód dokonał tego ustalenia, w aktach sprawy odnośnie do tej kwestii znajduje się tylko notatka służbowa sporządzona w dniu 18 września 2003 r. przez pracownika Urzędu Skarbowego P. Powołano się w niej na znajdującą się w aktach Sądu Rejestrowego uchwałę walnego zgromadzenia udziałowców Spółki z o.o. "G." (bez wskazania jej daty) o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 500 000 zł wniesionego w formie pieniężnej. Zmiana odnośnie do podwyższenia kapitału zakładowego, zgłoszona przez Spółkę 20 października 1998 r. została zarejestrowana w Sądzie 25 listopada 1998 r. Z powyższego nie wynika wprost co organy podatkowe uznały za niepodważalny dowód na pokrycie powiększonego kapitału zakładowego wpłatą gotówkową, skarżąca bowiem, żądając w tym zakresie przeprowadzenia dowodu z ksiąg rachunkowych, twierdziła, że powiększony kapitał zakładowy został w części pokryty gotówką, w tym otrzymaną od C. G. (72 000 zł), w części natomiast nabytymi od M. T. L. wierzytelnościami. Oceniając te okoliczności Sąd stwierdził, że organ podatkowy przeprowadził dowód z rejestru spółek na okoliczność podwyższenia kapitału zakładowego w sp. z o.o. "G." w formie gotówkowej, natomiast skarżąca nie przedstawiła żadnych dowodów, z których wynikałoby, że posiadała zasoby finansowe w wysokości 220 000 zł.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 W dniu 7 lipca 2006 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, zgodnie z którą postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy Spółki. W myśl tej uchwały kapitał zakładowy Spółki podwyższono z kwoty 1.990.000,00 zł do kwoty 2.112.500,00 zł w drodze ustanowienia 245 nowych równych i niepodzielnych udziałów w wysokości po 500,00 zł każdy. Nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: - 69 nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zostało objęte po cenie nominalnej, tj. po 500,00 zł za każdy udział przez S.A. "P. I." z siedzibą w G., w zamian za wierzytelności przypadające "P. I." S.A. (wcześniej P. K. S.) od Spółki z tytułu pożyczki w kwocie 34.040,00 zł wynikającej z umowy zawartej w dniu 10 maja 1994 r. oraz za wkład pieniężny w pozostałej kwocie 460,00 zł, płatny w terminie do dnia 20 lipca 2006 r.; - 176 nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zostało objęte po cenie nominalnej, tj. po 500,00 zł za każdy udział przez R. K., w zamian za wierzytelności przypadające od Spółki z tytułu pożyczki w kwocie 88.000,00 zł wynikającej z umowy zawartej w dniu 8 września 1995 r. Ponadto organ odwoławczy wskazał, że Spółka ani w badanym 2001r., ani w latach wcześniejszych nie wszczynała żadnej procedury podwyższania kapitału zakładowego, w wyniku której miałyby zostać wniesione na podwyższony kapitał zakładowy wierzytelności wynikające z zawartych w dniu 10 maja 1994 r. i 8 września 1995 r. nieoprocentowanych pożyczek. Uchwała taka podjęta została dopiero w dniu 7 lipca 2006 r. W ocenie organu zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.) zw. dalej w skrócie: u.p.d.o.p. dopiero od momentu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego rozpoczynającego proces zwiększania kapitału zakładowego, wszelkie wkłady wnoszone na powiększany kapitał zakładowy korzystają z przedmiotowego zwolnienia. W dalszych wywodach organ odwoławczy wskazał, że wartość nieodpłatnych świadczeń w przypadku świadczeń polegających na nieodpłatnym korzystaniu z cudzego kapitału ustala się na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p. na podstawie cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w dacie otrzymania świadczenia. W przypadku korzyści z kapitałów pieniężnych wartość nieodpłatnego świadczenia odpowiada wysokości odsetek, jakie podatnik musiałaby zapłacić, gdyby chciał taki kapitał pozyskać na rynku finansowym przez zaciągnięcie kredytu.    Przeczytaj pełną treść

 

 Autorzy ci twierdzą że wspólnicy, o ile decydują się na kwotowe określenie udziałów, muszą "podzielić" między siebie sumę wnoszonych wkładów (odmiennie: E. Maleszyk, Udział kapitałowy..., op. cit). Zmniejszenie wartości udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników (art. 54 § 1 k.s.h.). W art. 50 § 2 i art. 54 § 1 k.s.h. mowa jest o podwyższeniu umówionego wkładu oraz o zmniejszeniu udziału kapitałowego. W świetle powyższego udział kapitałowy nie jest wartością stałą. Jest obliczany każdorazowo i wówczas daje się określić jego wysokość. Udział kapitałowy zatem może być nawet ujemny jeżeli takie będzie saldo pasywne konta kapitału, co nie oznacza oczywiście obowiązku pokrywania tej ujemnej wartości. W świetle naprowadzonych wyżej uwag sąd nie podzielił stanowiska skarżącej, że obniżenie na mocy uchwały spółki jawnej z dnia 20 sierpnia kapitału tej spółki do wartości 1000 zł, spowodowało , w momencie wniesienia tej spółki aportem do Spółki akcyjnej na podstawie aktu notarialnego z dnia 31 października 2005r. zobowiązanie względem współwłaścicieli spółki jawnej wypłaty różnicy. W pojęciu bowiem udziału kapitałowego umowna wartość wkładu nie odgrywa roli, a tylko ma znaczenie w odniesieniu do dochodzenia przez spółkę roszczeń o wniesienie wkładu. Nie sposób bowiem przyjąć, że udziały kapitałowe mogłyby być sztywne, skoro kapitał spółkowy /podstawowy/ w spółce jawnej jest zmienny, inaczej niż w spółkach kapitałowych, w których zadeklarowane wkłady są równe kapitałowi zakładowemu. Konsekwencją zatem zmniejszenia udziału kapitałowego powinno być zmniejszenie wartości wkładu wspólnika. Uchwała tj. zgoda wspólników z dnia 20 sierpnia o obniżeniu udziału kapitałowego winna skutkować zmniejszenie wartości wkładu z uwagi na "pobranie". Konsekwencją zatem powyższych ustaleń, tak jak przyjął to orzekający w sprawie organ jest, że w momencie zawiązania spółki akcyjnej, do której tytułem aportu została wniesiona spółka jawna, nie występuje zobowiązanie wobec wspólników spółki jawnej z tytułu "historycznego" zmniejszenia kapitału zakładowego, co oznacza, że nie może również stanowić długu funkcjonalnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Wyrok WSA w Krakowie

Sygn. akt I SA/Kr 502/09 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2009r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna (spr), Sędziowie: WSA Beata Cieloch, WSA Piotr Głowacki, Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2009r., sprawy ze skargi "M" Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna w W., na indywidualną interpretację Ministra Finansów, z dnia 24 listopada 2008r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, I. uchyla zaskarżoną interpretację, II. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 582,65zł ( pięćset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy).(Kapitał zakładowy)

Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Ciechomska - Florek, Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Golec, Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.), Protokolant Anna Kurdej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2008 r. sprawy ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę(Kapitał zakładowy)

Podwyższanie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Opracowanie omawia procedurę podwyższania kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy – jak można sprawdzić, czy spółka go wpłaciła?

Czy istnieje możliwość wykonania kontroli obcej spółki akcyjnej pod kątem rzeczywistej wpłaty kapitału zakładowego? Jest mało prawdopodobne, że spółka dokonała jakiejkolwiek wpłaty.Czy zachodzi konieczność obniżenia kapitału zakładowego?
Kapitał zakładowy spółki wynosi 60 000 zł, składa się ze 100 udziałów o wartości nominalnej po 600 zł każdy. Jeden wspólnik ma  52 udziały, drugi 28 udziałów, a 20 udziałów umorzymy w zysku spółki. W wyniku tej operacji liczba udziałów zmniejszy się do 80. Powstanie więc dysproporcja między wartością, która wynika z pomnożenia liczby udziałów przez ich wartość nominalną, a wysokością kapitału zakładowego, który nie uległ zmianie. Zwiększając uchwałą wspólników wartość nominalną tych udziałów, otrzymamy rachunek 60 000 zł : 80 udziałów = 750 zł. Co zrobić w tej sytuacji?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl