Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kadencja likwidatorów spółki z o.o.

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 10.02.2011

Spółka weszła w stan likwidacji w związku z zapisem dotyczącym terminowości w umowie spółki. Zgodnie z zapisem w umowie spółki osoby stanowiące dotychczasowy zarząd (trzech członków) zostały likwidatorami. Likwidacja prawdopodobnie potrwa dość długo. Umowa spółki zawiera zapis o 2-letniej kadencji członków zarządu. Czy w związku z art. 202 oraz 280 Kodeksu spółek handlowych można zapisy o kadencji stosować także do likwidatorów? Jeśli tak, to czy kadencja likwidatorów rozpoczęła się z datą wejścia w likwidację, czy trwa ciągle od momentu powołania zarządu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status prawny likwidatorów reguluje art. 276 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.):

 

§ 1. „Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.

 

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać.

 

§ 3. W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.

 

§ 4. Na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych.

 

§ 5. Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia”.

 

Likwidatorów ustanawia zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników przewidują inny sposób ustanowienia likwidatorów. Z reguły są nimi członkowie zarządu – zob. art. 276 § 1 K.s.h.

 

Ustanowienie likwidatorów podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Obowiązują tu takie same wymagania jak przy powołaniu zarządu. Zgłoszeniu podlega zatem: otwarcie likwidacji, imiona i nazwiska likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania przez nich spółki oraz wszelkie w tym względzie zmiany. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo potwierdzone notarialnie wzory podpisów likwidatorów (art. 277 § 1 i 2 K.s.h.).

 

Pozycja likwidatora w spółce z o.o. odpowiada pozycji zarządu lub członka zarządu, jeżeli ustanowiono więcej niż jednego likwidatora.

 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że formalnie likwidatorzy nie mają statusu organu spółki jak zarząd, lecz występują jako przedstawiciele ustawowi spółki.

 

W świetle przepisów art. 276 K.s.h. odmienne zasady obowiązują co do odwołania likwidatorów powołanych przez wspólników oraz ustanowionych przez sąd.

 

Ogólną regułą jest, że likwidatorzy mogą być odwołani „na mocy uchwały wspólników” – zob. art. 276 § 2 zd. 1 K.s.h. Natomiast jeżeli zostali oni ustanowieni przez sąd – wyłącznie sąd może odwołać takich likwidatorów.

 

Podstawą pełnienia funkcji przez likwidatorów, podobnie jak w przypadku członków organów, jest stosunek organizacyjny, który powstaje – w zależności od sposobu powołania likwidatora – z chwilą otwarcia likwidacji (w sytuacji gdy na mocy umowy spółki likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu) bądź z chwilą powołania likwidatorów przez wspólników lub inne osoby, bądź też – w wyniku powołania ich przez sąd.

 

Likwidatorów może łączyć ponadto ze spółką umowa o pracę albo inna umowa cywilnoprawna (np. zlecenia), w której mogą być ustalone zasady wynagradzania likwidatorów.

 

Trafnie zauważa R. Pabis (Komentarz. Spółka z o.o., s. 479), iż na podstawie zawartego w art. 280 K.s.h. odesłania do przepisów o zarządzie, które mają zastosowanie do likwidatorów, tych ostatnich dotyczy zakaz równoczesnego sprawowania funkcji w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Ratio legis (z łac. uzasadnienie ustawy) tego zakazu jest taka sama jak w odniesieniu do członków zarządu.

 

W stosunku do likwidatorów stosuje się – i to wprost – przepisy regulujące status i kompetencje członków zarządu spółki, jednakże ze zmianami zawartymi w przepisach rozdziału 6 działu I tytułu III K.s.h.

 

Likwidatorzy powinni wykonywać wszelkie obowiązki dotychczasowego zarządu spółki, a zatem również prowadzić księgę udziałów, dokonywać wymaganych zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców – przekazując np. do sądu rejestrowego nową listę wspólników, zwoływać zgromadzenia wspólników itp.

 

Likwidatorzy, podobnie jak członkowie organów spółki, powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 293 § 2 K.s.h.). Odpowiadają oni ponadto za szkody wyrządzone spółce zawinionym działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (art. 293 § 1 K.s.h.).

 

Likwidatorzy nie podlegają w wykonywaniu swoich czynności nadzorowi sądu rejestrowego nawet wówczas, gdy zostali ustanowieni przez sąd.

 

Wejście spółki w fazę likwidacji nie powoduje, jak wyżej wspomniano, utraty osobowości prawnej „rozwiązanej” spółki z o.o. Wobec utrzymania osobowości prawnej spółka zachowuje swą organizację. Statut nadal obowiązuje i jest regulatorem życia prawnego, jeżeli da się to pogodzić z celem likwidacji. Naczelny organ spółki, walne zgromadzenie oraz władze nadzorcze (rada nadzorcza, komisja rewizyjna, rewidenci) działają w czasie likwidacji jak dotąd. Organ wykonawczy, zarząd zostaje zastąpiony przez likwidatorów, jednak sytuacja prawna ich w stosunku do spółki jest analogiczna do stanowiska zarządu. Wszystkie te organy, każdy w swoim zakresie, są w swych działaniach ograniczone przez cel likwidacji i specjalne przepisy tu obowiązujące.

 

W toku likwidacji działają w normalnym zakresie organy nadzorczo-kontrolne spółki. Niedopuszczalne jest jedynie zawieszanie przez te organy likwidatorów w ich czynnościach, jeżeli likwidatorzy zostali ustanowieni przez sąd, a nie uchwałą wspólników.

 

Zgodnie z powyższymi rozważaniami czasookres działania zarządu (kadencyjność) nie ma zastosowania do czynności likwidatorów. „Kadencja” likwidatorów wyznaczona jest przez czynności likwidacyjne – rozpoczyna się z chwilą otwarcia likwidacji, a kończy ją w zasadzie sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + III =

»Podobne materiały

Stan likwidacji spółki

Spółka z o.o. jest w stanie likwidacji. Likwidatorzy dokonali sprzedaży nieruchomości i pojazdów. Uzyskane środki podzielone zostaną między wspólników. Czy spółka musi zapłacić podatek dochodowy, a potem wspólnicy także od swoich części? Czy zwolnienie z tego drugiego podatku nastąpi, jeśli wsp

 

Postępowanie likwidacyjne spółki z o.o.

Spółka we właściwym terminie złożyła w sądzie wniosek o upadłość z układem. Sąd oddalił na podstawie opinii tymczasowego nadzorcy wniosek z uwagi na brak wiarygodnego programu naprawczego, klasyczne postępowanie likwidacyjne jest niemożliwe z powodu braku wystarczających środków na jego przeprowadze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »